Návod k použití ACER C20

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER C20. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER C20 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER C20.


ACER C20 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1914 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER C20 QUICK START GUIDE (613 ko)
   ACER C20 (2704 ko)
   ACER C20 QUICK START GUIDE (613 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER C20

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] S dotazy týkajícími se dostupnosti a provozu jednotlivých funkcí se obracejte na svého operátora. Vsechny vlastnosti, funkce, popisy produkt a dalsí informace obsazené v této uzivatelské pírucce vycházejí z nejnovjsích dostupných informací, které byly povazovány za pesné v dob tisku této pírucky. Spolecnost Motorola si vyhrazuje právo zmnit nebo upravit libovolné informace nebo specifikace bez upozornní. Ochranná známka ACER a stylizované logo M jsou registrovány úadem US Patent & Trademark Office. [. . . ] Stisknutím císelných kláves zadejte pozadovaná císla. Zpt do rezimu iTAP se vrátíte zadáním mezery. · Stisknutím 1 mzete zadat interpunkcní znaménka a jiné znaky. Rezim iTAPTM Stisknutím klávesy # v zobrazení zadávání textu vyberte rezim iTAP. Jestlize není zobrazena ikona j nebo p, nastavte stisknutím klávesy - > Zpsob psaní rezim iTAP jako primární nebo sekundární rezim zadávání textu. Rezim iTAP umozuje zadávat slova jedním stisknutím tlacítka pro kazdé písmeno. Software iTAP kombinuje tyto stisky do bzných slov a pedvídá kazdé slovo, které vkládáte. Pokud napíklad stisknete 7 7 6 4, na displeji se zobrazí: Vj Rezim tap Stisknutím klávesy # v zobrazení zadávání textu vyberte rezim tap. Jestlize není zobrazena ikona Vg nebo Vm, nastavte stisknutím - > Zpsob psaní rezim tap jako primární nebo sekundární rezim zadávání textu. Pi zadávání textu v rezimu tap procházíte opakovaným stisknutím klávesy na klávesnici písmena a císlo na klávese. Tento krok zopakujte pro zadání kazdého písmene. Pokud napíklad jednou stisknete 8, na displeji se zobrazí: Znak se zobrazí v míst vkládání. Zpr. 443 Prog ram Stisknutím tlacítka S smrem nahoru odsouhlasíte slovo Program. Stisknutím klávesy Smazat smazete poslední písmeno. Automatické zamknutí telefonu pi vypnutí: Stisknte - > Nastavení > Zabezpecení > Zámek telefonu > Automatický zámek > Zapnuta. Poznámka: Tísová volání mzete uskutecnit i se zamknutým telefonem (viz strana 50). Zamknutý telefon upozoruje na píchozí hovory a zprávy vyzvánním nebo vibrací, chcete-li je ale pijmout, musíte telefon nejprve odemknout. Reproduktor handsfree Pomocí reproduktoru handsfree integrovaného v telefonu mzete telefonovat, aniz byste drzeli telefon u ucha. Bhem hovoru mzete zapnout reproduktor handsfree stisknutím klávesy Reprod. Dokud reproduktor nevypnete nebo dokud neukoncíte hovor, bude na displeji zobrazena zpráva Reproduktor Zap. Poznámka: Reproduktor handsfree nefunguje, pokud je telefon pipojen k sad do vozidla handsfree nebo k headsetu. Kódy a hesla Ctymístný císelný kód pro odemknutí telefonu je pvodn nastaven na hodnotu 1234. Sestimístný císelný bezpecnostní kód je pvodn nastaven na hodnotu 000000. Pokud tyto kódy nebyly zmnny operátorem, je vhodné je zmnit: Zvolte: Stisknte - > Nastavení > Zabezpecení > Nová hesla 44 Základní cásti a práce s telefonem Zamknutí a odemknutí klávesnice Abyste zabránili náhodnému stisknutí kláves, mzete zamknout klávesnici. Klávesnici zamknete nebo odemknete stisknutím - *. Základní cásti a práce s telefonem 45 Hovory Informace o volání a pijímání hovor naleznete na stran 23. · Chcete-li zobrazit podrobnosti hovoru (nap. · Pokud chcete zobrazit Poslední hovory, stisknte klávesu -. Toto menu mze zahrnovat: Moznosti Ulozit Vypnutí upozornní na píchozí hovor Ped pijetím hovoru mzete stisknutím klávesy S vypnout upozornní na píchozí hovor. Poslední hovory Telefon uchovává seznamy píchozích a odchozích hovor, a to i v pípad, ze hovory nebyly spojeny. [. . . ] Poznámka: Platí normální poplatky za dobu stahování nebo pouzití sít operátora. Funkce Webové relace Výbr nebo vytvoení webové relace: - > Pístup k webu > Webové relace Hru nebo aplikaci JavaTM mzete stáhnout stejným zpsobem jako obrázky nebo jiné objekty: - > Pístup k webu > Prohlízec, pejdte na stránku obsahující odkaz na soubor, zvýraznte odkaz a vyberte ho. Poznámka: Platí normální poplatky za dobu stahování nebo pouzití sít operátora. Spustní hry nebo aplikace JavaTM: - > Hry a aplikace, zvýraznte hru nebo aplikaci a stisknte klávesu Vybrat Stazení hry nebo aplikace Spustní miniprohlízece Stazení objekt z webové stránky Spustní hry nebo aplikace 84 Dalsí funkce Dalsí funkce 85 Údaje o konkrétní míe absorpce (SAR index) Údaje SAR Svtová zdravotnická organizace vydala prohlásení, ze soucasné vdecké informace nezakládají potebu zvlástních opatení pro pouzívání mobilních telefon. Upozoruje, ze míru vystavení psobení rádiových vln mzete snízit zkrácením hovoru nebo pouzíváním souprav handsfree umozujících pouzívat mobilní telefon dále od hlavy a tla. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER C20

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER C20 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag