Návod k použití ACER H5360 BD

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER H5360 BD. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER H5360 BD bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER H5360 BD.


ACER H5360 BD : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3601 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER H5360 BD QUICK START GUIDE (801 ko)
   ACER H5360 BD (3367 ko)
   ACER H5360 BD QUICK START GUIDE (801 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER H5360 BD

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tyto výrobky nevyhazujte do netøídìného domovního odpadu. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. Nokia, Nokia Connecting People a Xpress-on jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. [. . . ] Chcete-li pøiøadit èíslo klávese zrychlené volby, zvolte Menu > Kontakty > Zrychlené volby a vyhledejte po¾adované èíslo zrychlené volby. Kontaktní informace o osobì mù¾ete odeslat nebo pøijmout z kompatibilního pøístroje, který podporuje standard vCard jako vizitku. Chcete-li odeslat vizitku, vyhledejte kontakt, jeho¾ informace chcete odeslat, a zvolte Volby > Odeslat vizitku > Pøes multimedia nebo Pøes text. Kdy¾ pøijímáte vizitku, zvolte Ukázat > Ulo¾it, vizitka se ulo¾í do pamìti telefonu. Zvolte Menu > Kontakty > Nastavení a nastavte následující volby pro kontakty: Pou¾ívaná pamì», chcete-li pro kontakty vybrat pamì» SIM karty nebo pamì» telefonu. Chcete-li pou¾ívat jména a èísla z obou pamìtí, zvolte Telefon a SIM. Chcete-li vybrat zpùsob zobrazení jmen a èísel v kontaktech, zvolte Ukázat Kontakty. Chcete-li zobrazit velikost volné a pou¾ité pamìti, zvolte Stav pamìti. Protokol Telefon zaznamenává telefonní èísla nepøijatých a pøijatých hovorù, volaná èísla a pøibli¾nou délku hovorù (sí»ová slu¾ba). Sí» musí tyto funkce podporovat a telefon musí být zapnutý a nacházet se v oblasti pokryté sí»ovými slu¾bami. Zvolte Menu > Protokol > Délka hovorù, Èítaè dat datových paketù nebo Mìøiè spojení datových paketù, chcete-li získat pøibli¾né informace o posledních komunikacích. Poznámka: Skuteèná èástka za hovory a slu¾by uvedená na faktuøe od va¹eho provozovatele sí»ových slu¾eb se mù¾e li¹it v závislosti na slu¾bách sítì, zaokrouhlování, daních atd. Zvolte Menu > Protokol a pøíslu¹ný seznam: Nepøijaté hovory zobrazí seznam telefonních èísel, z nich¾ se vám nìkdo pokou¹el dovolat, a poèet volání od tohoto volajícího úèastníka, Pøijaté hovory zobrazí seznam posledních pøijatých nebo odmítnutých hovorù, Volaná èísla zobrazí seznam posledních volaných èísel. seznamy protokolu odstraní seznamy posledních hovorù. Vyhledejte Automatická aktualizace data a èasu (sí»ová slu¾ba) a nastavte telefon tak, aby automaticky aktualizoval èas a datum podle aktuálního èasového pásma. Pøipojení - spojení GPRS Slu¾ba GPRS (General Packet Radio Service) je datový nosiè, který umo¾òuje bezdrátový pøístup k datovým sítím, jako je Internet. Aplikace vyu¾ívající slu¾bu GPRS jsou zprávy MMS, prohlí¾ení stránek a stahování aplikací Java. 23 Ne¾ zaènete technologii GPRS pou¾ívat, zjistìte u operátora sítì nebo provozovatele slu¾by dostupnost a mo¾nosti objednání slu¾by GPRS. Pro ka¾dou aplikaci vyu¾ívající slu¾bu GPRS ulo¾te nastavení GPRS Podrobnìj¹í informace o cenách této funkce získáte u operátora sítì nebo provozovatele slu¾by. Zvolte Menu > Nastavení > Pøipojení > Datové pakety > Spojení pro datové pakety. Zvolením V¾dy online nastavíte telefon tak, aby se pøi zapnutí automaticky zaregistroval do sítì GPRS. Zvolením Podle potøeby, registrace GPRS probìhne a spojení GPRS se navá¾e, pokud je bude aplikace pou¾ívající GPRS potøebovat, a ukonèí se pøi ukonèení aplikace. Nastavení pøíslu¹enství Kompatibilní pøíslu¹enství telefonu se zobrazí pouze v pøípadì, ¾e telefon je nebo byl k nìmu pøipojen. Zvolte Menu > Nastavení > Pøíslu¹enství a dostupné pøíslu¹enství. Pokud je k dispozici, napøíklad po pøipojení telefonu na headset, mù¾ete zvolením Automatický pøíjem nastavit telefon, aby telefon automaticky pøijal pøíchozí hovor. Pokud je Ohlá¹ení pøíchozího hovoru nastaveno na 1 pípnutí nebo Vypnuto, automatické pøijetí nebude pou¾íváno. Nastavení konfigurace Nìkteré sí»ové slu¾by vy¾adují, aby v telefonu bylo ulo¾eno správné nastavení. Nastavení mù¾ete získat ze SIM karty nebo od provozovatele slu¾eb formou konfiguraèní zprávy nebo mù¾ete ruènì zadat vlastní nastavení. [. . . ] Z tohoto dùvodu není mo¾né zaruèit pøipojení za v¹ech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci jako napøíklad v pøípadì lékaøské pohotovosti byste nikdy nemìli spoléhat pouze na bezdrátový pøístroj. Provádìní tísòového volání: 1. Není-li pøístroj zapnutý, zapnìte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER H5360 BD

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER H5360 BD bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag