Návod k použití ACER K10 QUICK START GUIDE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER K10. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER K10 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER K10.


ACER K10 QUICK START GUIDE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (197 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER K10 (1349 ko)
   ACER K10 QUICK GUIDE (204 ko)
   ACER K10 QUICK START GUIDE (206 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER K10QUICK START GUIDE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Nokia tune je zvuková znaèka spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. Nokia se øídí politikou neustálého vývoje. [. . . ] Chcete-li zapnout prediktivní metodu bìhem psaní textu, zvolte mo¾nost Volby > Slovník a zvolte po¾adovaný jazyk. Chcete-li prediktivní zadávání vypnout, zvolte Volby > Slovník > Slovník vypnutý. Pøi prediktivním psaní stisknete pro ka¾dý znak odpovídající tlaèítko pouze jednou. Je-li zobrazeno po¾adované slovo, stisknìte 0 a zaènìte psát dal¹í slovo. Chcete-li slovo zmìnit, stisknìte opakovanì *, dokud se po¾adované slovo nezobrazí. Je-li za slovem zobrazen znak ?, není slovo ve slovníku. Chcete-li pøidat slovo do slovníku, zvolte mo¾nost Psát, napi¹te slovo (tradièní metodou) a zvolte OK. Tipy pro psaní textu: chcete-li vlo¾it mezeru, stisknìte tlaèítko 0. Chcete-li rychle zmìnit metodu zadávání textu, tisknìte opakovanì tlaèítko # a pozorujte indikátor v horní èásti displeje. Chcete-li zadat èíslici, podr¾te stisknuté odpovídající tlaèítko s èíslicí. Seznam speciálních znakù zobrazíte pøi pou¾ití tradièní metody psaní textu stisknutím tlaèítka *; pøi pou¾ití prediktivního zadávání textu podr¾te tlaèítko * stisknuté. Výkon baterie je omezen zejména pøi teplotách pod bodem mrazu. Nevhazujte baterii do ohnì, proto¾e mù¾e dojít k jejímu výbuchu. K výbuchu baterie mù¾e dojít rovnì¾ pøi jejím po¹kození. Baterie likvidujte v souladu s místními právními pøedpisy. Nerozebírejte nebo nerozøezávejte èlánky nebo baterie. V pøípadì, ¾e dojde k vyteèení baterie, zabraòte kapalinì v kontaktu s kù¾í nebo oèima. V pøípadì takového úniku propláchnìte omyjte kù¾i nebo oèi vodou nebo vyhledejte lékaøskou pomoc. 21 Pokyny k ovìøení pravosti baterií Nokia Pro zaji¹tìní své bezpeènosti pou¾ívejte v¾dy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li mít jistotu, ¾e si poøizujete originální baterii Nokia, kupte ji u autorizovaného prodejce Nokia a zkontrolujte hologram. Postupujte takto: Úspì¹né dokonèení v¹ech krokù je¹tì zcela nezajistí pravost baterie. Máte-li dùvod domnívat se, ¾e va¹e baterie není pravá originální baterie Nokia, nemìli byste ji pou¾ívat, ale odnést ji do nejbli¾¹ího autorizovaného servisu Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia. [. . . ] Patøí mezi nì: podpalubí lodí, prostory pro pøevá¾ení nebo ukládání chemikálií, vozidla pou¾ívající kapalné ropné plyny (napø. propan a butan) a prostory, kde je v atmosféøe zvý¹ená koncentrace chemikálií nebo malých èástic napøíklad zrnka, prach nebo kovové èásteèky. Tísòová volání Dùle¾ité: Bezdrátové telefony, vèetnì tohoto pøístroje, pracují na bázi rádiových signálù, bezdrátových a pozemních sítí a u¾ivatelem programovaných funkcí. Z tohoto dùvodu není mo¾né zaruèit pøipojení za v¹ech podmínek. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER K10

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER K10 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag