Návod k použití ACER S190WL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER S190WL. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER S190WL bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER S190WL.


ACER S190WL : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (11866 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER S190WL QUICK START GUIDE (1161 ko)
   ACER S190WL (1095 ko)
   ACER S190WL QUICK START GUIDE (109 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER S190WL

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Therefore we reserve the right to make changes and improvements to any of the products described in this guide without prior notice. Nokia Mobile Phones is not responsible for any loss of data, income or any consequential damage howsoever caused. 1999 Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved. Obsah Zaèínáme Poèáteèní nastavení Komunikátor Pøipojení k poèítaèi typu PC Kontakty Telefon Fax SMS Internet Poznámky Kalendáø Systém Ostatní Nápovìda Telefon 5 6 9 10 11 12 13 13 14 17 17 18 19 20 21 Pøíslu¹enství Pamì»ová karta Sada se sluchátky a mikrofonem Vylep¹ený stojan s nabíjeèkou Vylep¹ená souprava pro pou¾ití v automobilu Pøenosné pouzdro Pøenosná nabíjeèka Dal¹í dostupné pøíslu¹enství 23 23 24 24 26 28 29 29 Nokia Wireless Data Forum Club Nokia Careline Péèe a údr¾ba Dùle¾ité bezpeènostní informace 30 30 32 33 1999 Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved. 5 Zaèínáme Zaèínáme PRO VA©I BEZPEÈNOST Seznamte se s tìmito jednoduchými pravidly. [. . . ] Aplikaci Notes spustíte stisknutím tlaèítka Notes na klávesnici komunikátoru. Zaèínáme Poznámky Psaní poznámek 1 V hlavním zobrazení aplikace Notes stisknìte Write note (Napsat poznámku). Chcete-li pou¾ít formátování textu, stisknìte Style (Styl). Ètení dokumentù 1 V hlavním zobrazení aplikace Notes vyberte nìkterou slo¾ku a stisknìte Open (Otevøít). 2 Vyberte dokument a stisknìte Open (Otevøít). Odesílání dokumentù 1 V otevøeném editoru poznámky stisknìte Send (Odeslat). 2 Vyberte jednu z následujících mo¾ností a stisknìte Select (Zvolit). Send as short message (Odeslat jako SMS) - odeslání zprávou SMS. Send as mail (Odeslat jako po¹tu) - odeslání elektronickou po¹tou. Kalendáø Aplikaci Calendar (Kalendáø) spustíte stisknutím tlaèítka Calendar na klávesnici komunikátoru. Mìsíèní plánovaè Mìsíèní plánovaè je hlavním zobrazením aplikace Calendar. Seznam událostí dne na pravé stranì displeje je mo¾né upravovat pomocí denního plánovaèe. Týdenní plánovaè Chcete-li si prohlédnout týdenní plánovaè, stisknìte Week (Týden) v mìsíèním nebo denním plánovaèi. Týdenní plánovaè zobrazuje èasový rozpis zvoleného týdne. Denní plánovaè Denní plánovaè lze otevøít stisknutím Day (Den) v mìsíèním nebo týdenním plánovaèi. Denní plánovaè zobrazuje události zvoleného dne. Chcete-li upravit podrobnosti vybrané události, stisknìte Details (Podrobnosti). Zaznamenávání událostí Události lze zaznamenat do jiných komunikátorù nebo vzdálených serverù. 1999 Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved. 18 1 V denním plánovaèi zvolte nìkterou událost nebo napi¹te novou. Po stisknutí tlaèítka Enter bude proveden výpoèet. Pøedcházející výpoèty jsou zobrazeny v seznamu nad vstupním polem. 1999 Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved. 20 Zaèínáme Hodiny Aplikace Clock (Hodiny) ukazuje datum a èas v místì va¹eho domova a dále v nìkolika dal¹ích mìstech a zemích. Datum a èas lze upravit v nastaveních této aplikace. Budík Budík otevøete stisknutím Alarm clock (Budík) v hlavním zobrazení aplikace Clock. Èas buzení lze upravit pøíkazovými tlaèítky + a -. Buzení bude provedeno podle va¹eho místního èasu. Skladatel Aplikace Composer (Skladatel) umo¾òuje vytváøení vyzvánìcích tónù. Novou melodii lze vytvoøit po stisknutí Compose (Slo¾it). Záznam zvuku Aplikace Voice recorder (Záznam zvuku) umo¾òuje nahrát telefonické hovory, mluvený projev a dal¹í zvuky. Vytvoøené zvukové záznamy a dal¹í zvukové soubory lze pøehrávat. Nápovìda Stisknìte tlaèítko na klávesnici komunikátoru. Abyste nezapomnìli, ze které aplikace jste nápovìdu vyvolali, zùstane ikona právì pou¾ívané aplikace zobrazena v oblasti indikátorù na levé stranì displeje. Chcete-li zobrazit témata nápovìdy aktuální aplikace, stisknìte Application help (Nápovìda aplikace). Chcete-li zobrazit témata nápovìdy pro komunikátor, stisknìte General help (V¹eobecná nápovìda). [. . . ] Pøed vstupem do letadla vypnìte telefon komunikátoru. Pou¾ití mobilních telefonù v letadlech mù¾e být pro provoz letadla nebezpeèné, mù¾e po¹kodit celulární sí» mobilních telefonù a mù¾e být i nezákonné. Nedodr¾ení uvedených pravidel mù¾e vést k pozastavení èi odepøení pøístupu do celulární sítì, soudnímu postihu, pøípadnì obojímu. Dùle¾ité bezpeènostní informace Vozidla Tísòová volání DÙLE®ITÉ! Nokia S190WL Communicator, stejnì jako ostatní mobilní telefony, pracuje na bázi rádiového pøíjmu, celulárních a pozemních sítí a u¾ivatelských funkcí, které nemohou zaruèit stoprocentní spojení za v¹ech podmínek. Nespoléhejte proto na spojení tohoto typu v zásadních pøípadech (napø. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER S190WL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER S190WL bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag