Návod k použití ACER P226HQL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER P226HQL. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER P226HQL bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER P226HQL.


ACER P226HQL : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (703 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER P226HQL QUICK START GUIDE (90 ko)
   ACER P226HQL (589 ko)
   ACER P226HQL QUICK START GUIDE (93 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER P226HQL

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Reprodukce, penos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho cásti v jakékoli form je povoleno pouze po pedchozím písemném svolení spolecností Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spolecnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiované produkty a názvy spolecností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastník. This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2004. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. [. . . ] pístupový bod. Modem Tento pístroj mzete pouzít jako modem a spolu s kompatibilním pocítacem ho vyuzít pro pipojení k webu. · Potebujete mít v pocítaci nainstalován vhodný software pro datovou komunikaci. Nez mzete pouzít pístroj jako modem Zvolte Menu > Pipojení > Modem. · Musíte si objednat píslusné síové sluzby od svého poskytovatele sluzeb nebo od poskytovatele sluzeb Internetu. · Musíte mít v pocítaci nainstalovány píslusné ovladace. Potebujete nainstalovat ovladace pro pipojení kabelem a mozná budete muset nainstalovat nebo aktualizovat ovladace Bluetooth nebo infracerveného portu. Chcete-li pipojit pístroj ke kompatibilnímu pocítaci pomocí IC portu, stisknte joystick. Zkontrolujte, zda infracervené porty pístroje a pocítace smují pímo proti sob a nejsou mezi nimi zádné pekázky. Chcete-li pipojit pístroj k pocítaci pomocí bezdrátové technologie Bluetooth, iniciujte pipojení z pocítace. Aktivujte Bluetooth v pístroji zvolením Menu > Pipojení > Bluetooth a zvolením Bluetooth > Zapnutý. Pokud propojujete pístroj s pocítacem kabelem, iniciujte pipojení z pocítace. Pokud je pístroj pouzíván jako modem, mozná nebudete moci pouzívat nkteré dalsí komunikacní funkce. Mobilní VPN Zvolte Menu > Nástroje > Nastavení > Pipojení > VPN. Klient mobilní VPN (virtuální privátní sí) Nokia vytváí zabezpecené pipojení ke kompatibilnímu podnikovému intranetu a ke sluzbám jako je e-mail. Vás pístroj se pipojuje z mobilní sít prostednictvím Internetu k brán firemní sít VPN, která funguje jako vstup do kompatibilní firemní sít. · Heslo úlozist klíc -- Zmna hesla úlozist soukromých klíc. Heslo se vytvoí automaticky pi prvním pouzití. Chcete-li spravovat nastavení serveru pravidel sít VPN, zvolte Volby > Otevít > Nový server nebo Upravit server a vyberte z následujících mozností: Zobrazení protokolu sít VPN V protokolu sít VPN jsou zaznamenávány vase návstvy server VPN za úcelem instalace, aktualizace a synchronizace pravidel sít VPN a vase pipojení k síti VPN. Polozky, se kterými je spojena chyba, upozornní nebo informace, jsou oznaceny ikonou vlevo od dané polozky. Nahlaste kódy dvod zobrazené v detailním zobrazení správcm systému, protoze tyto kódy napomáhají pi hledání pícin mozných problém, které mohou nastat pi práci se sítí VPN. Kdyz velikost protokolu dosáhne 20 kB, nejstarsí polozky protokolu budou odstranny, aby udlaly místo novým polozkám. Zvolte Volby a vyberte z následujících mozností: · Obnovit protokol -- Aktualizace protokolu. Zvolte Správa VPN > Protokol VPN > Otevít. Roaming e-mailových dat Pístroj umozuje roaming mezi technologiemi bezdrátového pístupu, nap. Mzete napíklad zahájit e-mailovou relaci doma a pokracovat v ní cestou do práce. Vase relace nerusen probíhá a pístroj zatím pepíná z bezdrátové sít LAN na GPRS a zpt na bezdrátovou sí LAN, kdyz dorazíte na pracovist. Chcete-li vytvoit skupinu pístupových bod, zvolte Skupiny píst. V poli Pepínání spojení definujte, zda chcete na displeji pístroje zobrazit proces pepínání pipojení. [. . . ] Potenciáln výbusná prostedí jsou casto, ale ne vzdy, viditeln oznacena. Patí mezi n: podpalubí lodí, prostory pro pevázení nebo ukládání chemikálií, vozidla pouzívající kapalné ropné plyny (nap. propan a butan) a prostory, kde je v atmosfée zvýsená koncentrace chemikálií nebo malých cástic napíklad zrnka, prach nebo kovové cástecky. Copyright © 2006 Nokia. 100 Potenciáln výbusná prostedí Dalsí bezpecnostní informace Tísová volání Provádní tísového volání: Dlezité: Bezdrátové telefony, vcetn tohoto pístroje, pracují na bázi rádiových signál, bezdrátových a pozemních sítí a uzivatelem programovaných funkcí. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER P226HQL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER P226HQL bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag