Návod k použití ACER S191HQL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER S191HQL. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER S191HQL bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER S191HQL.


ACER S191HQL : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2854 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER S191HQL QUICK START GUIDE (5117 ko)
   ACER S191HQL (2387 ko)
   ACER S191HQL QUICK START GUIDE (5117 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER S191HQL

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. Nokia tune je chránìný produkt spoleènosti Nokia Corporation. [. . . ] · Výpisy doruèených zpráv - mù¾ete vy¾ádat v síti, aby Vám byl zaslán výpis o doruèení Va¹ich zpráv (sí»ová slu¾ba). · Pou¾ít GPRS - nastavíte GPRS jako preferovaný datový nosiè pro SMS. pøes stejné støedisko - umo¾ní pøíjemci Va¹í zprávy odpovìdìt na Va¹i zprávu pøes Va¹e støedisko zpráv (sí»ová slu¾ba) · Pøejmenovat profil posílání - zmìní název zvoleného profilu zprávy. Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved. 61 Poèítadlo zpráv Stisknìte Menu, zvolte Výpis volání a Èítaè zpráv. Zobrazí se poèet odeslaných a pøijatých textových a obrázkových zpráv, zpráv chatu a zpráv el. Upozoròujeme, ¾e napøíklad obrázkové zprávy jsou vytvoøeny z nìkolika textových zpráv. Poèítadlo zpráv poèítá tyto textové zprávy samostatnì. Postupujte podle pokynù na displeji telefonu. Informaèní zprávy Tato sí»ová slu¾ba umo¾òuje pøíjem zpráv rùzného zamìøení (napøíklad zprávy o poèasí nebo dopravní situaci) od operátora. Informace o dostupných tématech a odpovídajících èíslech témat získáte u poskytovatele slu¾eb. Je-li volba Spojení GPRS nastavena na V¾dy online, nebude mo¾né pøijímat informativní zprávy. V takovém pøípadì nastavte volbu Spojení GPRS na Podle potøeby, viz Nastavení telefonu pro pou¾ívání slu¾eb WAP na stranì 80. Editor pøíkazù slu¾by Stisknìte Menu, zvolte Zprávy a poté Editor pøíkazù slu¾by. Zadejte èíslo nebo jej vyhledejte v telefonním seznamu a stisknìte OK. Pro zobrazení zprávy pøed jejím odesláním stisknìte Volby a zvolte Náhled. Pro odeslání zprávy stisknìte Volby a zvolte Poslat na èíslo (nebo Poslat na email). po¹ty) nebo po¾adovaný údaj vyhledejte v telefonním seznamu. Stisknutím OK pøesunete zprávu do slo¾ky Odesílané, kde èeká na odeslání. Odeslání multimediální zprávy trvá del¹í dobu ne¾ odeslání textové zprávy. V prùbìhu odesílání zprávy je zobrazen animovaný indikátor . All rights reserved. 64 funkce telefonu mù¾ete normálnì pou¾ívat. Je-li odeslání pøeru¹eno, telefon se je¹tì nìkolikrát pokusí o opakované odeslání. Pokud se pokus o odeslání nezdaøí, zpráva zùstane ve slo¾ce Odesílané, odkud se ji mù¾ete pokusit odeslat pozdìji. Je-li menu Ulo¾it poslané zprávy nastaveno na Ano, budou odeslané zprávy ulo¾eny do slo¾ky Poslané polo¾ky. [. . . ] All rights reserved. 121 nutný pro pøipojení k síti. V¹eobecnì platí, ¾e èím jste blí¾e k anténì základové jednotky, tím men¹í je potøebný výkon pøístroje. Nejvy¹¹í povolená hodnota SAR tohoto modelu pøístroje pro oblast u¹í je rovna 0. 43 W/kg. Pøesto¾e mohou existovat rozdíly mezi úrovnìmi SAR rùzných telefonù v rùzných pozicích, v¹echny musí odpovídat mezinárodním smìrnicím pro oblast RF vyzaøování. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER S191HQL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER S191HQL bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag