Návod k použití ACER AT2054D

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER AT2054D. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER AT2054D bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER AT2054D.


ACER AT2054D : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5176 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER AT2054D (9986 ko)
   ACER AT2054D QUICK START GUIDE (472 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER AT2054D

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Nokia tune je zvuková znaèka spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobkù a spoleèností zmiòované v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo obchodními firmami pøíslu¹ných vlastníkù. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc. [. . . ] Chcete-li odeslat vizitku, vyhledejte kontakt, jeho¾ informace chcete poslat, a zvolte Volby > Odeslat vizitku. Po pøijmutí vizitky ji mù¾ete ulo¾it do pamìti telefonu zvolením Ukázat > Ulo¾it. Nastavení Zvolte Menu > Kontakty > Nastavení a poté vyberte z tìchto mo¾ností: Pou¾ívaná pamì» -- zvolení pamìti SIM karty nebo telefonu pro va¹e kontakty. èísla z obou pamìtí, zvolte Telefon a SIM. V takovém pøípadì budou jména a èísla ukládána do pamìti telefonu. Ukázat Kontakty -- zvolení zpùsobu zobrazení jmen a èísel v seznamu Kontakty. Zobrazení jména -- zvolení, zda je nejdøíve zobrazeno jméno nebo pøíjmení kontaktu. Velikost písma -- nastavení velikosti písma pro seznam kontaktù. Stav pamìti -- zobrazení velikosti volné a zaplnìné pamìti. Skupiny Pro uspoøádání jmen a telefonních èísel ulo¾ených v pamìti do skupin volajících s rùznými vyzvánìcími tóny a obrázky skupiny zvolte Menu > Kontakty > Skupiny. Zrychlená volba Chcete-li pøiøadit èíslo klávese zrychlené volby, zvolte Menu > Kontakty > Zrychlené volby a vyhledejte po¾adované èíslo klávesy zrychlené volby. Zvolte Volby > Ulo¾it pro ulo¾ení nastavení nebo Zru¹it pro ponechání nastavení beze zmìn. Hlavní displej Zvolte Menu > Nastavení > Hlavní displej a vyberte z dostupných mo¾ností: Tapeta -- pøidá obrázek na pozadí displeje v pohotovostním re¾imu. re¾im -- pro zapnutí a vypnutí aktivního pohotovostního re¾imu a organizování nebo pøizpùsobení aktivního pohotovostního re¾imu. -- výbìr barvy textù v pohotovostním re¾imu. klávesy -- zobrazení ikon aktuálních klávesových zkratek navigaèní klávesy v pohotovostním re¾imu, je-li vypnut aktivní pohotovostní re¾im. Detaily upozornìní -- zobrazení nebo skrytí detailù, napøíklad informací o kontaktu, v upozornìních na nepøijaté hovory a pøijaté zprávy. Animace otvírání -- nastavení telefonu, aby pøi otevøení a zavøení telefonu zobrazil animaci. Velikost písma -- nastavení velikosti písma pro zprávy, kontakty a webové stránky. Logo operátora -- nastavení telefonu, aby zobrazoval nebo nezobrazoval logo operátora. Informace o buòce -- zobrazení identity buòky, je-li v síti dostupná. Mù¾ete zmìnit nastavení pro tapetu, spoøiè displeje, spoøiè energie, re¾im spánku a animaci pøi zavírání vyklápìcí èásti. [. . . ] Mìli byste se informovat u výrobce vozidel pou¾ívajících kapalné ropné plyny (napø. propan a butan), zda je mo¾né tento pøístroj bezpeènì pou¾ívat v jejich blízkosti. Tísòová volání Dùle¾ité: Tento pøístroj pracuje na bázi rádiových signálù, bezdrátových a pozemních sítí a u¾ivatelem programovaných funkcí. Pokud vá¹ pøístroj podporuje hlasová volání pøes internet (internetová volání), aktivujte internetová volání a mobilní telefon. Pokud jsou obì tyto slu¾by aktivovány, pøístroj se pokusí o tísòové volání jak prostøednictvím mobilní sítì, tak i internetového volání. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER AT2054D

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER AT2054D bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag