Návod k použití ACER P5271

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER P5271. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER P5271 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER P5271.


ACER P5271 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (8256 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER P5271 QUICK START GUIDE (694 ko)
   ACER P5271 (6746 ko)
   ACER P5271 QUICK START GUIDE (646 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER P5271

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Návod k pouzití si prosím uschovejte pro dalsí pouzití a pøedejte ho i pøípadnému dalsímu majiteli automatu. Vybavení a funkce tohoto automatu na espresso AEG vám zaruèují velmi jednoduchou obsluhu a vynikající, individuálnì pøizpùsobenou chut' kávy pøi minimální údrzbì a péèi Vynikající, individuálnì pøizpùsobenou chut' kávy zajist'uje: systém pøedbìzného spaøení: mletá káva se jestì pøed vlastním spaøením navlhèí, aby se uvolnilo její plné aroma, individuální nastavení mnozství vody na sálek od pravého silného espressa az po slabsí napìnìnou kávu, nastavení stupnì mletí podle uprazení kávy, mozností volby mezi sálkem normální a silné kávy, a v neposlední øadì také smetanovou pìnou, napìnìnou korunou, která je pro espresso charakteristická. Poznámka: Doba spaøování mleté kávy je u pøípravy espressa mnohem kratsí, nez u bìzné filtrované kávy. Tím se z kávy uvolòuje podstatnì ménì hoøèin a espresso je tak mnohem stravitelnìjsí. · · · · · Ovládací prvky (obr. [. . . ] 16) Funkci pøípravy horké vody mùzete pouzít k pøedehøívání sálkù, k pøípravì instantních nápojù nebo èaje. Upozornìní: Nebezpeèí popálení!0 Automat nejprve zapnìte vypínaèem Zap/Vyp (obr. Automat je pøipravený, kdyz svítí ukazatel "1 sálek normální kávy" (obr. 0 Pod otoènou trysku podrzte nádobu a spust'te pøípravu horké vody otoèením volièe (obr. 16/A) a stisknutím tlaèítka "propláchnutí" (obr. 0 Vytékání horké vody zastavíte otoèením volièe zpìt smìrem doprava do polohy vypnuto (obr. 16/B). 0 Mírnì nadzdvihnìte odkapávací misku a opatrnì ji vytáhnìte z automatu dopøedu (obr. 0 Vyjmìte nádobku na kávovou sedlinu a vysypte ji (obr. 0 Zatlaèením na body na levé nebo pravé stranì vyjmìte odkapávací møízku (obr. 0 Potom odkapávací misku, odkapávací møízku, zásuvku na kávovou sedlinu a nádobku umyjte. 8. Mytí mùzete provést i pøedtím, nez se kontrolka rozsvítí. Mùzete také pøístroj dále pouzívat a mycí program provést pozdìji. Ohrozujete tím vsak své nároky na záruku, protoze automat (a stejnì tak i servis) rozpozná, ze mytí nebylo vèas provedeno. Stisknìte tlaèítko "propláchnutí" (obr. 2/K) asi na 3 vteøiny, az se rozsvítí následující ukazatele: "sedlina", "mytí" a "mletá káva" (obr. Nalijte do zásobníku vodu az po rysku MAX, vysypte nádobku na kávovou sedlinu a odkapávací misku a vrat'te je zpìt na místo. 1/B) vhoïte jednu originální mycí tabletu AEG. Pak stisknìte tlaèítko "mletá káva" (obr. Upozornìní: Mycí program lze spustit také stisknutím tlaèítek "1 sálek" nebo "2 sálky". Systémem automatu se v krátkých èasových intervalech proèerpává voda a pomocí mycí tablety se rozpoustí kávové usazeniny uvnitø automatu. 0 Jestlize se mezitím rozsvítí ukazatel "sedlina" (obr. [. . . ] Zum Nachweis des Garantie-Anspruchs ist der Sendung der Original-Kaufbeleg (Kassenzettel, Rechnung) beizufügen. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit für dieses Gerät; ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über. Mängelansprüche aus dieser Garantie verjähren in zwei (2) Jahren ab dem Zeitpunkt der Übergabe des Geräts vom Händler an den Verbraucher, der durch den Original-Kaufbeleg (Kassenzettel, Rechnung) zu belegen ist; wenn dieses Gerät gewerblich genutzt wird, beträgt die Verjährungsfrist sechs (6) Monate. r Endabnehmer dieses Geräts (Verbraucher) hat bei einem uf dieses Geräts von einem Unternehmer (Händler) in utschland im Rahmen der Vorschriften über den Verauchsgüterkauf gesetzliche Rechte, die durch diese Garantie cht eingeschränkt werden. Diese Garantie räumt dem Veraucher also zusätzliche Rechte ein. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER P5271

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER P5271 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag