Návod k použití ACER MT200HDL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER MT200HDL. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER MT200HDL bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER MT200HDL.


ACER MT200HDL : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (6580 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER MT200HDL (4038 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER MT200HDL

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Reprodukce, penos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho cásti v jakékoli form je povoleno pouze po pedchozím písemném svolení spolecností Nokia. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. [. . . ] Pipojení bude ukonceno spolu s ukoncením aplikace. © 2007 Nokia. Chcete-li aktivovat pipojení Bluetooth, zvolte Bluetooth > Zapnuto. Chcete-li pipojit telefon k audio píslusenství, zvolte Hledat audio píslusenství a zvolte pozadované zaízení. Chcete-li pipojit telefon k zaízení Bluetooth v dosahu, zvolte Spárované pístroje > Nové. Pokud máte obavy ze zabezpecení, vypnte funkci Bluetooth nebo nastavte Viditelnost mého telefonu na Skrytý. Vzdy povolte komunikaci pomocí Bluetooth pouze s osobami, kterým dvujete. Pipojení pocítace k Internetu Datové pakety 31 Vzdy online -- automatické pipojení k síti pouzívající datové pakety pi zapnutí telefonu Mzete pipojit telefon ke kompatibilnímu pocítaci pomocí Bluetooth nebo pomocí datového kabelu a pouzít telefon jako modem. 10. Nastavení Penos dat Synchronizujte kalendá, data kontakt a poznámky s jiným kompatibilním pístrojem, kompatibilním pocítacem nebo vzdáleným internetovým serverem (síová sluzba). Chcete-li kopírovat nebo synchronizovat data ze svého telefonu, musí být v seznamu kontakt penosu uveden název telefonu a odpovídající nastavení. Jestlize pijmete data z jiného zaízení, odpovídající kontakt pro penos je automaticky pidán do seznamu pomocí kontaktních dat z druhého zaízení. Seznam kontakt penosu Chcete-li pidat do seznamu nový kontakt pro penos, zvolte Menu > Nastavení > Pipojení > Penos dat > Volby > Pidat kontakt > Synch. V rezimu Letadlo jsou vsechna rádiová spojení vypnuta. Aktualizace telefonu -- píjem aktualizací softwaru od provozovatele sluzeb (síová sluzba). Tato moznost nemusí být dostupná, v závislosti na vasem telefonu. Volba operátora -- Zvolte Automatická, a telefon bude automaticky volit jednu z dostupných celulárních sítí v oblasti, ve které se nachází, nebo Rucn, a vyberte sí, která má s vasím poskytovatelem sluzeb dohodu o roamingu. Aktivace nápovdy -- zvolte, zda se bude ci nebude zobrazovat nápovda Tón pi aktivaci -- Telefon pehraje pi zapnutí tón. Vás provozovatel sluzby mze do vaseho telefonu bezdrátov zaslat aktualizace softwaru telefonu (síová sluzba). Tato moznost nemusí být dostupná, v závislosti na vasem telefonu. Výstraha: Pokud instalujete aktualizaci softwaru, nemzete pouzívat pístroj, a to ani pro tísová volání, dokud není instalace dokoncena a pístroj není restartován. Ped potvrzením instalování aktualizace nezapomete zálohovat data. Nastavení aktualizace softwaru Chcete-li povolit nebo zakázat aktualizace softwaru a konfigurace, zvolte Menu > Nastavení > Konfigurace penos > Nastavení správce zaízení > Aktualizace SW od poskytov. Pozadavek na aktualizaci softwaru Nastavení Aktualizace softwaru prostednictvím sít 1. [. . . ] Z tohoto dvodu není mozné zarucit pipojení za vsech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci, jako napíklad v pípad lékaské pohotovosti, byste nikdy nemli spoléhat pouze na bezdrátový pístroj. Provádní tísového volání: 1. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER MT200HDL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER MT200HDL bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag