Návod k použití ACER H9500

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER H9500. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER H9500 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER H9500.


ACER H9500 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4547 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER H9500 QUICK START GUIDE (547 ko)
   ACER H9500 (4362 ko)
   ACER H9500 QUICK START GUIDE (456 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER H9500

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Nokia tune je zvuková znaèka spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. Nokia se øídí politikou neustálého vývoje. [. . . ] Chcete-li slovo zmìnit, tisknìte opakovanì *, dokud se nezobrazí po¾adované slovo. Je-li za slovem zobrazen znak ?, není slovo ve slovníku. Chcete-li pøidat slovo do slovníku, zvolte mo¾nost Psát, napi¹te slovo (tradièní metodou) a zvolte OK. Tipy pro psaní textu: chcete-li vlo¾it mezeru, stisknìte tlaèítko 0. Chcete-li rychle zmìnit metodu zadávání textu, tisknìte opakovanì tlaèítko # a sledujte indikátor v horní èásti displeje. Chcete-li zadat èíslici, podr¾te stisknuté odpovídající tlaèítko s èíslicí. Seznam speciálních znakù zobrazíte pøi pou¾ití tradièní metody 16 psaní textu stisknutím tlaèítka *; pøi pou¾ití prediktivního zadávání textu podr¾te tlaèítko * stisknuté. Chcete-li vrátit zpìt smazání zprávy v oknì pro úpravy, zvolte Volby > Vrátit smazání. Zpráva Slu¾by zpráv lze pou¾ít pouze v pøípadì, ¾e jsou podporovány provozovatelem slu¾by. Vá¹ pøístroj podporuje odesílání textových zpráv, jejich¾ poèet znakù pøekraèuje limit jedné zprávy. Del¹í zprávy budou odeslány jako série dvou èi více zpráv. Je-li aktivován rozdìlený telefonní seznam, jsou viditelné pouze kontakty z aktivního telefonního seznamu. Rozdìlený telefonní seznam aktivujte zvolením Menu > Kontakty > Nastavení > Rozdìlený telefonní seznam > Styl telefonního seznamu > Rozd. V¾dy se pokuste udr¾ovat baterii v teplotním rozsahu 15 °C a¾ 25 °C (59 °F a¾ 77 °F). Pøístroj s horkou nebo chladnou baterií mù¾e doèasnì pøestat pracovat, pøesto¾e je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je omezen zejména pøi teplotách pod bodem mrazu. Nevhazujte baterii do ohnì, proto¾e mù¾e dojít k jejímu výbuchu. K výbuchu baterie mù¾e dojít rovnì¾ pøi jejím po¹kození. Baterie likvidujte v souladu s místními právními pøedpisy. Nerozebírejte nebo nerozøezávejte èlánky nebo baterie. V pøípadì, ¾e dojde k vyteèení baterie, zabraòte kapalinì v kontaktu s kù¾í nebo oèima. V pøípadì takového úniku omyjte kù¾i nebo propláchnìte oèi vodou nebo vyhledejte lékaøskou pomoc. 22 Pokyny k ovìøení pravosti baterií Nokia Pro zaji¹tìní své bezpeènosti pou¾ívejte v¾dy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li zjistit, zda jste získali originální baterii Nokia, kupte ji u autorizovaného prodejce Nokia, podívejte se na logo Originální pøíslu¹enství Nokia na balení a zkontrolujte hologram. [. . . ] Patøí mezi nì: podpalubí lodí, prostory pro pøevá¾ení nebo ukládání chemikálií, vozidla pou¾ívající kapalné ropné plyny (napø. propan a butan) a prostory, kde je v atmosféøe zvý¹ená koncentrace chemikálií nebo malých èástic, napøíklad zrnka, prach nebo kovové èásteèky. Tísòová volání Dùle¾ité: Bezdrátové telefony, vèetnì tohoto pøístroje, pracují na bázi rádiových signálù, bezdrátových a pozemních sítí a u¾ivatelem programovaných funkcí. Z tohoto dùvodu není mo¾né zaruèit pøipojení za v¹ech podmínek. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER H9500

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER H9500 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag