Návod k použití ACER S182HL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER S182HL. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER S182HL bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER S182HL.


ACER S182HL : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5661 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER S182HL QUICK START GUIDE (301 ko)
   ACER S182HL (944 ko)
   ACER S182HL QUICK START GUIDE (2402 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER S182HL

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Nokia tune je zvuková znaèka spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. Nokia se øidí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádìt zmìny a vylep¹ení u v¹ech výrobkù popsaných v tomto dokumentu bez pøedchozího oznámení. [. . . ] Remapper je program, který umo¾òuje uzpùsobit rozlo¾ení klávesnice komunikátoru. S aplikací Remapper mù¾ete definovat a ulo¾it vlastní rozlo¾ení klávesnice, které bude vyhovovat stylu psaní a nastavenému jazyku. Mù¾ete napøíklad definovat psaní znakù s akcenty stisknutím tlaèítka bez stisknutí pøepínaèe nebo psaní èasto pou¾ívaných zkratek. Dal¹í aplikace naleznete na adrese www. softwaremarket. nokia. com. Copyright © 2000-2003 Nokia. All rights reserved. 11 Kontaktní informace: Bitween s. r. l Via Biancardi, 2 20149 Milan Itálie Obrázek 10 S aplikací Remote Control for Nokia 9210i si zajistíte úplný mobilní pøístup k Va¹emu PC pomocí pøístroje Nokia 9210i Communicator. All rights reserved. Doplòkové aplikace Aplikace RealOne Player 14 Doplòkové aplikace Flash Player Kontaktní informace: Macromedia www. macromedia. com Obrázek 13 Aplikace Flash Player podporuje obsah Macromedia Flash, co¾ je velmi roz¹íøená technologie pro interaktivní pøenos multimediálních informací. Nyní tedy mù¾ete vyu¾ívat Macromedia Flash animace nebo dokonce i hry pøímo na svém komunikátoru. Plus budete mít mo¾nost zobrazovat prezentace, obsah e-learning prostøedí nebo personální aplikace, a to kdykoli a kdekoli. Dal¹í aplikace naleznete na adrese www. softwaremarket. nokia. com. Copyright © 2000-2003 Nokia. All rights reserved. 15 Doplòkové aplikace Prùvodce EBM (Mobile Evidence-Based Medicine) Kontaktní informace: Duodecim Medical Publications Ltd www. ebm-guidelines. com Obrázek 14 Prùvodce EBM (Mobile Evidence-Based Medicine) je databáze obsahující více ne¾ 900 èlánkù o nejvýznamnìj¹ích nemocích. Doporuèení pro individuální léèbu jsou dokládána souhrnem vysoce systematicky provádìných posudkù. Ke èlánkùm je pøipojeno mnoho vysoce kvalitních dermatologických snímkù. Tento Prùvodce lékaøùm poskytuje snadný a rychlý pøístup k aktualizovaným a spolehlivým medicínským informacím, kdykoli a kdekoli je to tøeba. Po návratu do kanceláøe lze takovýto plán projektu pøenést zpìt do PC. Dal¹í aplikace naleznete na adrese www. softwaremarket. nokia. com. Copyright © 2000-2003 Nokia. Energetykow 5 81-184 Gdynia Polsko Obrázek 18 Mobile Sales Assistant je aplikace typu klient-server, která umo¾òuje online registraci objednávek provedených pøístrojem Nokia 9210i Communicator. Klient je instalován v komunikátoru a server je zalo¾en na SQL serveru nebo databázi Oracle. S aplikací Mobile Sales Assistant mohou obchodní zástupci vzdálenì organizovat objednávky svých klientù ve firemním systému. V prùbìhu registrace objednávek mají obchodní zástupci pøístup k datùm klienta, cenám, aktuálnímu stavu skladu nebo jiným informacím z firemního systému. po¹ty: kontakt@speednet. pl www. speednet. pl Tel: + 48 58 7855240 Fax: + 48 58 7855242 Dal¹í aplikace naleznete na adrese www. softwaremarket. nokia. com. Copyright © 2000-2003 Nokia. All rights reserved. Doplòkové aplikace Mobile Sales Assistant 20 Doplòkové aplikace Pocket Folio Kontaktní informace: Benoit Dupont - Kylom 25, Rue Pauline Borghèse 92200 Neuilly sur Seine Francie Obrázek 19 Adresa el. po¹ty: support@kylom. com www. kylom. com Tel: +33 1 4745 1119 Fax: +33 1 4745 1133 Pomocí aplikace Pocket Folio mù¾ete prostøednictvím pøístroje Nokia 9210i Communicator spravovat portfolio svých akcií a dal¹ích investic. Pocket Folio udr¾uje pøehled v detailech v¹ech transakcí a denních kurzovních záznamech. Umo¾òuje jejich zobrazení nìkolika zpùsoby - detailnì nebo struènì, v textové nebo grafické podobì. kurzy a ceny akcií) je mo¾né získávat pøes Internet a podle nich pak upravovat v¹echny vlastní úèty. [. . . ] Pùsobivý vzhled umo¾òuje 2D i 3D zobrazení, volbu z nìkolika vzorù ¹achovnice a nìkolika sad figur. Netrapte se, v¾dy máte mo¾nost vrátit tah zpìt a pøehrát jednotlivé tahy. Ulo¾ení a naètení hry usnadòuje hraní hry kdykoli a kdekoli. Pokud Vás nenapadá ¾ádný dal¹í tah, nezapomeòte, ¾e máte stále je¹tì k dispozici nápovìdu poèítaèe. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER S182HL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER S182HL bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag