Návod k použití ACER C120

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER C120. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER C120 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER C120.


ACER C120 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1099 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER C120 (1322 ko)
   ACER C120 ǔ (1996 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER C120

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pokyny a praktické tipy Rady k ochranì zivotního prostøedí 2 Obsah Návod k pouzití. Zasunutí rostu, plechu a pánve na zachycení tuku. 12 12 13 14 15 16 21 21 23 27 27 28 29 31 31 32 32 33 34 3 Èistìní a údrzba. Sklenìná výplò dveøí trouby . [. . . ] Èasový displej je mozné vypnout jen tehdy, není-li zapnutá zádná z funkcí Doba (DAUER), Konec (ENDE) nebo Minutka (KURZZEIT). 3 16 Minutka (KURZZEIT) 1. Tlaèítko Výber (AUSWAHL) nìkolikrát stisknìte, az zabliká kontrolka funkce Minutka (KURZZEIT) 2. Tlaèítkem nebo nastavte pozadovanou funkci Minutka (max. 2 hodiny 30 minut). Po asi 5 vteøinách se na displeji zobrazí zbývající èas. Kontrolka funkce Minutka (KURZZEIT) svítí. Po uplynutí nastaveného èasu kontrolka zabliká a na 2 minuty zazní zvukový signál. Signál je mozné zrusit stiskem libovolného tlaèítka. 17 Doba (DAUER) 1. Tlaèítko Výber (AUSWAHL) nìkolikrát stisknìte, az zabliká kontrolka funkce Doba (DAUER) 2. Tlaèítkem nebo nastavte pozadovanou dobu vaøení. Asi za 5 vteøin se displej opìt pøepne na denní èas. Doba peèení se tím prodlouzí jen nepatrnì. Pøi pøípravì hlubokozmrazených potravin se mohou zasunuté plechy zdeformovat. Pøíèinou je velký tepelný rozdíl mezi hlubokozmrazenými potravinami a troubou. Dodrzujte dobu tøení, pøedevsím pouzíváte-li kuchyòského robota. Zkrat'te dobu peèení. V tìstu je pøílis mnoho tekutiny. Koláè je pøílis suchý. Koláè není stejnomìrnì hnìdý Pøílis vysoká teplota peèení a Nastavte nizsí teplotu pøílis krátká doba peèení. Tìsto není rovnomìrnì rozdìlené. Nastavte o nìco vyssí teplotu peèení. Koláè není po uvedené dobì upeèený. Pøílis nízká teplota. 26 Tabulka pro nákypy a zapékaná jídla Jídlo Funkce trouby Horní/dolní topné tìleso Horní/dolní topné tìleso Infrapeèení Infrapeèení Horní/dolní topné tìleso Horní/dolní topné tìleso Infrapeèení 1) Úroveò drázek 1 1 1 1 1 1 1 Teplota °C 180-200 180-200 160-170 160-170 180-200 180-200 160-170 Èas hod. : min. 0:45-1:00 0:25-0:40 0:15-0:30 0:15-0:30 0:40-0:60 0:30-1:00 0:30-1:00 Nudlový nákyp Lasagne Zapékaná zelenina1) Zapékané bagety Sladké nákypy Rybí nákypy Plnìná zelenina 1)Troubu pøedehøejte. Tabulka pro mrazená a hotová jídla Druh jídla Hlubokozmrazená pizza Hranolky1) (300-600 g) Bagety Ovocný koláè Funkce trouby Horní/dolní topné tìleso Infrapeèení Horní/dolní topné tìleso Horní/dolní topné tìleso Úroveò drázek 3 3 3 3 Teplota °C podle pokynù výrobce 200-220 podle pokynù výrobce podle pokynù výrobce Èas podle pokynù výrobce 15-25 min. podle pokynù výrobce podle pokynù výrobce 1)Poznámka: Hranolky pøi rozmrazování 2-3 x obrat'te. 27 Peèení masa Funkce trouby: Horní/dolní topné tìleso Infrapeèení nebo Nádoby na peèení · K peèení masa jsou vhodné vsechny záruvzdorné nádoby (dodrzujte pokyny výrobce). · Velké peèenì mùzete péct pøímo na zachycovacím plechu nebo na rostu a zachycovací plech zasuòte pod rost. · Libové maso vseho druhu doporuèujeme péct v pekáèi s poklicí. · Vsechny druhy masa, které by mìly mít po upeèení kùrèièku, mùzete péct ve vhodné nádobì bez poklièky. 3 Pokyny k tabulce peèení masa Údaje v následující tabulce jsou pouze orientaèní. · Maso a ryby doporuèujeme péct v troubì az od mnozství 1 kg . [. . . ] Dveøe trouby zavøete. 41 Sklenìná výplò dveøí trouby 1 Ve dvíøkách trouby je sklenìná výplò tvoøená tøemi tabulemi skla. Vnitøní sklenìné tabule lze vyjmout a vyèistit. Pøi silném tlaku, pøedevsím na hrany pøední sklenìné tabule, mùze sklo prasknout. Vymontování skel dveøí 1. Pojistné páèky (A) na obou dveøních závìsech úplnì vyklopte. 3. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER C120

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER C120 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag