Návod k použití ACER P5205

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER P5205. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER P5205 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER P5205.


ACER P5205 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2792 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER P5205 QUICK START GUIDE (380 ko)
   ACER P5205 (2555 ko)
   ACER P5205 QUICK START GUIDE (616 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER P5205

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Za elem zajistn optimln a stl innosti vaseho spotebie si prosme pozorn pette tento nvod k pouzit. Doporuujeme nvod uschovat na bezpenm mst pro ppad, ze by jste do nho potebovali v budoucnu nahldnout, nebo ho pedvali ppadnmu dalsmu uzivateli spotebie. Pejeme vm mnoho spokojenosti s vasm novm spotebiem. 1 3 2 V tomto nvodu pro uzivatele se pouzvaj nsledujc symboly: Dlezit informace tkajc se Vas bezpenosti a informace o ochran spotebie ped poskozenm. Vseobecn informace a rady Upozornn k ochran zivotnho prosted Obsah 3 Obsah Nvod k pouzit Bezpenost Popis myky Ovldac panel Ped prvnm uvedenm do provozu Nastaven zmkovae vody Doplnn speciln soli Doplnn lestidla Denn pouzit Vkldn pbor a ndob Doplovn mycho prostedku Pouzit mycho prostedku 3 v 1 Volba programu (programov tabulka) Spustn mycho programu Nastaven asov pedvolby Vypnut myky Pe a istn Co dlat, kdyz . . . [. . . ] Pokud uz nechcete vrobky 3 v 1 pouzvat Jestlize se rozhodnete, ze uz myc prostedek 3 v 1 nebudete pouzvat, postupujte prosm takto: Naplte zase zsobnk soli a lestidla. Zmkova vody nastavte na co nejvyss mozn nastaven a provete az ti normln myc cykly bez ndob. Pak zmkova vody nastavte na nastaven vhodn pro tvrdost vody ve vasem bydlisti. Chcete li spustit nov myc program, zkontrolujte, zda je v zsobnku myc prostedek. Pouhm otoenm volie program do polohy Vyp se zvolen myc program pouze perus, nikoli ukon. Po dalsm zapnut myky bude myc program pokraovat dl. 3 20 Denn pouzit Nastaven asov pedvolby S asovou pedvolbou mzete odlozit dobu spustn mycho programu o 3 hodiny. Zvolen myc program se spust. Vypnut myky Myku vypnte teprve tehdy, kdyz se rozsvt ukazatel konce programu. Ndob oschne rychleji, kdyz dvee po ukonen programu na okamzik pln otevete a pak je nechte piven. 1 Vyjmut ndob 3 Vnitn dvee a vnitn prostor jsou vlhk; je to normln jev. Zabrnte tak, aby zbyl voda z hornho kose kapala na ndob v dolnm kosi. Pe a istn 21 Pe a istn 1 Nepouzvejte zdn ppravky k osetovn nbytku ani agresivn istidla. Vnitn zsobnky, tsnn dve a stko v pvodu vody (je li pouzito) obas zkontrolujte a ppadn neistoty odstrate. istn st 3 Sta je nutn pravideln kontrolovat a istit. Drzadlem pootote asi o 1/4 otky doleva (A) a systm st vyjmte (B). 3. Je nutn odvzt ho do sbrnho msta pro recyklaci elektrickho a elektronickho zazen. Zajistnm sprvn likvidace tohoto vrobku pomzete zabrnit negativnm dsledkm pro zivotn prosted a lidsk zdrav, kter by jinak byly zpsobeny nevhodnou likvidac tohoto vrobku. Podrobnjs informace o recyklaci tohoto vrobku zjistte u pslusnho mstnho adu, sluzby pro likvidaci domovnho odpadu nebo v obchod, kde jste vrobek zakoupili. Dti se tak nebudou moci pi he uvnit zavt; mohly by se totiz udusit. W 1 Technick daje Kapacita: Ppustn vodn tlak: Elektrick pipojen: Hlunost Rozmry: Max. vha: 12 souprav vetn servrovacho ndob 0, 1 1, 0 MPa (= 10 100 N/cm2 = 1 10 bar ) Viz tz typov sttek na pravm vnitnm okraji dve myky ndob. 49 dB(A) re 1pW podle normy EN 60704 3 818 - 878 x 596 x 575 (V x S x H v mm) 45 kg 5 Pokyny pro zkusebn stavy 27 Pokyny pro zkusebn stavy Test podle normy EN 60704 se mus provdt s plnm mnozstvm ndob pomoc testovacho programu (viz tabulka program). Testy podle normy EN 50242 se mus provdt s plnm zsobnkem soli zmkovacho zazen, s plnm zsobnkem lestidla a pomoc testovacho programu (viz tabulka program). Pln npl: 12 souprav, vetn servrovacho ndob Dvkovn mycho prostedku: Nastaven lestidla: Horn kos *) 5 g + 25 g (Typ B) 4 (Typ III) Pklady vlozen ndob: *) Podlozky na slky, kter mohou bt umstny na lev stran, stejn jako kosek na pbory odstrate. 28 Pokyny pro zkusebn stavy Doln kos s koskem na pbory *) Kosk na pbory *) Podlozky na slky, kter mohou bt umstny na lev stran, stejn jako cel systm drzku na pivn sklenice odstrate. Nvod k postaven a pipojen 29 Nvod k postaven a pipojen 1 Bezpenostn pokyny pro instalaci Myku pepravujte pouze ve svisl poloze, aby nemohla vytkat slan voda. Nikdy myku nepouzvejte, je li poskozen napjec kabel, pvodn i vypoustc hadice, nebo jsou li ovldac panel, pracovn deska nebo podstavec tak poskozen, ze je vnitek spotebie voln pstupn. Napjec kabel zasunujte pouze do zsuvky s ochrannm kontaktem, kter je instalovan v souladu s bezpenostnmi pedpisy. Ped uvedenm do provozu se pesvdte, ze jmenovit napt a typ proudu uveden na typovm sttku spotebie odpovdaj napt v sti a typu proudu na instalanm mst. Vmnu elektrickho pipojen myky sm provdt vhradn zkaznick sluzba nebo autorizovan elektrik. [. . . ] Kazd prvo ze Zruky je nutno uplatnit v pslusnm Autorizovanm servisnm stedisku bez zbytenho odkladu, nejpozdji vsak do konce zrun doby, jinak zanik. Autorizovan servisn stedisko posoud oprvnnost reklamace a podle povahy vady vrobku rozhodne o zpsobu opravy. Kupujc je povinen poskytnout Autorizovanmu servisnmu stedisku souinnost potebnou k prokzn uplatnnho prva na odstrann vady, k oven existence reklamovan vady i k zrun oprav vrobku. Bh zrun doby se stav po dobu od dnho uplatnn prva na odstrann vady do proveden zrun opravy Autorizovanm servisnm stediskem, avsak jen pi splnn podmnky uveden v pedchozm bodu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER P5205

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER P5205 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag