Návod k použití ACER ASPIRE Z5771

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER ASPIRE Z5771. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER ASPIRE Z5771 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER ASPIRE Z5771.


ACER ASPIRE Z5771 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (558 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER ASPIRE Z5771 (365 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER ASPIRE Z5771

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pokyny a praktické tipy Rady k ochranì zivotního prostøedí 2 Obsah Návod k pouzití. Zasunutí rostu, plechu a pánve na zachycení tuku. 13 13 14 14 15 15 16 16 17 19 22 23 24 24 25 27 27 29 30 30 34 38 40 45 45 46 46 47 3 Èistìní a údrzba. Sklenìná výplò dveøí trouby . [. . . ] Jestlize volbu bìhem nìkolika vteøin nezmìníte, pøevezme trouba toto nastavení a zaène høát. ý 00. 5ü4 ýý ýý ÒÕ 3 U receptù HOTOVA JIDLA a MRAZENA PIZZA je mozné tlaèítkem nebo zmìnit navrhovanou teplotu o 10°C smìrem nahoru nebo dolù. V kategorii SPECIALNI RECEPTY najdete následující polozky nabídky: HOTOVA JIDLA MRAZENA PIZZA K peèení koláèù z polotovarù a koláèù z práskové smìsi. pizzy, lasagní, zapékaných jídel a hranolkù z mrazáku. K zavaøování ovoce a zeleniny. SUSENI STERILIZACE Dalsí pokyny k této funkci najdete v pøíruèce "Tabulky, tipy a Recepty". 33 PAMET Pomocí této funkce si mùzete ulozit optimální nastavení pro vlastní recepty. První tøi "vlastní recepty"mùzete opìt vyvolat pøímo v nabídce funkcí trouby. V pamìti máte k dispozici 10 míst pro recepty s pøedem danou dobou pøípravy a pro recepty s pøedem danou teplotou jádra pro jehlu do masa. 34 Ulození nastavení "vlastních receptù" Ulození nastavení známého receptu 1. Tlaèítkem VÝBER mùzete pøejít k funkci hodin TRVANI zadat pozadovanou dobu peèení (viz èást Funkce hodin). a nebo 3. Tlaèítkem VÝBER mùzete pøejít k funkci PECICI SONDA a zadat pozadovanou dobu teplotu jádra (viz èást PECICI SONDA). Pomocí tlaèítka MOZNOSTI pøejdìte do nabídky funkcí. Tlaèítkem OK zvolte nabízenou polozku nabídky ULOZIT PAMET. Zobrazí se dalsí volné místo v pamìti. Smìrovými tlaèítky nebo zvolte pozadovanou polozku nabídky NASTAVENI. Pomocí tlaèítka OK pøejdìte do nabídkyNASTAVENI. Smìrovými tlaèítky nebo pøejdìte k nastavení, které chcete zmìnit. Smìrovými tlaèítky nebo zvolte pozadovanou hodnotu. Na ukazateli se na nìkolik vteøin objeví ULOZENO. Tím se vrátíte zpìt do nabídky Funkce trouby. 39 Funkce hodin MINUTKA K nastavení krátkého èasového úseku. TRVANI Tato funkce slouzí k nastavení délky provozu trouby. KONEC Tato funkce slouzí k nastavení doby vypnutí trouby. DENNI CAS K nastavení nebo zmìnì denního èasu (viz téz kapitolu "Pøed prvním pouzitím"). Pokyny k funkci hodin · Po volbì jedné z funkcí hodin bliká asi 5 vteøin pøíslusný symbol. Bìhem této doby je mozné tlaèítkem nebo nastavit pozadované èasy nebo je zmìnit. [. . . ] Tato lista se musí zasunout mezi vnìjsí dveøní tabuli a vodicí úhel (D). Pojistné páèky (A) na obou dveøních závìsech sklopte zpìt dopùvodní polohy. 5. 59 Co dìlat, kdyz . . . Problém Trouba se nezahøívá. Mozná pøíèina Trouba není zapnutá. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER ASPIRE Z5771

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER ASPIRE Z5771 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag