Návod k použití ACER P1166P

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER P1166P. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER P1166P bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER P1166P.


ACER P1166P : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5416 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER P1166P QUICK GUIDE (1020 ko)
   ACER P1166P QUICK START GUIDE (981 ko)
   ACER P1166P (4929 ko)
   ACER P1166P QUICK GUIDE (707 ko)
   ACER P1166P QUICK START GUIDE (805 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER P1166P

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Projektor Acer P1166/P1166P/P1266/P1266P/ P1266n/P1266i/P1270 Series Uzivatelská pírucka Copyright © 2008. Projektor Acer P1166/P1166P/P1266/P1266P/P1266n/P1266i/P1270 Series ­ uzivatelská pírucka Pvodní vydání: 01/2009 Zmny mly být provedeny pravideln k informování v této publikaci bez nutnosti potvrzení jinou osobou z kazdé revize nebo zmny. Tyto zmny budou zahrnuty v novém vydání tohoto manuálu nebo doplkových dokument a publikací. Tato spolecnost nevytváí námitky nebo záruky, bu vyjadených nebo zahrnutých, respektuje obsah a výslovn popírá nejednoznacné neshody v obchodovatelnosti nebo kondice pro zvlástní úcel. [. . . ] Píklad: chcete-li dosáhnout velikosti obrazu 50", umístte projektor do vzdálenosti 1, 6 m a 2, 0 m od promítací plochy a provete odpovídající úpravu zoomu. 15 Cestina Pozadovaná velikost obrazu Úhlopícka (palce) <A> 26 30 40 50 60 70 80 90 100 120 150 180 200 250 300 Pomr zoomu: 1, 2x S (cm) x V (cm) 53 X 40 61 X 46 81 x 61 102 x 76 122 x 91 142 x 107 163 x 122 183 x 137 203 x 152 244 x 183 305 x 229 366 x 274 406 x 305 508 x 381 610 x 457 Vzdálenost (m) Max. zoom <B> *** 1, 0 1, 3 1, 6 2, 0 2, 3 2, 6 2, 9 3, 3 3, 9 4, 9 5, 9 6, 5 8, 1 9, 8 Min. zoom <C> 1, 0 1, 2 1, 6 2, 0 2, 3 2, 7 3, 1 3, 5 3, 9 4, 7 5, 9 7, 0 7, 8 9, 8 *** Výska (cm) Od dolního k hornímu okraji obrazu <D> 46 53 70 88 105 123 140 158 175 210 263 315 351 438 526 16 Cestina Ovládacíprvky Instalacní nabídka Instalacní nabídka obsahuje obrazovkové zobrazení (OSD) pro instalaci a údrzbu projektoru. Pouzijte nabídku OSD pouze, kdyz je na promítací plose zobrazena zpráva , , Zádný vstupní signál". Volby nabídky obsahují nastavení a seízení velikosti a vzdálenosti promítací plochy, zaostení, korekce lichobzníkového zkreslení obrazu a dalsí. 1 2 Zapnte projektor stisknutím tlacítka , , Vypínac" na ovládacím panelu. Stisknutím tlacítka nabídky na ovládacím panelu spuste nabídku OSD pro instalaci a údrzbu projektoru. 3 4 Vzor na pozadí slouzí jako vodítko pi seizování kalibrace a úpravách nastavení, napíklad velikosti a vzdálenosti promítací plochy, zaostení a dalsí. Instalacní nabídka obsahuje následující volby: · Metoda projekce · Umístní nabídky · Korekce lichobzníkového zkreslení obrazu · Nastavení jazyka · Obnovení výchozí tovární funkce Pomocí tlacítek se sipkami nahoru a dol vyberte volbu, pomocí tlacítek se sipkami vpravo a vlevo upravte nastavení vybrané volby a stisknutím tlacítka se sipkou vpravo pejdte na podnabídku nastavení funkce. Nová nastavení budou automaticky ulozena pi ukoncení nabídky. 5 Stisknutím tlacítka nabídky mzete kdykoli nabídku ukoncit a vrátit se na uvítací obrazovku Acer. 17 Technologie Acer Empowering Tlacítko Empowering Tlacítko Acer Empowering nabízí ctyi jedinecné funkce Acer: , , Acer eView Management", , , Acer eTimer Management", , , Acer eOpening Management" a , , Acer ePower Management". Chcete-li tuto funkci upravit, stisknutím a podrzením tlacítka , , " déle nez jednu sekund zobrazet nabídku OSD. Cestina Acer eView Management Stisknutím tlacítka , , " otevete podnabídku , , Acer eView Management". , , Acer eView Management" slouzí k výberu rezimu zobrazení. Dalsí podrobnosti viz cást Nabídka OSD. Acer eTimer Management Stisknutím tlacítka , , " otevete podnabídku , , Acer eTimer Management". , , Acer eTimer Management" nabízí funkci pipomenutí pro ovládaní casu prezentace. Dalsí podrobnosti viz cást Nabídka OSD. Acer eOpening Management Stisknutím tlacítka , , " otevete podnabídku , , Acer eOpening Management". , , Acer eOpening Management" umozuje uzivateli nastavit vlastní obraz, který se zobrazí pi spustní. Stisknutím tlacítka , , " otevete podnabídku , , Acer ePower Management". , , Acer ePower Management" nabízí uzivateli rychlou volbu pro úsporu lampy a prodlouzení zivotnosti projektoru. Dalsí podrobnosti viz cást Nabídka OSD. Acer ePower Management 18 Cestina Nabídka OSD Tento projektor je vybaven vícejazycnou nabídku OSD, která umozuje provádt úpravy obrazu a celou adu nastavení. Pouzívání nabídky OSD · · Chcete-li otevít nabídku OSD, stisknte tlacítko , , MENU" na dálkovém ovladaci nebo na ovládacím panelu. Po zobrazení nabídky OSD vyberte pozadovanou polozku v hlavní nabídce pomocí tlacítek stisknutím tlacítka . Po výbru pozadované polozky v hlavní nabídce pejdte do podnabídky pro nastavení funkce. vyberte pozadovanou polozku a upravte nastavení . · · · · Pomocí tlacítek pomocí tlacítek Vyberte dalsí polozku v podnabídce, kterou chcete upravit, a postupujte podle výse uvedených pokyn. Stisknutím tlacítka , , MENU" na dálkovém ovladaci nebo ovládacím panelu se znovu zobrazí hlavní nabídka. Chcete-li zavít nabídku OSD, stisknte tlacítko , , MENU" na dálkovém ovladaci nebo na ovládacím panelu. [. . . ] Pozádejte o pomoc prodejce nebo zkuseného rádiového/televizního technika. Poznámka: stínné kabely Vsechna pipojení do jiných pocítacových zaízení musí být provedena stínnými kabely, aby byla dodrzena shoda s pedpisy FCC. Poznámka: periferní zaízení K tomuto zaízení lze pipojit pouze periferní zaízení (vstupní a výstupní zaízení, terminály, tiskárny, atd. ), která jsou certifikována a která vyhovují omezením pro zaízení tídy B. Pi pouzívání necertifikovaných periferních zaízení bude s velkou pravdpodobností docházet k rusení píjmu rozhlasového a televizního vysílání. Upozornní Zmny nebo úpravy bez výslovného souhlasu výrobce mohou zpsobit ztrátu uzivatelské ochrany, zarucené Federálním úadem pro komunikace (FCC), pi provozu tohoto zaízení. Provozní podmínky Toto zaízení vyhovuje cásti 15 smrnic FCC. Provoz zaízení podléhá následujícím dvma podmínkám: (1) toto zaízení nesmí psobit nezádoucí rusení signálu, (2) toto zaízení musí akceptovat jakékoli vnjsí rusení vcetn rusení, které by psobilo nezádoucí provoz. Poznámka: uzivatelé v Kanad Toto zaízení tídy B spluje kanadské pedpisy ICES-003. 43 et appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada. Kanada -- slaboproudá licence s výjimkou komunikacních zaízení (RSS-210) a Obecné informace Provoz zaízení je omezen následujícími podmínkami: 1. Toto zaízení nesmí psobit nezádoucí rusení signálu a 2. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER P1166P

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER P1166P bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag