Návod k použití ACER P225HQ

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER P225HQ. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER P225HQ bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER P225HQ.


ACER P225HQ : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (588 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER P225HQ QUICK START GUIDE (122 ko)
   ACER P225HQ (540 ko)
   ACER P225HQ QUICK START GUIDE (111 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER P225HQ

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Nokia je registrovaná ochranná známka spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. Nokia se øídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádìt zmìny a vylep¹ení u v¹ech výrobkù popsaných v tomto dokumentu bez pøedchozího oznámení. [. . . ] All rights reserved. 7 5 ­ Tlaèítko zeslabení: Stisknutím v prùbìhu hovoru sní¾íte hlasitost ve sluchátku. 6 - Sluchátko: Pøená¹í hlas volajícího. 8 ­ Konektor nabíjeèky 9 ­ Kryt baterie 10 ­ Závìs Nabíjení baterie Souprava headset pou¾ívá akumulátor NiMH (katalogové èíslo 0774291). Pokud baterii potøebujete vymìnit, mù¾ete zakoupit novou u nejbli¾¹ího autorizovaného prodejce. Pøipojte kabel nabíjeèky k soupravì headset. Seznam kompatibilních nabíjeèek naleznete v èásti Nabíjeèky a baterie na stranì 6. 2. Pøipojte nabíjeèku do napájecí zásuvky. V prùbìhu nabíjení svítí èervená kontrolka. V závislosti na pou¾ité nabíjeèce mù¾e úplné nabití baterie trvat jednu a¾ dvì hodiny. Po úplném nabití baterie se rozsvítí zelená kontrolka. Odpojte nabíjeèku od napájecí zásuvky a soupravy headset. Klesne-li úroveò nabití baterie Plnì nabitá baterie postaèí a¾ ke 5 hodinám hovoru a a¾ 120 hodinám pohotovostního re¾imu. Chcete-li zmìnit orientaci sluchátka, odpojte podle obrázku závìs od hlavní èásti soupravy a opìt ho pøipojte podle znaèek L a R na závìsu. Písmeno L oznaèuje levé Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 13 ucho, písmeno R ucho pravé. Kdy¾ vidíte znaèku R, mù¾ete soupravu headset nosit na pravém uchu. Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 14 Nasazení soupravy headset na ucho Podle následujícího obrázku opatrnì zasuòte závìs za ucho. Øe¹ení potí¾í Nemù¾ete-li soupravu headset pøipojit k telefonu, postupujte následovnì: · Ujistìte se, ¾e je souprava headset zapnutá a spárovaná s telefonem. · Zkontrolujte, zda je v telefonu aktivována funkce Bluetooth. · Zkontrolujte, zda je souprava headset od telefonu vzdálena nejvý¹e 10 metrù a ¾e mezi telefonem a soupravou headset nejsou pøeká¾ky (napøíklad stìny nebo elektronická zaøízení). · Seznam s informacemi o zaøízeních spárovaných se soupravou headset mù¾e být plný. Souprava headset mù¾e souèasnì uchovávat informace a¾ o 8 telefonech. Pokud se seznam zaplní, obnovte pùvodní nastavení soupravy headset (viz informace na stranì 21). · Pokud souprava headset nereaguje, vyjmìte na chvíli baterii. Copyright © 2004 Nokia. [. . . ] Je-li plnì nabitá baterie ponechána bez pou¾ití, dojde po èase k jejímu samovolnému vybití. · Extrémní teploty mohou ovlivnit schopnost nabíjení baterie. · Abyste prodlou¾ili ¾ivotnost baterií NiMH, nechejte baterii obèas vybít ponecháním zapnuté soupravy headset, dokud se sama nevypne. Nepokou¹ejte se baterii vybít jiným zpùsobem. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER P225HQ

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER P225HQ bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag