Návod k použití ACER P244W

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER P244W. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER P244W bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER P244W.


ACER P244W : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1562 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER P244W QUICK START GUIDE (695 ko)
   ACER P244W (1689 ko)
   ACER P244W QUICK START GUIDE (505 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER P244W

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Nokia si vyhrazuje právo provádt zmny a vylepsení u vsech výrobk popsaných v tomto dokumentu bez pedchozího oznámení. Spolecnost Nokia není za zádných okolností zodpovdná za jakoukoli ztrátu dat nebo píjm ani za zvlástní, náhodné, následné ci nepímé skody zpsobené jakýmkoli zpsobem. Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Krom zákonných pozadavk se ve vztahu k pesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují zádné vyjádené ani pedpokládané záruky vcetn, nikoli vsak pouze, pedpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný úcel. [. . . ] Chcete-li je pøijmout, klepnìte na tlaèítko Next (Dalí). Chcete-li zmìnit tato nastavení, klepnìte na tlaèítko Back (Zpìt), proveïte zmìny a poté klepnìte na tlaèítko Next (Dalí). Instalaèní program zahájí kopírování souborù. 10 Jakmile se zobrazí výzva instalaèního programu k vloení bezdrátové síové karty, zasuòte ji do slotu pro PC karty v poèítaèi podle obrázku 8 níe. Poèkejte, dokud systém nenainstaluje kartu, poté klepnìte na tlaèítko OK. Obrázek 1 - Vloení bezdrátové síové karty Po zobrazení výzvy k vloení instalaèního disku CD-ROM operaèního systému nejprve vyjmìte disk Nokia C110/P244W CD-ROM a poté do poèítaèe vlote disk CD-ROM operaèního systému. Jestlie je po zasunutí bezdrátové síové karty do poèítaèe signalizována chyba, pøeètìte si soubor readme. txt na disku CD-ROM. 11 Po ukonèení instalace se zobrazí okno Setup Complete (Instalace ukonèena). Vyjmìte disk CD-ROM z jednotky CD-ROM a klepnìte na tlaèítko Finish (Dokonèit). 12 Pouíváte-li kartu Smart Card se síovou bezdrátovou kartou, budete vyzváni k zadání kódu PIN. Zobrazí se dotaz, zda chcete nyní vytvoøit síový profil. Vlastní síové profily mùete vytvoøit a upravit kdykoliv pozdìji. Pøeètìte si licenèní ujednání spoleènosti Nokia. Pokud ujednání nepøijmete, nemùete pouívat tento software a instalace se pøeruí. Klepnutím na tlaèítko Yes (Ano) pøijmete licenèní ujednání. Vyberte zemi, v ní právì pouíváte kartu. Pouívání bezdrátové síové karty v jiné zemi nebo s nesprávným nastavením mùe být v rozporu se zákonem. Poznámka: Bezdrátovou síovou kartu Nokia C110/P244W pouívejte 7 Vyberte cílovou sloku pro software. Chcete-li nainstalovat software do jiného ovladaèe nebo sloky, klepnìte na tlaèítko Browse (Procházet). Po výbìru cílové sloky klepnìte na tlaèítko Next (Dalí). síovou jednotku. Poznámka: Software Nokia C110/P244W nelze nainstalovat na 8 9 Vyberte poadovaný typ instalace. Typical (Typická) nainstaluje nejpouívanìjí softwarové komponenty. Typical with SIM services (Typická se slubami SIM) nainstaluje nejpouívanìjí softwarové komponenty a stránku slueb SIM. Tento typ instalace vyberte, jestlie jste si u svého poskytovatele slueb èi síového operátora pøedplatili sluby SIM. [. . . ] Zobrazí se výzva k restartování poèítaèe. V oknì Network Driver Setup (Instalace síového ovladaèe) klepnìte na tlaèítko OK. 17 Dokonèení instalace je potvrzeno zobrazením okna Setup Complete (Instalace dokonèena). Vyjmìte disk CD-ROM z jednotky CD-ROM a klepnìte na tlaèítko Finish (Dokonèit). Zasuòte bezdrátovou síovou kartu do slotu pro PC karty na poèítaèi dle obrázku 1 na stranì str. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER P244W

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER P244W bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag