Návod k použití ACER AT2219MF

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER AT2219MF. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER AT2219MF bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER AT2219MF.


ACER AT2219MF : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3945 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER AT2219MF QUICK START GUIDE (442 ko)
   ACER AT2219MF (3609 ko)
   ACER AT2219MF QUICK START GUIDE (442 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER AT2219MF

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Nokia se øidí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádìt zmìny a vylep¹ení u v¹ech výrobkù popsaných v tomto dokumentu bez pøedchozího oznámení. Spoleènost Nokia není za ¾ádných okolností zodpovìdná za jakoukoli ztrátu dat nebo pøíjmù ani za zvlá¹tní, náhodné, následné èi nepøímé ¹kody zpùsobené jakýmkoli zpùsobem. Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". [. . . ] 2 Po zaznìní oznamovacího tónu z terminálu Nokia AT2219MF vytoète èíslo **####**1234#88**èíslo_vlastní_linky# (èíslo_vlastní_linky je èíslo vedlej¹í linky, ze které nastavujete terminál Nokia AT2219MF). 3 Po zadání posledního znaku (#) zavìste sluchátko a poèkejte, a¾ terminál Nokia AT2219MF zavolá zpìt. 4 Po zazvonìní telefonu na vedlej¹í lince zvednìte sluchátko a poslouchejte tón: · Usly¹íte-li obsazovací tón, uèení se nezdaøilo a celý postup musíte znovu zopakovat. · Usly¹íte-li tøi pípnutí, terminál Nokia AT2219MF obsazovací tón rozpoznal. Terminál Nokia AT2219MF se restartuje a pøipraví k pou¾ití. Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved. 23 Zku¹ební pøíchozí hovor Zavolejte na èíslo GSM odpovídající SIM kartì vlo¾ené do terminálu Nokia AT2219MF. Terminál Nokia AT2219MF hovor pøijme a zvedne linku ústøedny PBX. Ústøedna PBX pak vy¹le oznamovací tón a umo¾ní zadat klapku nebo odchozí èíslo. Po zadání èísla ústøedna PBX hovor spojí. Zku¹ební odchozí hovor Vytoète èíslo vedlej¹í linky ústøedny PBX, ke které je terminál Nokia AT2219MF pøipojen. Poté se ozve oznamovací tón (pokud byl terminál Nokia AT2219MF k jeho vysílání nastaven) a budete moci vytoèit po¾adované èíslo. Ústøedna PBX také mù¾e být konfigurována tak, aby urèitá èísla smìrovala automaticky. Funkce v módu vedlej¹í linky Odchozí hovor na vedlej¹í lince, mód A 1 Zadejte èíslo vedlej¹í linky, ke které je terminál Nokia AT2219MF pøipojen. Ve stálém faxovém re¾imu (Permanent fax mode) není pøi odesílání analogového faxu nutné pou¾ít pøedèíslí *01*. Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved. 28 Chcete-li provést nastavení u bì¾ného telefonu, zvolte: · **####**1234#12**0# pro re¾im analogového faxu (Analog fax, výchozí) · **####**1234#12**1# pro re¾im poèítaèového faxu (PC fax) · **####**1234#12**2# pro re¾im stálého analogového faxu (Permanent analog fax) (k dispozici pouze faxová volání) Poté zadáním 555**# ulo¾te nová nastavení a restartujte terminál. Poznámka: **####**1234# aktivuje re¾im konfigurace terminálu Nokia AT2219MF. Po úspì¹ném zadání pøíkazù pro terminál s bì¾ným telefonem usly¹íte ve sluchátku tón OK. Informace o kontrolkách ve stálém faxovém re¾imu (Permanent fax mode) naleznete v èásti "Svìtelné kontrolky" na stranì 30. Copyright © 2003 Nokia. Svìtelné kontrolky Terminál Nokia AT2219MF má tøi èervené a zelené kontrolky signalizující stav GSM terminálu a aplikaèního modulu ústøedny PBX. Význam kontrolek popisují následující tabulky. Tabulka 1: Svìtelné kontrolky pøi zapnutí LED 1 Zelenì pøeblikává LED 2 Zelenì pøeblikává Èervenì bliká Èervenì bliká LED 3 Zelenì pøeblikává Èervenì bliká Popis Napájení je vypnuto Napájení je zapnuto. Terminál Nokia AT2219MF se pokou¹í pøipojit k síti. Zadejte kód PIN Zadejte kód PUK Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved. 30 Tabulka 2: Svìtelné kontrolky síly signálu LED 1 Èervenì bliká Zelená Zelená Zelená Zelená Zelená LED 2 LED 3 Zelená Síla signálu Nepou¾itelný: < -105 dBm Nepou¾itelný: 105-100 dBm Slabý: 100-95 dBm Slabý: 95-90 dBm Støední: 90-85 dBm Dobrá: -> 80 dBm Zelenì bliká Zelená Zelená Zelená Zelenì bliká - Zelenì bliká Støední: 85-80 dBm Tabulka 3: Svìtelné kontrolky pøi bì¾ném provozu LED 1 Zelená * * LED 2 Zelená * * LED 3 Zelená Zelená Zelenì/ èervenì bliká Popis V provozu, mód hlavní linky V provozu, mód vedlej¹í linky Pøijata zpráva nebo hlasová po¹ta Zelenì bliká Probíhá hovor/pøíchozí hovor Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved. 31 LED 1 * - LED 2 * LED 3 Èervenì bliká Popis Pamì» pro zprávy je plná Ve stálém faxovém re¾imu (Permanent fax mode)/èekání na faxové volání Zelenì bliká Zelená * Závisí na aktuálním módu terminálu Nokia AT2219MF (mód hlavní nebo vedlej¹í linky). [. . . ] · Neschválené antény, modifikace nebo pøípojky mohou terminál po¹kodit a mohou poru¹it naøízení urèená pro rádiová zaøízení. Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved. 48 V¹echna vý¹e uvedená doporuèení pou¾ijte odpovídajícím zpùsobem pro terminál, baterii, nabíjeèku nebo libovolné pøíslu¹enství. Pokud nìkteré nepracuje správnì, odneste jej do nejbli¾¹ího kvalifikovaného servisu. Servisní pracovníci vám pomohou a v pøípadì nutnosti i zaøídí odbornou opravu. Copyright © 2003 Nokia. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER AT2219MF

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER AT2219MF bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag