Návod k použití ACER AT3258ML

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER AT3258ML. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER AT3258ML bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER AT3258ML.


ACER AT3258ML : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4336 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER AT3258ML QUICK START GUIDE (417 ko)
   ACER AT3258ML (4536 ko)
   ACER AT3258ML QUICK START GUIDE (417 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER AT3258ML

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Ostatní zmiované výrobky a názvy spolecností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastník. Reprodukce, penos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho cásti v jakékoli form je povoleno pouze po pedchozím písemném svolení spolecností Nokia. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. [. . . ] Viz , , Pokrocilé hlasové vytácení", s. 41 Nastavení Chcete-li spravovat hlasové píkazy, zvolte funkci pístroje, zvolte Volby a vyberte z následujících voleb: Upravit nebo Odstranit -- zmna nebo deaktivování hlasového píkazu zvolené funkce Pidat vse nebo Odstranit vse -- aktivace nebo deaktivování hlasových píkaz pro vsechny funkce v seznamu hlasových píkaz Telefon mzete nastavit tak, aby pomocí infracerveného (IC) portu odesílal nebo pijímal data do nebo z telefonu nebo datového zaízení kompatibilního se standardem IRDA. Nemite infracerveným (IC) paprskem nikomu do ocí a dbejte, aby se infrazáice vzájemn nerusily. Pi odesílání nebo píjmu dat musí být IC porty odesílacího a pijímacího zaízení nasmrovány proti sob a nemí být mezi nimi zádné pekázky. Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat IC port telefonu, zvolte Menu > Nastavení > Pipojení > Infracervený. Jestlize nebude penos dat zahájen do 2 minut po aktivaci IC portu, spojení bude peruseno a musí být navázáno znovu. Indikátor IC spojení zobrazeno trvale, je IC spojení aktivováno a telefon je pipraven odesílat Pokud je nebo pijímat data prostednictvím IC portu. Pokud spojení. IC port bliká, telefon se pokousí spojit s jiným zaízením nebo doslo k perusení Bluetooth Technologie Bluetooth umozuje pipojení pístroje ke kompatibilnímu pístroji podporujícímu technologii Bluetooth v dosahu 10 metr. Protoze pístroje pouzívající technologii Bluetooth spolu komunikují prostednictvím rádiových vln, vás pístroj a druhý pístroj nemusí být v pímé viditelnosti. Pipojení vsak mze být ruseno pekázkami (napíklad stnami) nebo jinými elektronickými pístroji. Tento pístroj se shoduje se specifikací Bluetooth 2. 0 + EDR podporující následující profily: generic access, network access, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM access a serial port. mobilní zaízení), zvolte Menu > Nastavení > Pipojení > Penos dat > Volby > Pidat kontakt > Synch. Chcete-li upravit nastavení pro kopírování nebo synchronizaci, vyberte kontakt v seznamu kontakt pro penos a zvolte Volby > Upravit. Chcete-li odstranit kontakt pro penos, vyberte ho v seznamu a zvolte Volby > Odstranit. Chcete-li zahájit datový penos, zvolte Menu > Nastavení > Pipojení > Penos dat a zvolte v seznamu jiný kontakt pro penos nez Synch. serverem nebo Synch. Podle nastavení budou zvolená data zkopírována nebo synchronizována. Pro synchronizaci je pouzita bezdrátová technologie Bluetooth nebo pipojení kabelem. Druhý pístroj musí být aktivován pro píjem dat. Penos dat s kompatibilním pístrojem Synchronizace z pocítace Chcete-li synchronizovat data z kalendáe, poznámky a kontakty, nainstalujte software Nokia PC Suite pro vás pístroj do kompatibilního pocítace. Pro pipojení pístroje k pocítaci pouzijte bezdrátovou technologii Bluetooth nebo datový kabel USB a spuste synchronizaci z pocítace. Synchronizace ze serveru 44 © 2007 Nokia. Vsechna práva vyhrazena. Chcete-li pouzít vzdálený internetový server, objednejte si sluzbu synchronizace. Podrobnjsí informace a nastavení potebná pro tuto sluzbu získáte od provozovatele sluzby. Chcete-li spustit synchronizaci z pístroje, zvolte Menu > Nastavení > Pipojení > Penos dat > Synch. serverem. První synchronizace nebo synchronizace po jejím pedchozím perusení mze trvat az 30 minut. Nastavení Datový kabel USB Datový kabel USB mzete pouzít pro penos dat mezi pístrojem a kompatibilním pocítacem nebo tiskárnou podporující PictBridge. Datový kabel USB mzete rovnz pouzít se sadou Nokia PC Suite. [. . . ] Pro nezbytnou komunikaci, jako napíklad v pípad lékaské pohotovosti, byste nikdy nemli spoléhat pouze na bezdrátový pístroj. Provádní tísového volání: 1. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu. Nkteré sít mohou vyzadovat platnou SIM kartu správn vlozenou v pístroji. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER AT3258ML

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER AT3258ML bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag