Návod k použití ACER C110

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER C110. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER C110 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER C110.


ACER C110 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (602 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER C110 QUICK START GUIDE (482 ko)
   ACER C110 (515 ko)
   ACER C110 QUICK START GUIDE (533 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER C110

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Nokia tune je zvuková znaèka spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. [. . . ] Informace o hovorech zobrazíte zvolením Menu > Protokol > Zme¹k. hovory, Pøijaté hovory nebo Volaná èísla. Chcete-li zobrazit poslední nepøijaté a pøijaté hovory a volaná èísla chronologicky, zvolte Protokol hovoru. Kontakty, kterým jste naposledy odeslali zprávy, zobrazíte zvolením Pøíjemci zprávy. 43 Funkce menu Chcete-li získat pøibli¾né informace o posledních komunikacích, zvolte Menu > Protokol > Délka hovorù, Èítaè dat. pak. Poznámka: Skuteèná èástka za hovory a slu¾by uvedená na faktuøe od va¹eho provozovatele sí»ových slu¾eb se mù¾e li¹it v závislosti na slu¾bách sítì, zaokrouhlování pøi fakturaci, daních atd. Chcete-li odstranit seznamy posledních hovorù, zvolte Smazat protokol. Tuto operaci nelze vrátit zpìt. Nastavení V tomto menu mù¾ete upravit rùzná nastavení telefonu. Chcete-li obnovit pùvodní hodnoty nìkterých nastavení z menu, zvolte Menu > Nastavení > Obn. nast. 44 Funkce menu Profily Telefon obsahuje rùzné skupiny nastavení, nazývané profily, ve kterých mù¾ete upravit tóny telefonu pro rùzné události a prostøedí. Zvolte Menu > Nastavení > Profily, po¾adovaný profil a Aktivovat, chcete-li aktivovat zvolený profil, Pøizpùsobit, chcete-li pøizpùsobit profil, nebo Doèasný, chcete-li nastavit dobu ukonèení platnosti aktivního profilu. Po uplynutí nastavené doby platnosti profilu se aktivuje pøedchozí profil, jeho¾ platnost nebyla èasovì omezena. Nastavení tónù Zvolte Menu > Nastavení > Tóny a zmìòte libovolnou z dostupných voleb pro aktivní profil. Telefon podporuje vyzvánìcí tóny formátu MP3. Informujte se u místních orgánù nebo provozovatele slu¾eb. Funkce pou¾ívající technologii Bluetooth nebo umo¾òující spu¹tìní podobných funkcí na pozadí v prùbìhu pou¾ívání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a sni¾uje její ¾ivotnost. 49 Funkce menu Technologie Bluetooth umo¾òuje pøipojení telefonu ke kompatibilnímu pøístroji podporujícímu technologii Bluetooth v dosahu 10 metrù. Pøístroje pou¾ívající technologii Bluetooth spolu komunikují prostøednictvím rádiových vln, proto vá¹ telefon a dal¹í pøístroje nemusí být v pøímé viditelnosti. Spojení v¹ak mù¾e být ru¹eno pøeká¾kami, jako jsou stìny, nebo jinými elektronickými pøístroji. Navázání spojení pomocí technologie Bluetooth Zvolte Menu > Nastavení > Pøipojení > Bluetooth a nìkterou z následujících voleb: Bluetooth > Zapnuto nebo Vypnuto -- aktivace nebo deaktivace funkce Bluetooth. -- vyhledání kompatibilních audio pøístrojù podporujících technologii Bluetooth. 50 Funkce menu Spárované pøístroje -- vyhledání pøístroje podporujícího technologii Bluetooth v dosahu. Zvolením Nové zobrazíte pøehled v¹ech pøístrojù podporujících technologii Bluetooth v dosahu. Zadejte schválené heslo Bluetooth pøístroje (a¾ 16 znakù) pro spárování pøístroje s va¹ím telefonem. Toto heslo musíte zadat pouze pøi prvním pøipojení pøístroje. Telefon se pøipojí k jinému pøístroji a bude mo¾né zahájit pøenos dat. Aktivní zaøízení -- kontrola aktuálnì aktivního spojení pomocí technologie Bluetooth. [. . . ] Potenciálnì výbu¹ná prostøedí jsou èasto, ale ne v¾dy, viditelnì oznaèena. Patøí mezi nì: podpalubí lodí, prostory pro pøevá¾ení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféøe zvý¹ená koncentrace chemikálií nebo malých èástic, napøíklad zrnka, prach nebo kovové èásteèky. Mìli byste se informovat u výrobcù vozidel, která pou¾ívají kapalné ropné plyny (napø. propan a butan), zda je mo¾né tento pøístroj bezpeènì pou¾ívat v jejich nejbli¾¹ím okolí. 87 Doplòkové bezpeènostní informace Tísòová volání Dùle¾ité: Bezdrátové telefony, vèetnì tohoto pøístroje, pracují na bázi rádiových signálù, bezdrátových a pozemních sítí a u¾ivatelem programovaných funkcí. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER C110

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER C110 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag