Návod k použití ACER H7530

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER H7530. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER H7530 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER H7530.


ACER H7530 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3911 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER H7530 QUICK START GUIDE (605 ko)
   ACER H7530 (2794 ko)
   ACER H7530 QUICK START GUIDE (428 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER H7530

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Neodhazujte tyto produkty do netøídìného komunálního odpadu. Copyright © 2006 Nokia. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. Nokia a Nokia Connecting People jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. [. . . ] All rights reserved. 17 Obrázkové zprávy Pøístroj umo¾òuje pøijímat a odesílat zprávy obsahující obrázky (slu¾ba sítì). Pøijaté obrázkové zprávy jsou ukládány do slo¾ky Pøijaté. Ka¾dá obrázková zpráva je tvoøena nìkolika textovými zprávami. To znamená, ¾e odeslání jedné obrázkové zprávy mù¾e být dra¾¹í ne¾ odeslání jedné textové zprávy. Poznámka: Funkci obrázkových zpráv je mo¾né pou¾ít pouze v pøípadì, ¾e je podporována va¹ím operátorem sítì nebo poskytovatelem slu¾eb. Pøijímat a zobrazovat obrázkové zprávy mohou pouze kompatibilní pøístroje, které umo¾òují funkci obrázkových zpráv. Vzhled zprávy se mù¾e li¹it v závislosti na pøijímacím pøístroji. Odstranit zprávy Chcete-li odstranit v¹echny pøeètené zprávy nebo v¹echny zprávy ve slo¾ce, zvolte mo¾nost Menu > Zprávy > Odstranit zprávy > V¹e pøeètené nebo po¾adovanou slo¾ku. Kontakty Jména a telefonní èísla mù¾ete ukládat do pamìti telefonu a do pamìti SIM karty. Do interního telefonního seznamu mù¾ete ulo¾it a¾ 200 jmen. Chcete-li vyhledat kontakt, stisknìte v pohotovostním re¾imu tlaèítko pro procházení dolù a zadejte první písmena jména. Mù¾ete také zvolit mo¾nost Menu > Kontakty a vybrat z tìchto mo¾ností: Pøidat kontakt--ukládání jmen a telefonních èísel do telefonního seznamu Kopírovat--kopírování jmen a telefonních èísel (souèasnì nebo po jednom) z interního telefonního seznamu do telefonního seznamu na SIM kartì nebo naopak Odstranit--odstraòování jmen a telefonních èísel z telefonního seznamu (po jednom nebo souèasnì) Zrychlená volba--aktivace funkce zrychlené volby a úpravy èísel pøiøazených tlaèítkùm zrychlené volby Má èísla--zobrazení telefonních èísel pøiøazených SIM kartì (pokud jsou na SIM kartì uvedena) Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved. 18 Nastavení kontaktù Zvolte mo¾nost Menu > Kontakty > Nastavení a vyberte nìkterou z následujících mo¾ností: Pou¾ívaná pamì»--vyberte místo pro ukládání jmen a telefonních èísel: Telefon nebo SIM karta. Pøi zmìnì SIM karty bude automaticky zvolena pamì» SIM karta. V jednu chvíli mù¾e být aktivních nìkolik voleb pøesmìrování. Je-li aktivována mo¾nost Pøesmìrovat v¹echny hovory, bude v pohotovostním re¾imu na displeji zobrazena ikona . Chcete-li deaktivovat v¹echna pøesmìrování hovorù, zvolte mo¾nost Zru¹it v¹echna pøesmìrování. (slu¾ba sítì)--slou¾í k urèení, zda je volanému úèastníkovi zobrazeno nebo skryto va¹e telefonní èíslo Automatická volba--nastaví telefon tak, aby se po neúspì¹ném pokusu pokusil o navázání hovoru je¹tì maximálnì desetkrát Copyright © 2006 Nokia. 21 Èekání druhého hovoru (slu¾ba sítì)--bìhem hovoru sí» upozorní na nový pøíchozí hovor Linka pro odchozí hovory (slu¾ba sítì)--pokud to umo¾òuje SIM karta, mù¾ete pro volání vybrat linku 1 nebo 2 nebo zakázat volbu linky. Nastavení telefonu Mo¾nost Menu > Nastavení > Nastavení telefonu > Jazyk slou¾í k volbì jazyka textù na displeji, Volba sítì nastaví telefon na automatickou volbu celulární sítì dostupné v dané oblasti nebo na ruèní volbu sítì, mo¾nost Tón pøi zapnutí telefonu nastaví, zda má telefon pøi zapnutí zahrát tón, a mo¾nost Pozdrav slou¾í k zadání zprávy, kterou telefon pøi zapnutí krátce zobrazí na displeji. Nastavení ceny Poznámka: Skuteèná èástka za hovory a slu¾by uvedená na faktuøe od va¹eho provozovatele sí»ových slu¾eb se mù¾e li¹it v závislosti na slu¾bách sítì, zaokrouhlování, daních atd. Mo¾nost Menu > Nastavení > Nastavení ceny > Pøedplacený kredit (slu¾ba sítì) slou¾í k zobrazení informací o pøedplaceném kreditu, mo¾nost Délka pøíchozích hovorù zapíná a vypíná zobrazování èasu, Info o hovoru zapíná a vypíná zobrazování pøibli¾ného trvání hovoru. Poznámka: Je-li limit jednotek nebo penìz vyèerpán, mù¾e být povoleno volání pouze na oficiální èísla tísòových linek naprogramovaná v pøístroji. Nastavení pøíslu¹enství Polo¾ka nastavení pøíslu¹enství je zobrazena jen v dobì, kdy je k telefonu pøipojeno nìkteré pøíslu¹enství. Zvolte mo¾nost Menu > Nastavení > Nastavení pøíslu¹enství > Headset nebo Smyèka. Chcete-li telefon nastavit, aby automaticky pøijímal pøíchozí hovory, zvolte mo¾nost Automatický pøíjem. Kdy¾ je nastaven vyzvánìcí tón 1 pípnutí nebo je aktivní profil Tichý, je automatické pøijímání hovorù vypnuto. Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved. 22 Nastavení pravého výbìrového tlaèítka V pohotovostním re¾imu mù¾ete zvolením mo¾nosti Jdi na pøejít k seznamu klávesových zkratek. Chcete-li definovat nebo uspoøádat zkratky, zvolte mo¾nost Menu > Nastavení > Nastavení pravé výbìrové kl. . Chcete-li nastavit funkce klávesových zkratek, zvolte mo¾nost Nastavit. [. . . ] All rights reserved. 33 Potenciálnì výbu¹ná prostøedí jsou èasto, ale ne v¾dy, viditelnì oznaèena. Patøí mezi nì: podpalubí lodí, prostory pro pøevá¾ení nebo ukládání chemikálií, vozidla pou¾ívající kapalné ropné plyny (napø. propan a butan) a prostory, kde je v atmosféøe zvý¹ená koncentrace chemikálií nebo malých èástic napøíklad zrnka, prach nebo kovové èásteèky. Tísòová volání Dùle¾ité: Bezdrátové telefony, vèetnì tohoto pøístroje, pracují na bázi rádiových signálù, bezdrátových a pozemních sítí a u¾ivatelem programovaných funkcí. Z tohoto dùvodu není mo¾né zaruèit pøipojení za v¹ech podmínek. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER H7530

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER H7530 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag