Návod k použití ACER P1303PW

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER P1303PW. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER P1303PW bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER P1303PW.


ACER P1303PW : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5737 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER P1303PW (5558 ko)
   ACER P1303PW ǔ (1293 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER P1303PW

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Jestliûe by se p¯ÌpadnÏ vyskytla eventu·lnÌ porucha spot¯ebiËe, obraùte se na n·ö servis. I pokud se vyskytnou technickÈ problÈmy, bude v·m n·ö znaËkov servis kdykoliv k dispozici, volejte: 2 6112 6112. V servisu dostanete odpovÏÔ na kaûdou ot·zku, tkajÌcÌ se vybavenÌ a pouûitÌ spot¯ebiËe, a pracovnÌci servisu r·di vyslechnou takÈ vaöe p¯·nÌ, podnÏty i kritiku. NaöÌm cÌlem je d·le vylepöovat naöe vrobky a sluûby k uûitku naöich z·kaznÌk. [. . . ] 942 118 609 ze zvl·ötnÌho p¯ÌsluöenstvÌ. ï P¯i mont·ûi odsavaËe par je nutno dodrûet n·sledujÌcÌ minim·lnÌ vzd·lenosti od hornÌ hrany varnch desek ke spodnÌ hranÏ odsavaËe: elektrickÈ spor·ky 500 mm plynovÈ spor·ky 650 mm uhelnÈ a naftovÈ spor·ky min. G (3x6, 5 mm) 16a (3x6, 5 mm) 16a H 16b 11 F 17b 17b 15 14 G 4 8 12 16b 1 8 3 7 13 2 6 5 18 6 5 10 9 Obr. 7 17a (3x9 mm) (3x9 mm) 17a ï P¯i souËasnÈm provozu odsavaËe par v odvÏtr·vacÌm reûimu a topeniöù nesmÌ bt v mÌstnosti, v nÌû jsou instalov·na topeniötÏ podtlak vÏtöÌ neû 4 Pa (4 x 10-5 bar). ï Ods·van vzduch nesmÌ bt zaveden do komÌna pro odvod spalin nebo zplodin. NenÌ p¯ÌpustnÈ zavÈst ods·van vzduch do öachty, kter· slouûÌ k odvÏtr·v·nÌ mÌstnostÌ, v nichû jsou instalov·na topeniötÏ. ï Pokud se zavede ods·van vzduch do komÌna pro odvod spalin nebo zplodin, kter nenÌ pouûÌv·n, je nezbytnÈ si vyû·dat souhlas p¯ÌsluönÈ kominickÈ provozovny. P¯i odv·dÏnÌ ods·vanÈho vzduchu je nutno z·sadnÏ dodrûovat vöechny platnÈ ¯ednÌ p¯edpisy. ï P¯i provozu odsavaËe jako odvÏtr·vacÌho spot¯ebiËe je nutno zajistit dostateËn otvor pro p¯iv·dÏn vzduch, s p¯ibliûnou velikostÌ otvoru pro ods·van vzduch. ï S ohledem na stavebnÌ p¯edpisy jednotlivch zemÌ podlÈh· spoleËn provoz odsavaË par a topeniöù, v·zanch na komÌn, jako uhelnch kamen, naftovch kamen a plynovch oh¯ÌvaË ve stejnÈ mÌstnosti urËitm omezenÌm. ï SpoleËn bezpeËn provoz spot¯ebiË v·zanch na komÌn a odsavaË par je zajiötÏn pouze tehdy, kdyû jsou mÌstnosti a / nebo byt (vzduchovÈ propojenÌ prostor) vÏtr·ny vhodnm otvorem pro p¯iv·dÏn vzduch zvnÏjöku s velikostÌ cca 500 - 600 cm2. Jestliûe bude pouûit odsavaË par s reûimem s vnit¯nÌm obÏhem vzduchu, musÌ se na drû·k komÌnu namontovat s pouûitÌm dvou öroub 2, 9 x 6, 5 rozdÏlovaË obÌhajÌcÌho vzduchu F; potom vloûte trubku odv·dÏnÈho vzduchu (14), abyste spojili rozdÏlovaË obÌhajÌcÌho vzduchu s vstupem vzduchu D odsavaËe par. Pokud pracuje odsavaË par v odvÏtr·vacÌm provozu, nesmÌ se rozdÏlovaË obÌhajÌcÌho vzduchu namontovat; v tomto p¯ÌpadÏ je t¯eba mezi potrubÌ venkovnÌho vzduchu a vstup vzduchu odsavaËe par D vloûit trubku odv·dÏnÈho vzduchu (14). ï P¯ipravte elektrickou p¯Ìpojku (15), odsavaË vöak jeötÏ nep¯ipojujte k sÌti. ï UpevnÏte komÌn nejprve naho¯e (16a) na komÌnovÈm drû·ku (16b) a potom dole (17a) na dolnÌ stranÏ komÌnu (17b). ï Na otvor nasuÚte kryty, kterÈ jsou souË·stÌ dod·vky odsavaËe (18). ï P¯ipojte odsavaË na elektrickou sÌù a p¯ezkouöejte, zda spr·vnÏ funguje. Reûim s vnit¯nÌm obÏhem vzduchu ï Vzduch je filtrov·n filtrem s aktivnÌm uhlÌm, a je veden skrz hornÌ m¯Ìûku na öachtÏ odv·dÏnÈho vzduchu opÏt do kuchynÏ. ï Pro reûim s vnit¯nÌm obÏhem vzduchu je zapot¯ebÌ origin·lnÌ filtr s aktivnÌm uhlÌm KF 20, kter se nabÌzÌ jako zvl·ötnÌ p¯ÌsluöenstvÌ AEG. ï UpevnÏte rozdÏlovaË obÌhajÌcÌho vzduchu s pouûitÌm dvou öroub Obr. ï Polohu komÌn je moûno podle volby zamÏÚovat. Tento odsavaË par je dod·v·n od vrobce bez filtru s aktivnÌm uhlÌm, proto je jeho indikace nasycenÌ vypnuta. Jestliûe se vöak p¯esto uvede odsavaË par do provozu s filtrem s aktivnÌm uhlÌm, pak se musÌ tento ukazatel nasycenÌ zapnout n·sledujÌcÌm zpsobem: Drûte tlaËÌtka A a B souËasnÏ stisknut· po dobu 3 sekund. [. . . ] RuËnÌ ËiötÏnÌ NamoËte kazetu s kovovm tukovm filtrem po dobu p¯ibliûnÏ 1 hodiny v horkÈ vodÏ s ËistÌcÌm prost¯edkem k rozpuötÏnÌ tuku a potom kazetu osprchujte horkou vodou. 4 Uloûte kazetu kovovÈho tukovÈho filtru do myËky n·dobÌ. Umyjte kazetu p¯i nastavenÈm nejsilnÏjöÌm mycÌm programu a nejvyööÌ teplotÏ, minim·lnÏ 65 C. P¯i mytÌ kovovÈho tukovÈho filtru v automatickÈ myËce n·dobÌ mûe dojÌt k lehkm zmÏn·m barvy, kterÈ vöak nemajÌ û·dn vliv na funkci filtru. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER P1303PW

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER P1303PW bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag