Návod k použití ACER H5360

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER H5360. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER H5360 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER H5360.


ACER H5360 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2547 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER H5360 QUICK START GUIDE (1013 ko)
   ACER H5360 (2870 ko)
   ACER H5360 QUICK START GUIDE (827 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER H5360

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Nokia tune je zvuková znaèka spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. [. . . ] Informace o hovorech zobrazíte zvolením Menu > Protokol > Zme¹kané hovory, Pøijaté hovory nebo Volaná èísla. Chcete-li zobrazit poslední nepøijaté a pøijaté hovory a volaná èísla chronologicky, zvolte Protokol hovoru. Kontakty, kterým jste naposledy odeslali zprávy, zobrazíte zvolením Pøíjemci zprávy. Chcete-li získat pøibli¾né informace o posledních komunikacích, zvolte Menu > Protokol > Délka hovorù, Èítaè dat dat. paketù. 41 Funkce menu Poznámka: Skuteèná èástka za hovory a slu¾by uvedená na faktuøe od va¹eho provozovatele sí»ových slu¾eb se mù¾e li¹it v závislosti na slu¾bách sítì, zaokrouhlování pøi fakturaci, daních atd. Chcete-li odstranit seznamy posledních hovorù, zvolte Smazat protokol. Tuto operaci nelze vrátit zpìt. Nastavení V tomto menu mù¾ete upravit rùzná nastavení telefonu. Chcete-li obnovit pùvodní hodnoty nìkterých nastavení z menu, zvolte Menu > Nastavení > Obnovit std. nastavení. Profily Telefon obsahuje rùzné skupiny nastavení, nazývané profily, ve kterých mù¾ete upravit tóny telefonu pro rùzné události a prostøedí. 42 Funkce menu Zvolte Menu > Nastavení > Profily, po¾adovaný profil a Aktivovat, chcete-li aktivovat zvolený profil, Pøizpùsobit, chcete-li pøizpùsobit profil, nebo Doèasný, chcete-li nastavit dobu ukonèení platnosti aktivního profilu. Po uplynutí nastavené doby platnosti profilu se aktivuje pøedchozí profil, jeho¾ platnost nebyla èasovì omezena. Chcete-li aktivovat tichý re¾im, mù¾ete také stisknout a podr¾et tlaèítko #. Nastavení tónù Zvolte Menu > Nastavení > Tóny a zmìòte libovolnou z dostupných voleb pro aktivní profil. Telefon podporuje vyzvánìcí tóny formátu MP3. Hledat audio pøíslu¹enství -- vyhledání kompatibilních audio pøístrojù podporujících technologii Bluetooth. Spárované pøístroje -- vyhledání pøístroje podporujícího technologii Bluetooth v dosahu. Zvolením Nové zobrazíte pøehled v¹ech pøístrojù podporujících technologii Bluetooth v dosahu. Zadejte schválené heslo Bluetooth pøístroje (a¾ 16 znakù) pro spárování pøístroje s va¹ím telefonem. Toto heslo musíte zadat pouze pøi prvním pøipojení pøístroje. Telefon se pøipojí k jinému pøístroji a bude mo¾né zahájit pøenos dat. 48 Funkce menu Aktivní zaøízení -- kontrola aktuálnì aktivního spojení pomocí technologie Bluetooth. Viditelnost mého telefonu nebo Název mého telefonu -- urèení zpùsobu, jakým bude vá¹ telefon zobrazen na jiných pøístrojích podporujících technologii Bluetooth. Pokud máte obavy z nedostateèného zabezpeèení, vypnìte funkci Bluetooth nebo nastavte Viditelnost mého telefonu na Skrytý. V¾dy povolte komunikaci pomocí technologie Bluetooth pouze s osobami, s nimi¾ se dohodnete. GPRS Sí»ová slu¾ba GPRS (General Packet Radio Service) je slu¾ba datového nosièe, která umo¾òuje bezdrátový pøístup k datovým sítím, jako je internet. Mezi aplikace, které mohou vyu¾ívat slu¾bu GPRS, patøí slu¾ba MMS, prohlí¾ení stránek a stahování Java aplikací. Ne¾ zaènete technologii GPRS pou¾ívat, zjistìte u operátora sítì nebo provozovatele slu¾by dostupnost 49 Funkce menu a mo¾nosti objednání slu¾by GPRS. Pro ka¾dou aplikaci vyu¾ívající slu¾bu GPRS ulo¾te nastavení GPRS. [. . . ] Patøí mezi nì: podpalubí lodí, prostory pro pøevá¾ení nebo ukládání chemikálií, vozidla pou¾ívající kapalné ropné plyny (napø. propan a butan) a prostory, kde je v atmosféøe zvý¹ená koncentrace chemikálií nebo malých èástic napøíklad zrnka, prach nebo kovové èásteèky. Tísòová volání Dùle¾ité: Bezdrátové telefony, vèetnì tohoto pøístroje, pracují na bázi rádiových signálù, bezdrátových a pozemních sítí a u¾ivatelem programovaných funkcí. Z tohoto dùvodu není mo¾né zaruèit pøipojení za v¹ech podmínek. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER H5360

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER H5360 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag