Návod k použití ACER S192HQL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER S192HQL. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER S192HQL bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER S192HQL.


ACER S192HQL : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5661 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER S192HQL QUICK START GUIDE (301 ko)
   ACER S192HQL (944 ko)
   ACER S192HQL QUICK START GUIDE (2402 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER S192HQL

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Software pro vkládání textu T9, (C) 1997-2000 Tegic Communications, Inc. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. Nokia Xpress-on je ochranná známka spoleènosti Nokia Mobile Phones. [. . . ] All rights reserved. 45 Psaní slo¾ených slov 1. Napi¹te první èást slova a potvrïte ji stisknutím . Napi¹te druhou èást slo¾eného slova a potvrïte ji stisknutím nebo . Obrazové zprávy (Menu 1-4) Telefon umo¾òuje pøijímání a odesílání textových zpráv obsahujících obrázky. Tyto zprávy se nazývají obrazové zprávy. V telefonu je pøednastaveno nìkolik obrazových zpráv. Pøijímat a prohlí¾et obrazové zprávy mohou jen telefony, které nabízejí funkci obrazových zpráv. Proto¾e obrazové zprávy se ukládají do pamìti v telefonu, není je mo¾né prohlí¾et pøi pou¾ití SIM karty s jiným telefonem. Tuto funkci je mo¾né pou¾ít pouze v pøípadì, ¾e ji podporuje operátor sítì nebo provozovatel slu¾eb sítì. POZNÁMKA: Pøijmete-li obrazovou zprávu Zobrazení zprávy okam¾itì: · Stisknìte Ukázat. Pøi ètení zprávy ji mù¾ete kdykoli ulo¾it stisknutím Ulo¾. Zobrazení zprávy pozdìji pomocí tohoto menu: · Nejdøíve stisknìte Odejít a poté stisknutím OK zprávu ulo¾te. Není-li v pamìti telefonu volné místo pro ulo¾ení nové zprávy, musíte nejdøíve zvolit nìkterou ze star¹ích zpráv, která bude nahrazena novou zprávou. POZNÁMKA: Odeslání obrazové zprávy 1. Budou zobrazovány pouze zprávy ve vybraném jazyce. 1 Èíslo zkrácené volby tohoto menu závisí na poètu dostupných souborù. Zde se pøedpokládá, ¾e je dostupný pouze jeden soubor. 48 ©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. Funkce menu Faxové nebo datové volání (Menu 1-7) Døíve, ne¾ budete moci tuto funkci pou¾ívat, musíte aktivovat funkci IÈ v Menu 9 (Infraèervený) a ovìøit, zda je telefon pøipojen ke kompatibilnímu pøístroji Provádìní datového nebo faxového volání 1. V menu Zprávy vyhledejte polo¾ku Faxové nebo datové volání. Vyberte Fax a data nebo Také øeè a stisknìte OK. Volba Také øeè umo¾òuje v prùbìhu hovoru pøepínat z re¾imu hlasového hovoru do datového (faxového) re¾imu. èíslo nebo jej vyvolejte z telefonního seznamu a stisknìte OK. Pokud jste v kroku 2 zvolili Také øeè , pøepínejte mezi re¾imy hovorù stisknutím Volby, zvolením Hlas nebo Datový pøenos (nebo Faxový pøenos) a stisknìte OK. Po provedení pøenosu ukonèete hovor stisknutím . Pøijmutí datového nebo faxového volání Datové nebo faxové volání mù¾ete pøijmout normálním zpùsobem i v pøípadì, ¾e je klávesnice zamknutá. Volání faxové nebo datové schránky Faxovou nebo datovou schránku mù¾ete volat pomocí menu Fax. schránka, která jsou dostupná po pøedplacení odpovídající sí»ové slu¾by. V menu 5 `Pøesmìrovat' mù¾ete pøesmìrovat datová nebo faxová volání do odpovídajících schránek. Editor pøíkazu slu¾by (Menu 1-8) V tomto dílèím menu mù¾ete odeslat po¾adavek (napøíklad pøíkaz pro aktivaci slu¾by), týkající se sí»ové slu¾by, Va¹emu provozovateli slu¾eb sítì. ©2000 Nokia Mobile Phones. [. . . ] All rights reserved. 87 OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE ÈÁST OBLASTI EVROPY & AFRIKY Tato omezená záruka se vztahuje na mobilní telefony Nokia (Nokia Mobile Phones) pro èást oblasti Evropy a Afriky, pokud se na ní nevztahuje místní záruka. (dále jen , , Nokia") zaruèuje, ¾e výrobek ACER (dále jen , , výrobek") nemá v dobì první koupì ¾ádné vady materiálu, designu a vady ve zpracování a vztahují se na nìj následující podmínky: 1. Tato omezená záruka je dána koneènému kupujícímu výrobku (dále jen , , zákazník"). Tato záruka ani nevyluèuje, ani neomezuje i) jakákoliv závazná zákonná práva zákazníka nebo ii) jakákoliv práva zákazníka vùèi prodejci/ dealerovi výrobku. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER S192HQL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER S192HQL bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag