Návod k použití ACER AT2058DL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER AT2058DL. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER AT2058DL bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER AT2058DL.


ACER AT2058DL : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5193 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER AT2058DL (4547 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER AT2058DL

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Rozmnozování, penos, rozsiování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho cásti v jakékoli form je povoleno pouze po pedchozím písemném svolení spolecností Nokia. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. [. . . ] rezim -- pro aktivaci, organizování a pizpsobení aktivního pohotovostního rezimu Barva písma v p. -- pro zvolení barvy písma v pohotovostním rezimu Ikony navig. klávesy -- pro zobrazení ikon klávesových zkratek navigacní klávesy v pohotovostním rezimu, je-li aktivní pohotovostní rezim vypnutý Detaily upozornní -- pro zobrazení detail v upozornní na nepijaté hovory a zprávy Pechodové efekty -- pro aktivaci plynulejsí a organictjsí navigace Animace krytu -- pro zobrazení animace a pehrání zvuku pi otevení nebo zavení posuvného krytu Spoic displeje -- pro vytvoení a nastavení spoice displeje Spoic -- pro automatické ztmavení displeje a zobrazení hodin, pokud telefon není pouzíván po urcitou dobu Rezim spánku -- pro automatické vypnutí displeje, pokud telefon není pouzíván po urcitou dobu Velikost písma -- pro nastavení velikosti písma pro zprávy, kontakty a webové stránky Logo operátora -- pro zobrazení loga operátora Informace o buce -- pro zobrazení identity buky, pokud je v síti dostupná Nastavení Datum a cas Pi cestování do jiného casového pásma zvolte moznost Menu > Nastavení > Datum a cas > Nastav. data a casu > Casové pásmo: a casové pásmo daného místa. Datum a cas jsou nastaveny podle casového pásma a umozují zobrazování správných cas odesílání a pijímání textových a multimediálních zpráv v telefonu. Napíklad GMT -5 pedstavuje casové pásmo pro New York (USA), 5 hodin západn od Greenwiche v Londýn (Velká Británie). Chcete-li zmnit typ hodin, cas, casové pásmo nebo datum, zvolte moznost Menu > Nastavení > Datum a cas. Osobní klávesové zkratky Levá a pravá výbrová klávesa Prostednictvím osobních klávesových zkratek máte rychlý pístup k casto pouzívaným funkcím telefonu. Chcete-li zmnit funkce piazené levému a pravému výbrovému tlacítku, zvolte moznost Menu > Nastavení > Osobní kláv. Má-li levé výbrové tlacítko v pohotovostním rezimu funkci Jdi na, mzete funkci aktivovat zvolením moznosti Jdi na > Volby a zvolením nkteré z následujících mozností: © 2008 Nokia. 33 Nastavení Zvolit volby -- pidání nebo odebrání funkce Organizovat -- zmna uspoádání funkcí Zvolte Menu > Nastavení > Osobní kláv. a vyberte z následujících mozností: Navigacní klávesa -- piazení dalsích funkcí z pedem definovaného seznamu navigacní klávese. -- výbr pohybu navigacní klávesy, kterým se zapne aktivní pohotovostní rezim. Vyslovením hlasového píkazu mzete volat kontakty a vyvolávat funkce telefonu. Chcete-li nastavit jazyk, zvolte moznost Menu > Nastavení > Telefon > Jazyková nastavení > Jazyk rozpoznávání a vyberte jazyk. Chcete-li telefon naucit rozpoznávat vás hlas, zvolte Menu > Nastavení > Telefon > Rozpoznávání hlasu > Cvicení rozp. Chcete-li aktivovat hlasový píkaz nebo funkci, zvolte moznost Menu > Nastavení > Telefon > Rozpoznávání hlasu > Hlasové píkazy, a vyberte funkci. Aktivovaný hlasový píkaz oznacuje ikona . Nastavení Hlasové píkazy Chcete-li aktivovat hlasový píkaz, zvolte moznost Pidat. Aktivovaný hlasový píkaz pehrajete zvolením Pehrát. Informace o pouzití hlasových píkaz naleznete v cásti , , Hlasová volba", na str. Chcete-li spravovat hlasové píkazy, zvolte funkci, zvolte Volby a vyberte z následujících voleb: Upravit nebo Odstranit -- pejmenování nebo deaktivace hlasového píkazu Pidat vse nebo Odstranit vse -- aktivace nebo deaktivování hlasových píkaz pro vsechny funkce v seznamu hlasových píkaz Píslusenství Toto menu a jeho polozky jsou zobrazeny pouze tehdy, pokud telefon je nebo byl pipojen ke kompatibilnímu mobilnímu píslusenství. Zvolte moznost Menu > Nastavení > Píslusenství. V závislosti na nm vyberte píslusné moznosti. © 2008 Nokia. Vsechna práva vyhrazena. 35 Nastavení V telefonu mzete nakonfigurovat nastavení, která jsou pozadována pro nkteré sluzby. [. . . ] Pokud jsou ob tyto sluzby aktivovány, pístroj se pokusí o tísové volání jak prostednictvím mobilní sít, tak i internetového volání. Pipojení není mozné zajistit za vsech podmínek. Pro zivotn dlezitou komunikaci, jako napíklad v pípad lékaské pohotovosti, byste nikdy nemli spoléhat pouze na bezdrátový pístroj. Provádní tísového volání: 1. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER AT2058DL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER AT2058DL bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag