Návod k použití ACER ASPIRE M1420

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER ASPIRE M1420. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER ASPIRE M1420 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER ASPIRE M1420.


ACER ASPIRE M1420 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (558 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER ASPIRE M1420 (365 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER ASPIRE M1420

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pokyny a praktické tipy Rady k ochranì zivotního prostøedí 2 Obsah Návod k pouzití. Zasunutí rostu, plechu a pánve na zachycení tuku. 13 13 16 17 18 19 20 22 28 28 28 29 29 30 3 Pouzití, tabulky a tipy . Sklenìná výplò dveøí trouby . [. . . ] Na teplotním displeji bliká naposled nastavená teplota. Trouba se vypne pøi dosazení teploty trouby: 30 120 200 250 120°C 200°C 250°C max°C za za za za 12, 5 hodin 8, 5 hodin 5, 5 hodin 3 hodiny 3 Uvedení trouby do chodu po bezpeènostním vypnutí Troubu úplnì vypnìte. Bezpeènostní vypnutí se zrusí nastavením funkce hodin Doba nebo Konec . 29 Mechanické zajistìní dveøí Pøi zakoupení spotøebièe nejsou dveøe zajistìny. Zajistìní dveøí Zárázku povytáhnìte az na doraz dopøedu. Otevøení dveøí trouby 1. Otevøete dveøe. Zavøení dveøí trouby Dveøe zavøete bez stisknutí zarázky. Vyøazení zarázky Zarázku zatlaète az k panelu. Vypnutím spotøebièe se mechanická zarázka dveøí nezrusí. 3 30 Pouzití, tabulky a tipy Peèení peèiva Funkce trouby: Profi-horkovzdusný ohøev topné tìleso nebo Horní/dolní Formy na peèení · Pro Horní/dolní topné tìleso jsou vhodné formy z tmavého kovu a formy s povrchovou vrstvou. · Pro Profi-horkovzdusný ohøev lze pouzít i svìtlé kovové formy. Úroveò drázek · Pøi funkci Horní/dolní topné tìleso úrovni. · S funkcí Profi-horkovzdusný ohøev plechy: napø. úroveò drázek 3 je mozné peèení na jedné mùzete péct souèasnì az tøi 1 forma na peèení: napø. 2)Pouzijte hluboký plech nebo pánev. 35 Peèení na více úrovních Profihorkovzdusný ohøev Druh peèiva Profihorkovzdusný ohøev Úroveò drázek zdola 2 úrovnì 3 úrovnì Teplota °C Doba hod. : min. Peèivo na plechu Vìtrníky Drobenkový koláè suchý Malé peèivo Placièky z køehkého tìsta Støíkané peèivo Placièky z tøeného tìsta Pusinky Mandlové pusinky Malé kynuté kousky Malé kousky z listového tìsta Housky Malé koláèky (20kouskù/na plech) 1)Troubu pøedehøejte. 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/4 1/4 1/3/5 1/3/5 --------------150-160 140 160-170 80-100 100-120 160-170 0:15-0:35 0:20-0:60 0:25-0:40 2:10-2:50 0:40-1:20 0:30-0:60 1/4 1/3 ----160-1801) 0:35-0:60 140-160 0:30-0:60 170-1801) 0:30-0:50 160 1401) 0:30-0:45 0:25-0:40 36 Tipy k peèení Výsledek peèení Spodek koláèe je pøílis svìtlý. Koláè klesl (je mazlavý, nepropeèený, s vodním pruhem). Mozná pøíèina Spatná úroveò drázek Pøílis vysoká teplota peèení. Pøílis krátká doba peèení Øesení Zasuòte koláè víc dolù. Dobu peèení není mozné zkrátit nastavením vyssí teploty. Dodrzujte dobu tøení, zejména pouzíváte-li kuchyòského robota. Nastavte nizsí teplotu peèení a prodluzte dobu peèení. Vyjmìte tukový filtr. V tìstì je pøílis mnoho tekutiny. Koláè je pøílis suchý. Pøílis nízká teplota. Pøílis dlouhá doba peèení. Koláè není stejnomìrnì hnìdý. Pøílis vysoká teplota peèení a pøílis krátká doba peèení. Tìsto není rovnomìrnì rozdìlené. [. . . ] Kryt dveøí na horním okraji (B) dveøí uchopte na obou stranách a stlaète dovnitø aby se uvolnil sponový uzávìr. Pak vytáhnìte kryt dveøí smìrem nahoru. 54 5. Dveøní skla uchopte postupnì za horní okraj a vytáhnìte z kolejnièek smìrem nahoru. ÈIstìní skel dveøí Dveøní skla dùkladnì umyjte roztokem mycího prostøedku. Dveøní sklo zasuòte jedno po druhém sikmo shora do dveøního profilu na dolní stranì dveøí a spust'te. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER ASPIRE M1420

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER ASPIRE M1420 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag