Návod k použití ACER P1100

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER P1100. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER P1100 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER P1100.


ACER P1100 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4987 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER P1100 QUICK START GUIDE (1145 ko)
   ACER P1100 (3718 ko)
   ACER P1100 QUICK START GUIDE (1145 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER P1100

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tímto symbolem jsou provázeny doplující informace k obsluze nebo praktické tipy pro pouzívání spotebice. Tento symbol trojlístku provází takové informace, které smují k hospodárnému a ekologickému provozu spotebice. Vase mycka nádobí je vybavena novým systémem IMPULSNÍHO MYTÍ nádobí. Princip tohoto systému spocívá v tom, ze bhem mycích program mní otácky motoru a tlak mycí vody a tím zvysuje mycí úcinnost. Tento systém bude i dvodem toho, ze v prbhu mycího programu se bude mnit hladina hluku. 2 152959520cs. qxp 1/19/2005 12:22 PM Page 3 Obsah Bezpecnostní pokyny Popis spotebice Ovládací panel Ped prvním uvedením do provozu Zmkcovac vody Doplování speciální soli Lestící prostedek Pouzívání mycky Vkládání nádobí do mycky Spodní kos Kosík na píbory Vrchní kos Nastavení polohy vrchního kose Pouzití mycího prostedku Mycí programy Pracovní postup Údrzba a cistní Co dlat, kdyz. . . [. . . ] Pi mycím programu "AUTOMATIC" je také teplota mycí vody ízená v rozsahu 50°C-65°C automaticky dle míry znecistní nádobí. 22 voda (litry) Susení 152959520cs. qxp 1/19/2005 12:22 PM Page 23 Pracovní postup 1. Zkontrolujte zda jsou kose správn zalozeny a ze ostikovací ramena se mohou voln otácet. Stisknte hlavní vypínac "On/Off". Vsechny kontrolky program se rozsvítí. 5. Nastavení a spustní programu Stisknte tlacítko odpovídající zvolenému programu (viz Tabulka mycích program). Indikátor odpovídající zvolenému programu zstane svítit a na digitálním displeji zacne blikat hodnota casu zbývajícího do skoncení zvoleného mycího programu. Rozsvítí se kontrolka "probíhající program". Piblizn po 3 sekundách kdy není stisknuté zádné tlacítko se automaticky spustí zvolený mycí program. Hodnota zbývající doby do konce programu na displeji pestane blikat a kontrolka "probíhající program" dále svítí. Nastavení a spustní programu s funkcí odlozený start Nastavení odlozeného startu se provádí ped zvolením programu. Tisknte tlacítko odlozeného startu dokud na disleji nebliká pozadovaná hodnota odlození startu v hodinách (od 1h do 19h). Na displeji se krátce zobrazí doba trvání programu a potom se opt zobrazuje casová prodleva odlozeného startu. Pokud nejsou bezprostedn po ukoncení programu dvee oteveny, bude v mycce cirkulovat vzduch aby nedoslo ke kondenzaci zbytkové páry a tím k tvorb kapicek vody na nádobí. Tato funkce je aktivní piblizn po dobu 20 minut nebo do vypnutí spotebice. Pokud spotebic vypnete nebo otevete dvee mycky bhem tchto 20 minut, funkce se automaticky zrusí. Otevete dvee mycky a pockejte nkolik minut, nez budete nádobí z mycky vyndávat. Tím dosáhnete ochlazení nádobí a také docílíte lepsího osusení nádobí. 9. Vyjímání nádobí z mycky Horké nádobí je náchylnjsí k rozbití. Je proto vhodné nechat nádobí v mycce vychladnout. Nejprve vyprázdnte dolní kos a teprve poté kos horní. Zabráníte tak tomu aby pípadné zbytky vody skapávali na suché nádobí. Na nerezových stnách mycky mze zacít kondenzovat voda. Je to tím, ze nerez se ochlazuje rychleji nez nkteré nádobí. Po skoncení mytí doporucujeme mycku odpojit od elektrické sít a uzavít pívod vody. Funkce "3 v 1" Tuto funkci mzete zvolit u kazdého mycího programu. [. . . ] - Pívodní hadice s bezpecnostním ventilem mze být mnna pouze odborným pracovníkem nebo pracovníkem zákaznického servisu. - Pívodní hadici umístte tak, aby v zádném míst nebyla výse nez spodní hrana bezpecnostního ventilu. 35 152959520cs. qxp 1/19/2005 12:23 PM Page 36 Pipojení odpadní hadice Konec odpadní hadice mze být pipojen následujícími zpsoby: 1. Na volnou bocní hubici sifonu pouzitého dezu nebo umyvadla. 2. Zavsením pes okraj dezu pi pouzití speciální plastové ohnuté podlozky (pokud byla dodána se spotebicem). 3. Napojení na kolmou trubku se sifonovým závrem o prmru minimáln 4 cm. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER P1100

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER P1100 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag