Návod k použití ACER P246HL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER P246HL. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER P246HL bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER P246HL.


ACER P246HL : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (902 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER P246HL QUICK START GUIDE (169 ko)
   ACER P246HL (831 ko)
   ACER P246HL QUICK START GUIDE (122 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER P246HL

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] ï VlastnÌ instalaci a prvotnÌ nastavenÌ MUSÕ provÈst pracovnÌk, kter je pro tuto Ëinnost kvalifikov·n a je sezn·men se souvisejÌcÌmi platnmi p¯edpisy a z·kony. Podrobn popis instalace tohoto spot¯ebiËe je souË·stÌ tohoto n·vodu. ï Nikdy troubu neËistÏte pomocÌ p·ry nebo parnÌch ËistiË. ï P¯ed drûbou nebo jakoukoliv opravou spot¯ebiËe se vûdy ubezpeËte, ûe je odpojen od elektrickÈ sÌtÏ a dostateËnÏ ochlazen na bezpeËnou teplotu. ï UjistÏte se, ûe roöty vûdy zasouv·te do spr·vnch pozic. [. . . ] HornÌ topnÈ tÏleso - Teplo p¯ich·zÌ pouze z vrchu trouby. SpodnÌ topnÈ tÏleso - Teplo p¯ich·zÌ pouze od spodu trouby. PeËenÌ s ventil·torem - tato funkce umoûÚuje peËenÌ masa nebo souËasnÈ peËenÌ masa a tÏsta na rznch roötech bez toho, aby se p¯ipravovanÈ pokrmy vz·jemnÏ senzoricky ovlivÚovaly. Rozmrazov·nÌ - tato funkce pom·h· s rozmrazov·nÌm zmrzlch potravin. Obr. 2 6 19 Instrukce pro vestavbu Pro zajiötÏnÌ bezchybnÈ funkce vestavnch spot¯ebiË je nutnÈ zajistit, aby sk¯ÌÚka pro zabudov·nÌ spot¯ebiËe odpovÌdala poûadovanm rozmÏrm. Po zabudov·nÌ spot¯ebiËe do linky musÌ bt jistÈ, ûe nikde nevznikly volnÈ otev¯enÈ prostory a ûe vöechny Ë·sti trouby jsou zakryty kuchyÚskm n·bytkem. To vöe proto, aby nemohlo dojÌt k razu elektrickm proudem po dotyku s "ûivm" vodiËem nebo dÌly pod napÏtÌm. Vöechny tyto prvky a to vËetnÏ krycÌch panel (nap¯Ìklad je-li spot¯ebiË instalov·n na konci Ëi na zaË·tku kuchyÚskÈ linky), kterÈ zabezpeËujÌ elektrickou bezpeËnost, musÌ bt odstranitelnÈ pouze pomocÌ n·stroj. Tento spot¯ebiË lze umÌstit svojÌ zadnÌ stÏnou a jednou stranou k jinÈmu spot¯ebiËi nebo stÏnÏ o vyööÌ vöce. OstatnÌ strany spot¯ebiËe musÌ bt umÌstÏny k n·bytku nebo jinm spot¯ebiËm o stejnÈ vöce jako tento spot¯ebiË. Program·tor nastavenÌ konec peËenÌ 0 Obr. 3) umoûÚuje automatickÈ vypnutÌ trouby po uplynutÌ nastavenÈho Ëasu. Moûnost p¯ipravovat pokrmy na nÏkolika rovnÌch znamen·, ûe mûete p¯ipravovat nÏkolik druh pokrm ve stejn Ëas a to aû t¯i formy s mouËnÌkem a mini pizzy, kterÈ mûete ihned konzumovat nebo zamrazit. Pokrm je samoz¯ejmÏ moûnÈ p¯ipravovat pouze na jednÈ rovni. V takovÈm p¯ÌpadÏ vyuûÌvejte pouze nejniûöÌ roveÚ, protoûe budete mÌt pokrm pod lepöÌm dozorem. NavÌc je trouba uzpsobena pro zava¯ov·nÌ a sterilizaci pokrm, p¯Ìpravu dom·cÌch kompot a suöenÌ hub nebo ovoce. Instrukce pro instalaËnÌ techniky N·sledujÌcÌ informace jsou urËeny pouze kvalifikovanm mont·ûnÌm technikm. Z tohoto dvodu je vhodnÈ pouûÌvat pro tento program prost¯ednÌ pozici roötu. Jestliûe pot¯ebujete vÏtöÌ p¯Ìsun tepla z vrchu resp. ze spodku trouby, tak p¯esuÚte roöt buÔ na niûöÌ nebo vyööÌ pozici. Tipy pro peËenÌ Typy pro peËenÌ tÏst TÏsta obecnÏ vyûadujÌ p¯i peËenÌ st¯ednÌ teplotu (150-200C). P¯ed peËenÌm tÏst je nutnÈ nechat troubu p¯ibliûnÏ 10 minut p¯edeh¯·t. Po zaË·tku peËenÌ tÏst dve¯e trouby otevÌrejte nejd¯Ìve ve 3/4 doby urËenÈ pro p¯Ìpravu pokrmu. BÏûn· tÏsta k¯ehkch druh peËiva se peËou ve formÏ a asi ve 2/3 celkovÈ doby p¯Ìpravy se dle pot¯eb obloûÌ, naplnÌ a upravÌ a potÈ se dopeËou. ZbvajÌcÌ Ëas do ukonËenÌ peËenÌ je z·visl na pouûitÈ n·plni (dûem, ovoce, apod. ). [. . . ] P¯ed peËenÌm pizzy, chleba nebo sladkch mouËnÌk doporuËujeme troubu asi 10 minut p¯edeh¯·t. (**) Doba p¯Ìpravy nezahrnuje Ëas pot¯ebn na p¯edeh¯·tÌ grilu. DoporuËujeme troubu asi 5 minut p¯ed grilov·nÌm p¯edeh¯·t. n OsvÏtlenÌ trouby nefunguje. n Pokrm je p¯ipravov·n p¯Ìliö dlouho nebo je hotov p¯Ìliö rychle. n Na pokrmu Ëi na vnit¯nÌm povrchu trouby kondenzuje p·ra. 14 11 /drûba a ËiötÏnÌ Vûdy p¯ed vlastnÌ drûbou a ËiötÏnÌm se p¯esvÏdËete, ûe trouba je vypnut· a ûe je dostateËnÏ ochlazen·. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER P246HL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER P246HL bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag