Návod k použití ACER P7270

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER P7270. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER P7270 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER P7270.


ACER P7270 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4961 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER P7270 QUICK START GUIDE (547 ko)
   ACER P7270 (4910 ko)
   ACER P7270 ǔ (1 ko)
   ACER P7270 QUICK START GUIDE (481 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER P7270

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pokyny a praktické tipy Rady k ochranì zivotního prostøedí 2 Obsah Návod k pouzití. Zasunutí rostu, plechu a pánve na zachycení tuku. Sklenìná výplò dveøí trouby . . 35 35 37 39 44 45 46 47 49 50 50 51 51 52 52 53 54 55 55 55 56 56 56 58 59 60 62 Co dìlat, kdyz . . . [. . . ] Troubu mùzete zapnout tlaèítkem Zap/Vyp (EIN/AUS). Tlaèítka Výber (AUSWAHL) a tisknìte souèasnì tak dlouho, az se objeví nápis "SAFE". Nyní je dìtská pojistka zapnutá. 33 Vypnutí dìtské pojistky 1. Troubu mùzete zapnout tlaèítkem Zap/Vyp (EIN/AUS). Souèasnì tisknìte tlaèítka Výber (AUSWAHL) a , az nápis "SAFE" zhasne. Dìtská pojistka je nyní vypnutá a troubu je mozné opìt pouzívat. Zablokování tlaèítek K zablokování vsech nastavených funkcí trouby k ochranì pøed náhodným pøepnutím. Troubu mùzete zapnout tlaèítkem Zap/Vyp (EIN/AUS). Tlaèítka Výber (AUSWAHL) a tisknìte souèasnì tak dlouho, az se objeví nápis "LOC". Tlaèítka jsou nyní zablokována. Vypnutí zablokování tlaèítek Souèasnì tisknìte tlaèítka Výber (AUSWAHL) a , az nápis "LOC" zhasne. Zablokování tlaèítek se automaticky zrusí vypnutím funkce trouby. Bezpeènostní vypnutí trouby 3 Jestlize troubu po urèité dobì nevypnete, nebo nezmìníte teplotu, automaticky se sama vypne. Na teplotním displeji bliká naposled nastavená teplota. výraznìjsí zhnìdnutí, nebo jestlize trvá peèení pøílis dlouho, zvolit vyssí teplotu. · Jestlize nenajdete pro vlastní recept zádné konkrétní údaje, vyberte si nìjaké podobné peèivo. · Pøi peèení koláèù na plechu nebo ve formì na více úrovních se mùze doba peèení prodlouzit o 10-15 minut. pizza, ovocné koláèe apod. ) se pøipravuje na jedné úrovni. · Rùzná výska jídla mùze na zaèátku peèení zpùsobit jeho nestejnomìrné zhnìdnutí. V tomto pøípadì nemìòte nastavení teploty. Rozdíly ve zhnìdnutí se v prùbìhu peèení vyrovnají. Pøi delsí dobì peèení mùzete troubu vypnout asi 10 minut pøed koncem peèení, abyste vyuzili zbytkového tepla. Tabulky platí, pokud není uvedeno jinak, pro vlození jídla do chladné trouby. 2 38 Tabulka peèení Peèení na jedné úrovni Druh peèiva Peèivo ve formì Bábovka apod. Profihorkovzdusný ohøev Profihorkovzdusný ohøev Profihorkovzdusný ohøev Horní/dolní topné tìleso Profihorkovzdusný ohøev Profihorkovzdusný ohøev Horní/dolní topné tìleso Profihorkovzdusný ohøev Horní/dolní topné tìleso Profihorkovzdusný ohøev Horní/dolní topné tìleso 1 150-160 0:50-1:10 Úroveò drázek Teplota °C Doba hod. : min. Funkce trouby Linecký koláè/královská bábovka Piskotový dort 1 140-160 1:10-1:30 1 140 0:25-0:40 Piskotový dort Dortový korpus, køehké tìsto Dortový korpus, tøené tìsto Jablkový dort, s horní vrstvou Jablkový koláè (2formy R20cm, pøíènì pøekládaný) Jablkový koláè (2formy R20cm, pøíènì pøekládaný) Pikantní dort (napø. Quiche Lorraine) Sýrový dort Peèivo na plechu Kynutá pletýnka/vìnec Vánoèní stola 1 3 160 170-1801) 0:25-0:40 0:10-0:25 3 150-170 0:20-0:25 1 1 170-190 160 0:50-1:00 1:10-1:30 1 180 1:10-1:30 1 160-180 0:30-1:10 1 170-190 1:00-1:30 Horní/dolní topné tìleso Horní/dolní topné tìleso 3 3 170-190 160-1801) 0:30-0:40 0:40-1:00 39 Druh peèiva Chléb (zitný chléb) -nejprve -potom Vìtrníky Piskotová roláda Drobenkový koláè suchý Funkce trouby Horní/dolní topné tìleso Horní/dolní topné tìleso Horní/dolní topné tìleso Profihorkovzdusný ohøev Horní/dolní topné tìleso Profihorkovzdusný ohøev Horní/dolní topné tìleso Profihorkovzdusný ohøev Horní/dolní topné tìleso Úroveò drázek 1 Teplota °C 2301) 160-180 160-1701) 180-2001) 150-160 Doba hod. : min. [. . . ] Pak vytáhnìte kryt dveøí smìrem nahoru. 62 5. Dveøní skla uchopte postupnì za horní okraj a vytáhnìte z kolejnièek smìrem nahoru. ÈIstìní skel dveøí Dveøní skla dùkladnì umyjte roztokem mycího prostøedku. Dveøní sklo zasuòte jedno po druhém sikmo shora do dveøního profilu na dolní stranì dveøí a spust'te. Nejprve zasaïte obì mensí sklenìné tabule a nejvìtsí tabuli zasaïte az nakonec. 3 2. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER P7270

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER P7270 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag