Návod k použití ACER P236H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER P236H. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER P236H bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER P236H.


ACER P236H : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1045 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER P236H QUICK START GUIDE (289 ko)
   ACER P236H (643 ko)
   ACER P236H QUICK START GUIDE (162 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER P236H

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Neodhazujte tyto výrobky do netøídìného komunálního odpadu. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port a Navi jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. [. . . ] Chcete-li pøepnout hovor zpìt do sady do auta, vlo¾te telefon do dr¾áku. Máte-li kompatibilní telefon pøipojen k sadì do auta pomocí technologie Bluetooth, pøepnete hovor mezi sadou do auta a telefonem podr¾ením stisknutého koleèka Navi po dobu 1 sekundy nebo pou¾itím odpovídající funkce v telefonu. Ovládání hudebního pøehrávaèe Pokud jste spárovali sadu do auta s kompatibilním hudebním pøehrávaèem (nebo telefonem Nokia s funkcí hudebního pøehrávaèe), pak neprobíhá-li hovor, stisknìte pro sestavení Bluetooth pøipojení ke spárovanému pøístroji. Máte-li sadu do auta pøipojenu k hudebnímu pøehrávaèi (nebo mobilnímu telefonu s funkcí hudebního pøehrávaèe) pomocí propojovacího kabelu, informujte se o ovládání pøehrávání hudby v u¾ivatelské pøíruèce k hudebnímu pøehrávaèi (nebo telefonu). Máte-li sadu do auta pøipojenu ke kompatibilnímu hudebnímu pøehrávaèi (nebo kompatibilnímu telefonu Nokia s funkcí hudebního pøehrávaèe) pomocí Bluetooth, mù¾ete stisknutím pøeru¹it nebo obnovit pøehrávání hudby. Pro pøechod na pøedchozí nebo následující 15 Ovládání skladbu stisknìte krátce koleèko Navi a bìhem 3 sekund otoète koleèko Navi vpravo nebo vlevo. Dostáváte-li pøi poslechu hudebního pøehrávaèe pokyny pro jízdu z navigaèního softwaru, pøehrávaè je zti¹en, dokud pokyny nedozní. Pou¾íváte-li funkci hudebního pøehrávaèe ve svém telefonu, mù¾ete zároveò i volat a pøijímat hovory. Podrobnìj¹í informace najdete v u¾ivatelské pøíruèce k telefonu. Je-li pøipojen kabel ke snímaèi zapalování, po vypnutí zapalování pøeru¹te nebo vypnìte hudební pøehrávaè (nebo funkci hudebního pøehrávaèe v telefonu) nebo odpojte hudební pøehrávaè èi telefon od sady do auta, abyste pøede¹li nechtìnému vybíjení baterie vozu. Zru¹ení signalizace na událost v kalendáøi Signalizuje-li vá¹ telefon událost v kalendáøi, mù¾ete v pøípadì, ¾e telefon podporuje tuto funkci s pøipojenou sadou do auta, zru¹it signalizaci stisknutím . Více informací o pou¾ívání kalendáøe najdete u¾ivatelské pøíruèce svého telefonu. Navigaèní sada Nokia LD-2 Pokud pou¾íváte sadu do auta s tímto pøíslu¹enstvím, mù¾ete prohlí¾et mapy na displeji telefonu a poslouchat hlasové pokyny pro jízdu z reproduktoru sady do auta nebo systému autorádia. Chcete-li nastavit hlasitost nebo zopakovat poslední pokyny pro jízdu, otoète koleèkem Navi. Odstraòování problémù Problémy s pøipojením Nedaøí se mi pøipojit sadu do auta k mému telefonu pomocí Bluetooth pøipojení. · Pou¾íváte-li funkci hudebního pøehrávaèe telefonu, zkontrolujte, ¾e model telefonu je zobrazen na seznamu kompatibilních pøístrojù v sekci podpory sady do auta na stránce www. nokia. com. Nesly¹ím hudbu pøehrávanou hudebním pøehrávaèem, je-li k sadì do auta pøipojen telefon nebo hudební pøehrávaè. · Pou¾íváte-li funkci hudebního pøehrávaèe telefonu, zkontrolujte, ¾e model telefonu je zobrazen na seznamu kompatibilních pøístrojù v sekci podpory sady do auta na stránce www. nokia. com. · Ovìøte, ¾e telefon nebo hudební pøehrávaè je správnì pøipojen k sadì do auta. · Ovìøte, ¾e je sada do auta správnì pøipojena k stereo vstupu va¹eho autorádia. · Zkontrolujte, ¾e je sada do auta nastavena na stereo re¾im. 23. 18 Ovládání Autorádio není zti¹eno, kdy¾ pøijmu hovor nebo dostávám pokyny k jízdì z Navigaèní sady Nokia LD-2. Zeptejte se technika, který instaloval va¹i sadu do auta, zda správnì pøipojil kabel pro funkci zti¹ení. Ostatní problémy Sada do auta se nezapne, kdy¾ zapnu zapalování vozu. Zeptejte se technika, který instaloval va¹i sadu do auta, zda správnì pøipojil kabel snímaèe zapalování. Baterie telefonu se nenabíjí, pokud je telefon pøipojen k sadì do auta. Zkontrolujte, ¾e jsou v¹echny kabely správnì pøipojeny. 19 Montá¾ 4. [. . . ] Pou¾ívejte pouze schválená a kompatibilní pøíslu¹enství. Navigaèní sada Nokia LD-2 Toto pøíslu¹enství obsahuje GPS pøijímaè, který namontujete do vozu, a navigaèní software, který nainstalujete do mobilního telefonu. Pro montá¾ GPS pøijímaèe pou¾ijte lepicí pásku na jeho spodní plo¹e. Vyberte pro nìj místo s volným výhledem na oblohu, napøíklad horní stranu pøístrojové desky. Namontujte GPS pøijímaè tak, aby jeho horní strana smìøovala k obloze. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER P236H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER P236H bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag