Návod k použití ACER M220HQMF

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER M220HQMF. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER M220HQMF bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER M220HQMF.


ACER M220HQMF : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3059 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER M220HQMF (2835 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER M220HQMF

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Neodhazujte tyto produkty do netøídìného komunálního odpadu. Dal¹í informace naleznete v ekologickém prohlá¹ení k produktu nebo na stránkách pro pøíslu¹nou zemi na adrese www. nokia. com. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. [. . . ] Pro nìkteré slu¾by, napøíklad bankovnictví, mohou být vy¾adovány rùzné bezpeènostní funkce. Pro taková spojení potøebujete bezpeènostní certifikáty. Podrobnìj¹í informace získáte od va¹eho provozovatele slu¾eb. Viz rovnì¾ , , Správa certifikátù" str. 98. 71 Slu¾by Prohlí¾ení webových stránek V prohlí¾eèi se nové odkazy na stránce zobrazí jako podtr¾ený modrý text a ji¾ otevøené odkazy se zobrazí v barvì èervené. Okolo obrázkù, které jsou pou¾ity jako odkazy, se po jejich zvolení zobrazí modrý rámeèek. Tlaèítka a pøíkazy pro prohlí¾ení Pro otevøení odkazu stisknìte joystick. Znaky a èísla zadejte do polí tlaèítky 0­9. Stisknutím tlaèítka * zadejte speciální znaky jako napøíklad /, . , : a @. Pro návrat na pøedchozí nav¹tívenou stránku zvolte pøi procházení Zpìt. Není-li tlaèítko Zpìt k dispozici, zvolením polo¾ky Volby > Volby navigace > Historie zobrazte chronologicky seøazený seznam stránek nav¹tívených v aktuální relaci. Seznam historie se vyma¾e pøi ukonèení relace. a zvuky ­ vyberte, zda se pøi prohlí¾ení webu mají zobrazovat obrázky a pøehrávat zvuk. Pokud vyberete Ne a chcete naèíst obrázky a zvuky bìhem procházení pozdìji, vyberte Volby > Zobrazit obrázky. Zalamování textu ­ pro nastavení, zda má být ve¹kerý text na webových stránkách automaticky zalamován. Toto nastavení není k dispozici, je-li vybrána volba Pokroèilé volby > Malý displej. Výchozí kódování ­ pokud vyberete Automatické, prohlí¾eè se bude sna¾it automaticky vybrat správné kódování znakù. Automatické zálo¾ky ­ vyberte Zapnuté, pokud chcete zálo¾ky automaticky ukládat do slo¾ky Autom. zálo¾ky pøi náv¹tìvì stránky. Zvolíte-li Skrýt slo¾ku, zálo¾ky jsou pøesto automaticky ukládány do slo¾ky. Velikost displeje ­ zvolte pou¾ití displeje pro zobrazování stránek. Vyhledávací stránka ­ zadejte adresu vyhledávací stránky, která se má pøi prohlí¾ení webu otevøít. Hlasitost ­ nastavte hlasitost hudby a jiných zvukù na webových stránkách. [. . . ] propan a butan) a prostory, kde je v atmosféøe zvý¹ená koncentrace chemikálií nebo malých èástic napøíklad zrnka, prach nebo kovové èásteèky. Tísòová volání Dùle¾ité: Bezdrátové telefony, vèetnì tohoto pøístroje, pracují na bázi rádiových signálù, bezdrátových a pozemních sítí a u¾ivatelských programových funkcí. Z tohoto dùvodu není mo¾né zaruèit pøipojení za v¹ech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci, jako napøíklad v pøípadì lékaøské pohotovosti, byste nikdy nemìli spoléhat pouze na bezdrátový pøístroj. Provádìní tísòového volání: 1. Není-li pøístroj zapnutý, zapnìte jej. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER M220HQMF

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER M220HQMF bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag