Návod k použití ACER K11

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER K11. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER K11 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER K11.


ACER K11 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2222 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER K11 QUICK START GUIDE (450 ko)
   ACER K11 (1085 ko)
   ACER K11 ǔ (2467 ko)
   ACER K11 QUICK START GUIDE (472 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER K11

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Neodhazujte tyto produkty do netøídìného komunálního odpadu. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. All rights reserved. Nokia, Nokia Connecting People jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. [. . . ] To znamená, ¾e odeslání jedné obrázkové zprávy mù¾e být dra¾¹í ne¾ odeslání jedné textové zprávy. Poznámka: Funkci obrázkových zpráv je mo¾né pou¾ít pouze v pøípadì, ¾e je podporována va¹ím operátorem sítì nebo poskytovatelem slu¾eb. Pøijímat a zobrazovat obrázkové zprávy mohou pouze kompatibilní pøístroje, které umo¾òují funkci obrázkových zpráv. Vzhled zprávy se mù¾e li¹it v závislosti na pøijímacím pøístroji. Odstranit zprávy Chcete-li odstranit v¹echny pøeètené zprávy nebo v¹echny zprávy ve slo¾ce, zvolte Menu > Zprávy > Odstranit zprávy > V¹e pøeètené nebo po¾adovanou slo¾ku. 26 Funkce menu Kontakty Jména a telefonní èísla mù¾ete ukládat do pamìti telefonu a do pamìti SIM karty. Do interního telefonního seznamu mù¾ete ulo¾it a¾ 200 jmen. Hledání jména a telefonního èísla Stisknìte v pohotovostním re¾imu tlaèítko pro procházení dolù a zadejte první písmena jména. Mù¾ete rovnì¾ pou¾ít následující mo¾nosti v menu Kontakty: Pøidat kontakt - Ukládání jmen a telefonních èísel do telefonního seznamu. Odstranit - Odstranìní jmen a telefonních èísel z telefonního seznamu buï jednotlivì, nebo v¹ech najednou. Kopírovat - Kopírování jmen a telefonních èísel buï najednou, nebo postupnì, z interního telefonního seznamu do telefonního seznamu SIM karty, nebo obrácenì. 27 Funkce menu Nastavení kontaktù Zvolte Menu > Kontakty > Nastavení a vyberte z následujících mo¾ností: Pou¾ívaná pamì» - Zvolte, zda jsou jména a telefonní èísla ukládána do pamìti Telefon nebo SIM karta. Pøi zmìnì SIM karty bude automaticky zvolena pamì» SIM karta. Chcete-li deaktivovat v¹echna pøesmìrování hovorù, zvolte Zru¹it v¹echna pøesmìrování. (sí»ová slu¾ba), chcete-li urèit, zda se osobì, které voláte, zobrazí èi nezobrazí va¹e telefonní èíslo. Zvolte Automatická volba, chcete-li nastavit telefon tak, aby se po neúspì¹ném pokusu pokusil je¹tì a¾ celkem desetkrát o navázání hovoru. 32 Funkce menu Èekání druhého hovoru (sí»ová slu¾ba) - Je-li tato slu¾ba aktivována, sí» vás bìhem hovoru upozorní na nový pøíchozí hovor. Nastavení jazyka Chcete-li vybrat jazyk pro zobrazování textù na displeji, zvolte Menu > Nastavení > Nastavení telefonu > Jazyk. Nastavení ceny Poznámka: Skuteèná èástka za hovory a slu¾by uvedená na faktuøe od va¹eho provozovatele sí»ových slu¾eb se mù¾e li¹it v závislosti na slu¾bách sítì, zaokrouhlování, daních atd. Zvolte Menu > Nastavení > Nastavení ceny a vyberte z následujících mo¾ností: Pøedplacený kredit (sí»ová slu¾ba) - Zobrazení informací o pøedplaceném kreditu. Délka pøíchozích hovorù - Zapnutí nebo vypnutí zobrazení doby hovorù. Info o hovoru - Zapnutí nebo vypnutí zobrazení pøibli¾né doby hovoru. 33 Funkce menu Poznámka: Je-li limit jednotek nebo penìz vyèerpán, mù¾e být povoleno volání pouze na oficiální èísla tísòových linek naprogramovaná v pøístroji. Nastavení pøíslu¹enství Zvolte Menu > Nastavení > Nastavení pøíslu¹enství > Headset nebo Smyèka. Zvolte Automatický pøíjem, chcete-li nastavit telefon tak, aby pøíchozí hovory automaticky pøijal po pìti sekundách. Polo¾ka menu nastavení pøíslu¹enství je zobrazena jen v pøípadì, ¾e bylo k telefonu pøipojeno nìkteré pøíslu¹enství. Nastavení pravé výbìrové klávesy V pohotovostním re¾imu mù¾ete zvolením Jdi na pøejít k seznamu klávesových zkratek. Pokud chcete definovat nebo uspoøádat zkratky, zvolte Menu > Nastavení > Nastavení pravé výbìrové kl. . [. . . ] Patøí mezi nì: podpalubí lodí, prostory pro pøevá¾ení nebo ukládání chemikálií, vozidla pou¾ívající kapalné ropné plyny (napø. propan a butan) a 52 Doplòkové bezpeènostní informace prostory, kde je v atmosféøe zvý¹ená koncentrace chemikálií nebo malých èástic napøíklad zrnka, prach nebo kovové èásteèky. Tísòová volání Dùle¾ité: Bezdrátové telefony, vèetnì tohoto pøístroje, pracují na bázi rádiových signálù, bezdrátových a pozemních sítí a u¾ivatelem programovaných funkcí. Z tohoto dùvodu není mo¾né zaruèit pøipojení za v¹ech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci, jako napøíklad v pøípadì lékaøské pohotovosti, byste nikdy nemìli spoléhat pouze na bezdrátový pøístroj. Provádìní tísòového volání: 1. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER K11

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER K11 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag