Návod k použití ACER ASPIRE Z3770

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER ASPIRE Z3770. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER ASPIRE Z3770 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER ASPIRE Z3770.


ACER ASPIRE Z3770 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (558 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER ASPIRE Z3770 (365 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER ASPIRE Z3770

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pokyny a praktické tipy Rady k ochranì zivotního prostøedí 2 Obsah Návod k pouzití. Zasunutí rostu, plechu a pánve na zachycení tuku. 13 13 13 14 15 15 16 17 18 20 23 24 24 25 27 27 28 29 29 33 35 37 42 42 43 44 3 Èistìní a údrzba. Sklenìná výplò dveøí trouby . [. . . ] Pomocí tlaèítka MOZNOSTI pøejdìte do nabídky funkcí. Pomocí tlaèítka OK pøejdìte do nabídky RECEPTY. Smìrovými tlaèítky nebo zvolte pozadovanou kategorii receptu SPECIALNI RECEPTY. Pomocí tlaèítka OK pøejdìte do nabídky funkcí SPECIALNI RECEPTY. _____ 280ûcþ ýýý SPECIALNI RECEPTY þüþ1ü2. 2ü0 ý ýþ ýþ ý ý wmpOPoSa-+ _______ 5. Smìrovými tlaèítky HOTOVA JIDLA nebo zvolte ýý ýýý ýþ ýþ ý ý pozadovanou polozku ýý 160ûcþ þüþ1ü3. 0ü5 ý 00. 0ü0 nabídky. Jestlize volbu bìhem nìkolika vteøin nezmìníte, pøevezme trouba toto nastavení a zaène høát. ý 00. 5ü4 ýý ýý ÒÕ 31 3 U receptù HOTOVA JIDLA a MRAZENA PIZZA je mozné tlaèítkem nebo zmìnit navrhovanou teplotu o 10°C smìrem nahoru nebo dolù. V kategorii SPECIALNI RECEPTY najdete následující polozky nabídky: HOTOVA JIDLA MRAZENA PIZZA K peèení koláèù z polotovarù a koláèù z práskové smìsi. pizzy, lasagní, zapékaných jídel a hranolkù z mrazáku. K zavaøování ovoce a zeleniny. SUSENI STERILIZACE Dalsí pokyny k této funkci najdete v pøíruèce "Tabulky, tipy a Recepty". 32 PAMET Pomocí této funkce si mùzete ulozit optimální nastavení pro vlastní recepty. První tøi "vlastní recepty"mùzete opìt vyvolat pøímo v nabídce funkcí trouby. V pamìti máte k dispozici 10 míst pro recepty s pøedem danou dobou pøípravy a pro recepty s pøedem danou teplotou jádra pro jehlu do masa. Ulození nastavení "vlastních receptù" Ulození nastavení známého receptu 1. Po vypnutí spotøebièe se zobrazí zbytkové teplo. Po vypnutí spotøebièe se zbytkové teplo nezobrazuje. ­ DISPLEJ VYP NASTAVENI ZVUKU ­ TON TLACITKA ­ TON TLACITKA ZAP ­ TON TLACITKA VYP ­ TON SIGNALU ­ TON SIGNALU ZAP ­ TON SIGNALU VYP K nastavení, zda má být kazdé stisknutí tlaèítka doprovázeno zvukovým signálem. K nastavení, zda mají být signály pøi nevhodných obsluzných krocích zvukovì potvrzeny. JAZYK - LANGUAGE MENU ­ CESTINA ­ . . . ZAKLADNI NASTAVENI ­ ZPET K ZAKL NAST K resetování vsech nastavení do stavu z výroby. K nastavení jazyka na displeji. 35 Úprava NASTAVENI 1. Pomocí tlaèítka MOZNOSTI otevøete nabídku funkcí. Smìrovými tlaèítky nebo zvolte pozadovanou polozku nabídky NASTAVENI. Pomocí tlaèítka OK pøejdìte do nabídkyNASTAVENI. Smìrovými tlaèítky nebo pøejdìte k nastavení, které chcete zmìnit. Smìrovými tlaèítky nebo zvolte pozadovanou hodnotu. Na ukazateli se na nìkolik vteøin objeví ULOZENO. [. . . ] Nejprve zasaïte obì mensí sklenìné tabule a nejvìtsí tabuli zasaïte az nakonec. 3 2. Kryt dveøí (B) uchopte po stranách, polozte na vnitøní stranu dveøního okraje a nasaïte ho (B) na horní okraj dveøí. 54 3 Na otevøené stranì krytu dveøí (B) se nachází vodicí lista (C). Tato lista se musí zasunout mezi vnìjsí dveøní tabuli a vodicí úhel (D). Pojistné páèky (A) na obou dveøních závìsech sklopte zpìt dopùvodní polohy. 5. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER ASPIRE Z3770

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER ASPIRE Z3770 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag