Návod k použití ACER P236HL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER P236HL. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER P236HL bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER P236HL.


ACER P236HL : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (714 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER P236HL QUICK START GUIDE (87 ko)
   ACER P236HL (610 ko)
   ACER P236HL QUICK START GUIDE (82 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER P236HL

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Výrobek se shoduje s limity definovanými ve smìrnici 2004/104/ES (doplòující smìrnici 72/245/ EES), doplnìk I, odstavce 6. 5, 6. 6, 6. 8 a 6. 9. [. . . ] Nokia, Nokia Connecting People, Navi a logo originálního pøíslu¹enství Nokia jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Kontrola vývozu Tento pøístroj mù¾e obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou pøedmìtem exportních omezení nebo zákonù platných v USA nebo dal¹ích zemích. Obcházení zákonù je zakázáno. 0434 Úvod Tato struèná instalaèní pøíruèka v krátkosti popisuje zpùsob pøipojení sady do auta k systému autorádia. Podrobné pokyny a informace o souèástkách a instalaci sady do auta najdete v u¾ivatelské a instalaèní pøíruèce na CD dodaném se sadou do auta. ÈESKY Bezpeènostní informace Pøi pøipojování sady do auta k systému autorádia dodr¾ujte následující bezpeènostní pokyny: · Instalovat nebo opravovat sadu do auta mù¾e pouze kvalifikovaný servisní pracovník s pou¾itím originálních souèástí Nokia dodaných v prodejním balení. Po pøipojení ISO kabelu pøipojte vstupní zaøízení CU-11 a mikrofon MP-2 k øídicí jednotce. Pou¾ití reproduktoru sady do auta pro volání a reproduktoru autorádia pro poslech hudby Chcete-li pro poslech hudby z pøístroje podporujícího Bluetooth profil A2DP pou¾ívat reproduktor a ekvalizér autorádia, proveïte pøipojení podle obrázku 2. Vestavìný reproduktor sady do auta je pou¾it pro volání. Pøestøihnìte smyèku oznaèenou na obrázku nù¾kami. Pøipojte stereofonní výstupy øídicí jednotky ke vstupu AUX autorádia. [. . . ] Pou¾ijte odpovídající kabel specifický pro va¹e autorádio (tento kabel není dodán se sadou do auta). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER P236HL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER P236HL bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag