Návod k použití ACER P3251

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER P3251. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER P3251 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER P3251.


ACER P3251 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2461 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER P3251 QUICK START GUIDE (496 ko)
   ACER P3251 (1085 ko)
   ACER P3251 ǔ (2928 ko)
   ACER P3251 QUICK START GUIDE (469 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER P3251

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pokud nen takov postup mon, je Kupujc oprvnn dat pimϯenou slevu z ceny vrobku. Prvo na vmnu vrobku nebo odstoupen od kupn smlouvy lze uplatnit jen pi splnn vech zkonnch pedpoklad, a to pouze tehdy, nebyl-li vrobek nadmrn opoteben nebo pokozen. Podmnkou pro uplatnn kadho prva ze Zruky pitom je, e: a) vrobek byl instalovn a uveden do provozu i vdy provozovn v souladu s nvodem k obsluze, b) veker zrun nebo jin opravy i pravy vrobku byly vdy provdny v Autorizovanm servisnm stedisku, c) Kupujc pi reklamaci vrobku pedlo platn doklad o koupi. Prvo na odstrann vady vrobku (i vechna ppadn dal prva ze Zruky) je kupujc povinen uplatnit v nejblim Autorizovanm servisnm stedisku. [. . . ] Pomoc seizovacch noiek s velkm rozsahem nastaven lze regulovat vku spotebie. Pi vech pracch na vnitnch sou˷stech myky se mus vythnout zstrka ze zsuvky. Pi zasunovn myky dejte pozor na to, aby nebyly hadice a pvodn kabel zalomeny. tlatko pro zapnut / vypnut tlatka program svteln ukazatele Tlatka funkc: Pdavn k indikovanmu mycmu programu je mono s pouitm tto kombinace tlatek: - nastavit stupe zmkovae vody - zapnout / vypnout dodvn leticho ppravku - zruit probhajc program. Tlatka program: stisknte pslun tlatko poadovanho programu myt (viz tabulky Myc programy). Kontroln ukazatele: Ukazatele maj nsledujc vznam: Sl - doplnit speciln sl Letic ppravek - doplnit letic ppravek Vyrovnn Sprvn vyrovnn spotebie je nezbytnm pedpokladem k tomu, aby byly dvee dokonale vodotsn. Seizovac noiky otejte tak dlouho, dokud se dvee nezavraj optimlnm zpsobem. Kontroln ukazatele nesvt nikdy bhem probhajcho mycho programu, a to ani tehdy, kdy chyb sl, ppadn letic ppravek. Upevnn Spotebi je teba zajistit proti peklopen. stoln desku upevnit na stn nebo na sousedcch kusech nbytku. 8 37 Technick data Nvod k pouit Technick data Rozmry ̯ka Vka Max. hloubka pi otevench dvech 44, 6 cm 81, 8 - 87, 8 cm 57, 5 cm 114 cm Ukazatele prbhu programu: Ukazatele maj nsledujc vznam: Myt - ukazatel se rozsvt, kdy probh fze myt Suen - ukazatel se rozsvt, kdy probh fze suen Konec - ukazatel se rozsvt, kdy skon myc program a m nsledujc indikan funkce: - nastaven stupn zmkovae vody - zapnut / vypnut dodvn leticho ppravku - poruchy funkce Elektrick ppojka Provozn napt / kmitoet Celkov pkon Jitn Tlak vody z vodovodu Kapacita Hlunost Jmenovit hodnoty pro pipojen elektrickho proudu jsou uvedeny na typovm ttku na dvech myky. min. max. 50 kPa (0, 5 bar) 800 kPa (8 bar) 9 standardnch jdelnch souprav 49 dB Po nastaven mycho programu zanou pslun kontrolky blikat. Trvale svt pouze kontrolka prv probhajc fze myt. Tento spotebi odpovd nsledujcm smrnicm EU: - 73/23/EWG z 19. 89 (vetn vech zmnovch smrnic) Smrnice EMV Funkce 3 v 1 Tato myka ndob je vybavena funkc 3 v 1, jej pomoc je mono optimln vyuvat kombinovan myc tablety systmu 3 v 1 nebo 4 v 1. Zajistit, aby odpovdaly ppojky elektrickho proudu a vody instrukcm, uvedenm pro instalaci myky 2. Naplnit zsobnk leticho ppravku Zazen pro zmkovn vody Voda obsahuje vdy podle stanovit vce nebo mn vpenitch a minerlnch sol, kter se usazuj na mytm ndob a jsou dvodem tvorby skvrn. Automatick myka ndob je vybavena zmkovaem vody, kter pi pouit zvltn soli dodv pro myt vodu bez obsahu vpna. Zmkova je nutno nastavit v zvislosti na tvrdosti vody, kterou pouvte ve svm bydliti. Zmkova vody mus bt nastaven mechanicky a elektronicky. Tvrdost vody Nastaven stupn tvrdosti mechanicky elektronicky 10 9 8 7 6 5 4 3 1 2 1 sl nen zapoteb Ndob neschne a zstv bez lesku Nebyl pouit znakov letic ppravek. Zsobnk pro letic ppravek je przdn. Na sklenicch a na ndob se objevuj mouhy, matn msta, pruhy, mln skvrny nebo mode opalizujc povlak Zmenit dvku leticho ppravku. Na sklenicch a na ndob se objevuj zaschl kapky vody Zvit dvku leticho ppravku. Informujte se v zkaznickm servisu vrobce mycch prostedk. dH (nmeck stupnice) TH (francouzsk stupnice) mmol/l (milimoly na litr, mezinrodn jednotka pro tvrdost vody) Rozsah Poet blikacch impuls kontrolky "Konec" 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 51 - 70 43 - 50 37 - 42 29 - 36 23 - 28 19 - 22 15 - 18 11 - 14 4 - 10 <4 91 - 125 76 - 90 65 - 75 51 - 64 40 - 50 33 - 39 26 - 32 19 - 25 7 - 18 <7 9, 0 - 12, 5 7, 6 - 8, 9 6, 5 - 7, 5 5, 1 - 6, 4 4, 0 - 5, 0 3, 3 - 3, 9 2, 6 - 3, 2 1, 9 - 2, 5 0, 7 - 1, 8 < 0, 7 IV 2 III II I/II I 34 11 Nvod k pouit Nvod k pouit a) Mechanick nastaven 1. Spna rozsahu tvrdosti vody je od vrobce nastaven do polohy 2. AA07 Po proveden tchto kontrol znovu spuste myc program, zavete dvee myky a stisknte tlatko programu, kter bylo nastaveno ped vstrahou. Pokud se projev vstrahy, kter nejsou uvedeny v tabulce, obrate se laskav na servisn slubu. . . . se pi provozu myky ndob objev problmy Porucha Mon pina Dvee myky nejsou sprvn zaven. Pokud chcete myc program ihned spustit, zrute nastaven zpodn doby startu. Odstrann poruchy Zavete dv̯ka myky. b) Elektronick nastaven (Pi vypnutm spotebii) Myka ndob je od vrobce nastavena na stupe 5. [. . . ] Mezi nastavenm a startem programu probhnou asi 3 sekundy, v nich je mono zmnit nastaven jet stisknutm jinho programovho tlatka. Po sputn programu vechny kontrolky zhasnou, a na kontrolku prv probhajc fze myt. UPOZORNN: Program myt je mono nastavit i tehdy, jsou-li dvee myky lehce oteven. Peruen nebo zruen probhajcho programu Probhajc program peruujte nebo zrute pouze tehdy, kdy je to bezpodmnen nutn. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER P3251

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER P3251 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag