Návod k použití ACER P235HL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER P235HL. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER P235HL bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER P235HL.


ACER P235HL : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1007 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER P235HL QUICK START GUIDE (108 ko)
   ACER P235HL (910 ko)
   ACER P235HL QUICK START GUIDE (94 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER P235HL

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleãnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiÀované produkty a názvy spoleãností mohou bt ochrannmi známkami nebo obchodními názvy svch odpovídajících vlastníku. Vãetnû RSA BSAFE ifrovacího nebo bezpeãnostní protokolového softwaru od RSA Security. Nokia se fiídí politikou neustálého vvoje. Nokia si vyhrazuje právo provádût zmûny a vylepení u vech vrobku popsanch v tomto dokumentu bez pfiedchozího oznámení. [. . . ] Ze seznamu Call type zvolte typ hovoru, kter má bt pfiesmûrován (hlasové, datové nebo faxové). Zvolte Czech status, abyste ovûfiili, zdali není funkce pfiesmûrování aktivována. Zvolte, kam mají bt pfiíchozí hovory pfiesmûrovány a napite telefonní ãíslo. K uloÏení nastavení kliknûte na OK a dialogové okno se zavfie. Vechna aktivní pfiesmûrování hovoru mÛÏete zruit najednou kliknutím na Cancel All Diverts. Ke zruení pouze jednoho typu pfiesmûrování, kliknûte na Change a v seznamu Divert to zvolte Deactivate. Upozornûní: Ujistûte se, Ïe pfii nastavování pfiesmûrování hovorÛ nebo kontrole stavu máte zvolen typ spojení GSM nebo GPRS. Nastavení nemÛÏete konfigurovat, jste-li pfiipojeni na WLAN. Omezení hovoru (Call Barring) Omezení hovoru je sluÏba sítû, která vám dává moÏnost omezit pfiíchozí nebo odchozí hovory. K aktivaci nebo provedení zmûny nastavení této funkce potfiebujete znát heslo omezení hovoru, které vám dodá vá poskytovatel sluÏeb nebo provozovatel sítû. Informace o zmûnû hesla omezení hovoru naleznete na stranû 34 v ãásti "Zmûna pfiístupovch kódÛ". Odesílat dlouhé zprávy (Send long messages) Je-li zvolena moÏnost odesílat dlouhé zprávy, zprávy delí neÏ 160 znakÛ jsou odeslané jako fietûzové zprávy. ¤etûzovou zprávu pfiíjemce obdrÏí jako jednu dlouhou zprávu, pokud jeho vybavení tuto funkci podporuje. Není-li tato moÏnost zvolena, zprávy delí neÏ 160 znakÛ jsou zasílány jako nûkolik bûÏnch textovch zpráv. Pfii doruãení zprávy spustit aplikaci SMS (Start SMS application when message is received) Tuto moÏnost zvolte, chcete-li, aby se aplikace SMS jako tfieba Nokia Short Messaging automaticky spustila ve chvíli, kdy obdrÏíte zprávu. 32 Copyright © Nokia Corporation 2002. Vechna práva vyhrazena. Funkce Nokia P235HL PouÏít GPRS jako pfiednostní nosiã SMS (Use GPRS as preferred SMS bearer) MÛÏete urãit, aby zprávy, je-li to moÏné, byly zaslány za pouÏití paketové datové technologie GPRS. Zvuky Na pfiíchozí hovor nebo zprávu vás mÛÏe upozornit urãit tón, zvolíte-li Alert on incoming calls and messages. Do pfiísluné kolonky napite jméno souboru "wav" nebo kliknûte na Browse a vyberte poÏadovan soubor. Nastavení WLAN (záloÏka WLAN) Aktivovat úsporu energie (Enable power saving) JelikoÏ samotná datová karta nemá Ïádnou pfiípojku do elektrické sítû, pouÏívá energii z poãítaãe. Nokia P235HL disponuje funkcí na úsporu energie, která vám dává kontrolu na spotfiebou energie vaeho poãítaãe: Ïivotnost baterie mÛÏete podle potfieby zvit. Zvolíte-li Enable power saving, datová karta si bere potfiebné mnoÏství energie pouze pfii odesílání nebo pfiíjmu dat. Karta se v úsporném reÏimu pravidelnû automaticky aktivuje, aby zkontrolovala pfiípadná data ãekající na pfiístupovém bodu WLAN a pfii odesílání dat se aktivuje ihned. Upozornûní: Rychlost komunikace se s pouÏitím úsporného reÏimu sniÏuje. [. . . ] 50 U ukládání osobní klíãe WEP . 19 síÈové profily, viz profily síÈov provozní reÏim . 32 viz také Nokia Short Messaging stav monitorování . 22-24 vkazÛ, viz vkazy sdílench klíãÛ WEP . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER P235HL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER P235HL bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag