Návod k použití ACER ASPIRE Z3771

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER ASPIRE Z3771. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER ASPIRE Z3771 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER ASPIRE Z3771.


ACER ASPIRE Z3771 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (558 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER ASPIRE Z3771 (365 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER ASPIRE Z3771

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pokyny a praktické tipy Rady k ochranì zivotního prostøedí 2 Obsah Návod k pouzití. 13 13 14 14 15 15 16 16 17 19 22 23 23 24 26 26 27 28 28 32 34 36 41 41 42 42 3 Èistìní a údrzba. . 4 Návod k pouzití 1 Bezpeènostní pokyny 5 Tento pøístroj odpovídá následujícím smìrnicím EU: ­ 73/23/EHS ze dne 19. 02. 1973, Smìrnice o nízkém napìtí ­ 89/336/EHS ze dne 3. 5. 1989, Smìrnice EMV ve znìní pozmìòovací smìrnice 92/31/EHS ­ 93/68/EHS ze dne 22. 7. 1993, Smìrnice o znaèení znaèkou CE Elektrické zabezpeèení · Spotøebiè smí zapojit jen oprávnìný odborník. · Pøi poruse nebo poskození spotøebièe: vysroubujte pojistky, nebo je vypnìte. [. . . ] Smìrovými tlaèítky HOTOVA JIDLA nebo zvolte ýý ýýý ýþ ýþ ý ý pozadovanou polozku ýý 160ûcþ þüþ1ü3. 0ü5 ý 00. 0ü0 nabídky. Jestlize volbu bìhem nìkolika vteøin nezmìníte, pøevezme trouba toto nastavení a zaène høát. ý 00. 5ü4 ýý ýý ÒÕ 30 3 U receptù HOTOVA JIDLA a MRAZENA PIZZA je mozné tlaèítkem nebo zmìnit navrhovanou teplotu o 10°C smìrem nahoru nebo dolù. V kategorii SPECIALNI RECEPTY najdete následující polozky nabídky: HOTOVA JIDLA MRAZENA PIZZA K peèení koláèù z polotovarù a koláèù z práskové smìsi. pizzy, lasagní, zapékaných jídel a hranolkù z mrazáku. K zavaøování ovoce a zeleniny. SUSENI STERILIZACE Dalsí pokyny k této funkci najdete v pøíruèce "Tabulky, tipy a Recepty". 31 PAMET Pomocí této funkce si mùzete ulozit optimální nastavení pro vlastní recepty. První tøi "vlastní recepty"mùzete opìt vyvolat pøímo v nabídce funkcí trouby. V pamìti máte k dispozici 10 míst pro recepty s pøedem danou dobou pøípravy a pro recepty s pøedem danou teplotou jádra pro jehlu do masa. Ulození nastavení "vlastních receptù" Ulození nastavení známého receptu 1. Tlaèítkem VÝBER mùzete pøejít k funkci hodin TRVANI zadat pozadovanou dobu peèení (viz èást Funkce hodin). a nebo 3. Tlaèítkem VÝBER mùzete pøejít k funkci PECICI SONDA a zadat pozadovanou dobu teplotu jádra (viz èást PECICI SONDA). Pomocí tlaèítka MOZNOSTI pøejdìte do nabídky funkcí. Tlaèítkem OK zvolte nabízenou polozku nabídky ULOZIT PAMET. K nastavení jazyka na displeji. 34 Úprava NASTAVENI 1. Pomocí tlaèítka MOZNOSTI otevøete nabídku funkcí. Smìrovými tlaèítky nebo zvolte pozadovanou polozku nabídky NASTAVENI. Pomocí tlaèítka OK pøejdìte do nabídkyNASTAVENI. Smìrovými tlaèítky nebo pøejdìte k nastavení, které chcete zmìnit. Smìrovými tlaèítky nebo zvolte pozadovanou hodnotu. Na ukazateli se na nìkolik vteøin objeví ULOZENO. Tím se vrátíte zpìt do nabídky Funkce trouby. 35 Funkce hodin MINUTKA K nastavení krátkého èasového úseku. TRVANI Tato funkce slouzí k nastavení délky provozu trouby. KONEC Tato funkce slouzí k nastavení doby vypnutí trouby. DENNI CAS K nastavení nebo zmìnì denního èasu (viz téz kapitolu "Pøed prvním pouzitím"). [. . . ] Sklopte je dolù a zasuòte je ve smìru spodního okraje dveøí az k zarázce pod spodním drzadlem (à). Horní sklenìnou tabuli zasaïte sikmo zeshora do dveøního profilu na stranì s drzadlem (á). Sklo polozte pøes odpor pruziny na stranì s drzadlem pøed profil zarázky na spodním okraji dveøí a zasuòte pod zarázku (à). Sklenìná tabule musí být pevnì na svém místì! [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER ASPIRE Z3771

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER ASPIRE Z3771 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag