Návod k použití ACER P7203B

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER P7203B. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER P7203B bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER P7203B.


ACER P7203B : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4858 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER P7203B (4838 ko)
   ACER P7203B ǔ (5182 ko)
   ACER P7203B QUICK START GUIDE (978 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER P7203B

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pokyny a praktické tipy Rady k ochranì zivotního prostøedí 2 Obsah Návod k pouzití. 13 14 15 16 17 17 21 22 23 24 25 27 33 33 34 34 35 36 36 38 40 45 46 46 47 49 3 Obsluha trouby. Zasunutí rostu, plechu a pánve na zachycení tuku. Sklenìná výplò dveøí trouby . [. . . ] Tlaèítka Výber (AUSWAHL) a tisknìte souèasnì tak dlouho, az displej zhasne. Jakmile se spotøebiè opìt uvede do provozu, displej se automaticky rozsvítí. Pøi dalsím vypnutí denní displej opìt ztmavne. K opìtovnému zobrazení denního èasu je nutné èasový displej opìt zapnout. Spotøebiè mùzete vypnout tlaèítkem Zap/Vyp (EIN/AUS). Tlaèítka Výber (AUSWAHL) a tisknìte souèasnì tak dlouho, az se displej opìt rozsvítí. 3 33 Dìtská pojistka Po zapnutí dìtské pojistky není mozné uvést troubu do provozu. Troubu mùzete zapnout tlaèítkem Zap/Vyp (EIN/AUS). Tlaèítka Výber (AUSWAHL) a tisknìte souèasnì tak dlouho, az se objeví nápis "SAFE". Troubu mùzete zapnout tlaèítkem Zap/Vyp (EIN/AUS). Souèasnì tisknìte tlaèítka Výber (AUSWAHL) a , az nápis "SAFE" zhasne. Dìtská pojistka je nyní vypnutá a troubu je mozné opìt pouzívat. Zablokování tlaèítek K zablokování vsech nastavených funkcí trouby k ochranì pøed náhodným pøepnutím. Pøi pøípravì hlubokozmrazených potravin se mohou zasunuté plechy zdeformovat. Pøíèinou je velký tepelný rozdíl mezi hlubokozmrazenými potravinami a troubou. Pokyny k tabulkám pro peèení V tabulkách najdete pozadované údaje o teplotì, délce peèení a úrovni drázek pro rùzná jídla. · Teploty a doby peèení jsou pouze orientaèní, protoze se mohou mìnit podle slození tìsta, mnozství a typu formy na peèení. · Pøi prvním peèení doporuèujeme nastavit nizsí teplotu a teprve pøejete-li si napø. výraznìjsí zhnìdnutí, nebo jestlize trvá peèení pøílis dlouho, zvolit vyssí teplotu. · Jestlize nenajdete pro vlastní recept zádné konkrétní údaje, vyberte si nìjaké podobné peèivo. · Pøi peèení koláèù na plechu nebo ve formì na více úrovních se mùze doba peèení prodlouzit o 10-15 minut. pizza, ovocné koláèe apod. ) se pøipravuje na jedné úrovni. · Rùzná výska jídla mùze na zaèátku peèení zpùsobit jeho nestejnomìrné zhnìdnutí. V tomto pøípadì nemìòte nastavení teploty. [. . . ] Dveøe trouby pøivøete az k první zarázce (cca. Kryt dveøí na horním okraji (B) dveøí uchopte na obou stranách a stlaète dovnitø aby se uvolnil sponový uzávìr. Pak vytáhnìte kryt dveøí smìrem nahoru. 61 5. Dveøní skla uchopte postupnì za horní okraj a vytáhnìte z kolejnièek smìrem nahoru. ÈIstìní skel dveøí Dveøní skla dùkladnì umyjte roztokem mycího prostøedku. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER P7203B

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER P7203B bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag