Návod k použití ACER P246H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER P246H. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER P246H bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER P246H.


ACER P246H : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (875 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER P246H QUICK START GUIDE (169 ko)
   ACER P246H (801 ko)
   ACER P246H QUICK START GUIDE (143 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER P246H

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Adaptér je mo¾né pou¾ívat s operaèními systémy Windows XP a Windows 2000. Chcete-li pou¾ívat adaptér, spárujte jej a pøipojte jej k headsetu. Párování a pøipojení adaptéru Chcete-li spárovat adaptér s headsetem a poprvé je vzájemnì propojit, zapnìte poèítaè a pøipravte headset k párování podle pokynù v u¾ivatelské pøíruèce headsetu. Adaptér je mo¾né spárovat s kompatibilními headsety, které pou¾ívají heslo Bluetooth: 0000. ÈE©TINA Je-li headset pøipraven k párování, pøipojte adaptér do kompatibilního USB portu poèítaèe. [. . . ] Adaptér je mo¾né spárovat s kompatibilními headsety, které pou¾ívají heslo Bluetooth: 0000. ÈE©TINA Je-li headset pøipraven k párování, pøipojte adaptér do kompatibilního USB portu poèítaèe. Adaptér zaène hledat headset a modrá kontrolka na adaptéru se rychle rozbliká. Kdy¾ adaptér najde headset, dojde k automatickému spárování a propojení adaptéru a headsetu. Poté modrá kontrolka svítí nepøeru¹ovanì. Nyní mù¾ete zaèít poslouchat hudbu prostøednictvím headsetu. Pokud modrá kontrolka zaène pomalu blikat je¹tì pøed spárováním adaptéru s headsetem nebo párujete-li adaptér s jiným kompatibilním headsetem, pøipravte headset k párování a poté podr¾te stisknuté párovací tlaèítko na adaptéru, dokud modrá kontrolka nezaène rychle blikat. Pou¾ití adaptéru Chcete-li pou¾ít adaptér, pøipojte jej do USB portu poèítaèe a zapnìte headset. Adaptér se pokusí pøipojit k headsetu, který s ním byl pou¾it jako poslední. Vysoké teploty zkracují ¾ivotnost elektronických zaøízení, po¹kozují baterie a deformují èi po¹kozují plastové souèásti. Pøi zahøívání pøístroje na provozní teplotu se uvnitø srá¾í vlhkost, která mù¾e po¹kodit elektronické obvody. Nedovolte, aby pøístroj upadl nebo byl vystaven silným otøesùm, netøeste s pøístrojem. Ne¹etrné zacházení mù¾e po¹kodit vnitøní elektronické obvody a jemnou mechaniku. ÈE©TINA Pøi èi¹tìní pøístroje nepou¾ívejte chemikálie, rozpou¹tìdla ani silné èisticí prostøedky. Barva mù¾e zalepit pohyblivé souèásti pøístroje a zabránit správné funkci. Nepracuje-li pøístroj správnì, odneste jej do nejbli¾¹ího autorizovaného servisu k opravì. · PROHLÁ©ENÍ O SHODÌ My, spoleènost ACER CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se výrobek P246H shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. [. . . ] Nepracuje-li pøístroj správnì, odneste jej do nejbli¾¹ího autorizovaného servisu k opravì. · PROHLÁ©ENÍ O SHODÌ My, spoleènost ACER CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se výrobek P246H shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete na adrese http://www. nokia. com/phones/declaration_of_conformity/. ÈE©TINA Symbol pøe¹krtnutého kontejneru znamená, ¾e na území Evropské unie musí být produkt po ukonèení jeho ¾ivotnosti ulo¾en do oddìleného sbìru. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER P246H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER P246H bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag