Návod k použití ACER AT2617MF

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER AT2617MF. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER AT2617MF bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER AT2617MF.


ACER AT2617MF : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4876 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER AT2617MF (4912 ko)
   ACER AT2617MF QUICK START GUIDE (453 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER AT2617MF

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Nokia tune je zvuková znaèka spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobkù a spoleèností zmiòované v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo obchodními firmami pøíslu¹ných vlastníkù. Rozmno¾ování, pøenos, roz¹iøování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. 0434 PROHLÁ©ENÍ O SHODÌ Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. [. . . ] Viz , , Slu¾ba konfigurace nastavení" na stranì 24. Nastavení mù¾ete rovnì¾ zadat ruènì. Zvolte Menu > Zprávy > Nastavení zpráv > Multimediální zprávy a vyberte z tìchto mo¾ností: Výpisy doruè. zpráv -- pro pøijímání potvrzení o doruèení va¹ich zpráv (sí»ová slu¾ba). Re¾im vytváøení MMS -- zakázání nebo povolení vkládání rùzných typù multimédií do zpráv. v MMS -- nastavení velikosti obrázku v multimediální zprávì. 47 Zprávy Stand. snímkù -- nastavení výchozího èasování mezi snímky obsa¾enými v multimediálních zprávách. Povolit pøíjem MMS -- povolení nebo blokování multimediálních zpráv. Zvolíte-li V domácí síti, nemù¾ete mimo domovskou sí» pøijímat multimediální zprávy. Standardní nastavení je obecnì V domácí síti. -- nastavení zpùsobu pøíjmu multimediálních zpráv. Chcete-li pøesunout nebo zkopírovat v¹echny kontakty, zvolte Menu > Kontakty > Pøesun. kontakty nebo Kopírovat kontakty. 51 Kontakty Chcete-li pøesunout nebo zkopírovat kontakty postupnì, zvolte Menu > Kontakty > Jména. Vyberte kontakt a zvolte Volby > Pøesunout kontakt nebo Kopírovat kontakt. Chcete-li pøesunout nebo zkopírovat nìkolik kontaktù najednou, zvolte Menu > Kontakty > Jména. Oznaète ostatní kontakty a zvolte Volby > Pøesunout oznaèené nebo Kopírovat oznaèené. Upravení kontaktù Zvolte Menu > Kontakty > Jména. Vyhledejte kontakt, zvolte Volby > Upravit a vyberte detaily, které chcete zmìnit. Skupiny Zvolte Menu > Kontakty > Skupiny pro uspoøádání jmen a telefonních èísel do skupin volajících s rùznými vyzvánìcími tóny a obrázky skupiny. 52 Protokol Nastavení kontaktù Zvolte Menu > Kontakty > Nastavení a poté z tìchto mo¾ností: Pou¾ívaná pamì» -- Viz , , Pøidání detailù kontaktu" na stranì 50. Ukázat Kontakty -- zvolení zpùsobu zobrazení jmen a èísel v seznamu Kontakty. Zobrazení jména -- zvolení, zda je nejdøíve zobrazeno jméno nebo pøíjmení kontaktu. Velikost písma -- nastavení velikosti písma pro seznam kontaktù. Stav pamìti -- zobrazení velikosti volné a zaplnìné pamìti. 5. hovory, Pøijaté hovory nebo Volaná èísla. [. . . ] Tísòová volání Dùle¾ité: Tento pøístroj pracuje na bázi rádiových signálù, bezdrátových a pozemních sítí a u¾ivatelem programovaných funkcí. Pokud vá¹ pøístroj podporuje hlasová volání pøes internet (internetová volání), aktivujte internetová volání a mobilní telefon. Pokud jsou obì tyto slu¾by aktivovány, pøístroj se pokusí o tísòové volání jak prostøednictvím mobilní sítì, tak i internetového volání. Pøipojení není mo¾né zajistit za v¹ech podmínek. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER AT2617MF

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER AT2617MF bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag