Návod k použití ACER P225HQL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER P225HQL. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER P225HQL bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER P225HQL.


ACER P225HQL : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (588 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER P225HQL QUICK START GUIDE (122 ko)
   ACER P225HQL (540 ko)
   ACER P225HQL QUICK START GUIDE (111 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER P225HQL

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Hrozí riziko zásahu elektrickým proudem nebo pozáru Pouzívejte pouze ádn uzemn nou zásuvku a zástr ku. Nesprávné uzemn ní m ze zp sobit zásah elektrickým proudem nebo poskození za ízení. Kabel napájení zapojte tak, aby nedoslo k jeho uvoln ní. Spatné zapojení m ze zp sobit pozár. Kabely p ílis neohýbejte, ani na n nestavte t zké p edm ty, které by mohly zp sobit poskození kabel . V opa ném p ípad hrozí riziko zásahu elektrickým proudem nebo pozár. Nep ipojujte do jedné zásuvky p ílis mnoho produzovacích kabel . [. . . ] Návod k pouzití se otevírá v základním okn browseru. Asset ID K ovládání monitoru klienta m zete pouzít server. (Aby bylo mozné pouzívat tento program jako klienta, musí být nainstalován program serveru) User Name Zobrazí jméno uzivatele p ihláseného na PC. User ID Zobrazí ID uzivatele p ihláseného na PC. Server IP Zadejte adresu IP. Department Zadejte název odd lení. Location Zadejte umíst ní Version Zobrazuje íslo verze programu MagicTune. P ehled | Instalace | Rezim OSD | Odinstalování | Odstra ování potízí Odinstalování Program MagicTune m zete odinstalovat pouze pomocí moznosti "Add or Remove Programs" ovládacího panelu WindowsTM. Program MagicTune odinstalujete provedením následujícím krok . Zvolte [Task Tray] ' [Start] ' [Settings] a v menu vyberte [Control Panel]. Pokud je program spust n pod WindowsTM XP, vyberte [Control Panel] v menu [Start]. Klikn te na ikonu Click the "Add or Remove Programs" na ovládacím panelu Na obrazovce "Add or Remove Programs" rolujte dol a vyhledejte "MagicTune. " Ozna te ho kliknutím. Proces odinstalování programu spus te kliknutím na "Yes". Vy kejte, az se zobrazí dialogové okno "Uninstall Complete". 2. 6. Na webových stránkách MagicTune naleznete technickou podporu programu MagicTune, FAQs (otázky a odpov di) a softwarové aktualizace (upgrady). P ehled | Instalace | Rezim OSD | Odinstalování | Odstra ování potízí Odstra ování potízí Aktuální opera ní systém není kompatibilní se softwarem MagicTune. Klepn te na tla ítko OK a poté na "Odkaz na stránky MagicTune" pro zobrazení na í webové stránky, kde naleznete dal í informace. Pokud va e video/grafická karta není v seznamu "Dostupné", m e dojít k chyb . (Nejnov j í nebo nejstar í videokarty nemusí být kompatibilní. ) Viz ást Odstra ování problém na nasí webové stránce. Pokud výrobce karty modifikoval ovlada karty nebo grafický ip, m e dojít k chyb i v p ípad , e je videokarta v seznamu. Viz ást Odstra ování problém na nasí webové stránce. Zkontrolujte, zda je vá monitor vyroben spole ností Samsung. Kontrolní seznam Funkce MagicTune je k dispozici pouze na PC (VGA) s OS WindowsTM, který podporuje , , Plug and Play". Mozné esení * Pokud chcete zjistit, zda-li vás po íta podporuje funkci MagicTune, postupujte dle níze uvedených krok (u WindowsTM XP); Control Panel -> Performance and Hlavní nabídka Start -> Ovládací panely -> Systém -> Hardware -> Správce za ízení -> Monitory -> po smazání monitoru Plug and Play, m zete `monitor Plug and Play' m zete monitor nalézt vyhledáním nového hardwaru. N které grafické karty mozná nebudou vás monitor podporovat. Pokud budete mít s grafickou kartou problém, navstivte nasi webovou stránku, abyste si ov ili seznam kompatibilních grafických karet. http://www. samsung. com/monitor/magictune MagicTuneTM nepracuje správn . Program lze stáhnout na webových stránkách http://www. samsung. com/monitor/magictune. Na webových stránkách MagicTune naleznete technickou podporu programu MagicTune, FAQs (otázky a odpov di) a softwarové aktualizace (upgrady). Na webových stránkách MagicTune naleznete technickou podporu programu MagicTune, FAQs (otázky a odpov di) a softwarové aktualizace (upgrady). Automatické rozpoznání Manuální rozpoznání Exit Program Auto Detect Picture Setting Full Screen Highlight Off Dalsí funkce Funkce Highlight Zone zajis uje jasné a ostré zobrazení animovaných multimediálních klip nebo fotografií tím, ze zvýsí jas ur ité oblasti obrazovky. Funkce Highlight Zone III je kombinací elektronických obvod a softwaru na bázi vlastní technologie SEC. Funkce poskytuje snadno ovladatelné rozhraní, které zvýraz uje tu ást multimediálních program , ve které je p ehráváno video. Tato ást je na obrazovce zjis ována automaticky nebo je zadána tazením mysi. Zóna zvýrazn ní poskytuje optimální zobrazení videa. Text se m ze v zón zvýrazn ní zobrazit rozmazan . Automatické rozpoznání Manuální rozpoznání Exit Program Auto Detect Picture Setting Full Screen Highlight Off Dalsí funkce Automatické rozpoznání 1. [. . . ] Horizontální frekvence Cas potebný k pebhnutí paprsku od jednoho okraje obrazovky k druhému se nazývá horizontální cyklus. Obrácenou hodnotou horizontálního cyklu je horizontální frekvence. Jednotka: kHz Prokládaný a neprokládaný rezim Zobrazování vodorovných ádk obrazovky popoádku odshora dol se nazývá neprokládaný rezim. Zobrazování nejprve lichých ádk a potom sudých ádk je prokládaný rezim. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER P225HQL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER P225HQL bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag